दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Main curry or dish

अळचिकरी

  1. घोर्या अळचिकरी
  2. चोणो मूगु अळचिकरी
  3. दुदिया अळचिकरी
  4. मूगु किरलायलेलो अळचिकरी
  5. मूगु किरलायलोलो केळ्या अळचिकरी
  6. सूर्णु केळ्या अळचिकरी