दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letters बि, बी, बु and बू

बि, बी, बु आनी बू अक्षरांचीं क्रियापदां

 1. बिडार करप
 2. बीळु करप
 3. बीळु पडप
 4. बुडकी मारप
 5. बुडकूळी मारप
 6. बुडप
 7. बुडवप
 8. बुडून मरप
 9. बुद्धी दिसप
 10. बुद्धी भरप
 11. बुद्धी शिकप
 12. बुद्धी शिकवप
 13. बुरकुटावप
 14. बुरडप
 15. बुरडून काडप
 16. बुरसावप
 17. बुरसेवप
 18. बुरसो जावप