दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Onomatopoeic verbs starting with letters त, थ, द, ध and न

त, थ, द, ध आनी न अक्षरांची शब्दानुकरण क्रिया

 1. तकतकावप
 2. तकतकेवप
 3. तडतडेवप
 4. तणतणेवप
 5. तपतपेवप
 6. तळवळेवप
 7. तेंचतेंच उलवप
 8. थडथडेवप
 9. थरथरेवप
 10. थळथळावप
 11. थळथळेवप
 12. दळदळी रडप
 13. दुरदुरेवप
 14. धडधड जावप
 15. धडधडेवप
 16. नाकनाका करप
 17. निडनिडेवप