दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Dark lunar fortnight or period of waning moon

कृष्ण पक्ष

 1. पाडवो
 2. बी
 3. तय अथवा त्रितिय
 4. चतुर्थी
 5. चवथ
 6. पंचमि
 7. सष्टि
 8. सपतमि
 9. आष्टमि
 10. नवमि
 11. दसमि
 12. एकादशि
 13. द्वादशि
 14. त्रयोदशी
 15. चतुर्दशि
 16. उमास/अमावासि