दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Demonstrative Pronouns

निश्चयवाचक सर्वनाम

 1. यो अथवा य्हो/हो
 2. वो अथवा व्हो
 3. तो
 4. ये अथवा य्हे/ह्ये
 5. ते
 6. यी अथवा य्ही/ही
 7. ती
 8. यो/य्ह्यो अथवा ह्यो
 9. त्यो
 10. यें अथवा य्हें/हें
 11. तें
 12. यीं अथवा य्हीं/हीं
 13. तीं