दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter पा

पा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. पांगरप
 2. पाकडि घेवप
 3. पाकें शींवप
 4. पाड पडप
 5. पाडवप
 6. पाडि जावप
 7. पाणसेवप
 8. पातयेवप
 9. पातळ करप
 10. पातळ हागप
 11. पातळावप
 12. पातळेवप
 13. पादप
 14. पादु मारप
 15. पानां घालप
 16. पानां दवरप
 17. पान्नेवप
 18. पाप करप
 19. पाय घष्टून चमकप
 20. पाय धाडावप
 21. पाय पातळावप
 22. पाय लागप
 23. पाय लावप
 24. पाय वोळप
 25. पाय सोडप
 26. पायीं पडप
 27. पायु निसरप
 28. पालकडि घालप
 29. पालन करप
 30. पाल्लेवप
 31. पावंप
 32. पावंवप
 33. पावनातिल्लें राबप
 34. पावसु पडप