दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Gifts given to the groom

वरदक्षिणा

  1. इतर द्रव
  2. धान्य भरलेलीं आयदनां
  3. पवित्रा मुद्दी
  4. लायलेली दिवली
  5. श्रीमुद्रा
  6. संद्यावंदनाक पंचपात्र