दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter व्ह

व्ह अक्षराचीं क्रियापदां

 1. व्हड करप
 2. व्हडपण दाकवप
 3. व्हडपण सांगप
 4. व्हडलें जावप
 5. व्हडविकायो दाकवप
 6. व्हडवीक सांगप
 7. व्हय म्हणप
 8. व्हरप
 9. व्हांवप
 10. व्हारडीक करप
 11. व्होरो साजप
 12. व्होळती लागप
 13. व्होळप
 14. व्होळोवनु सोडप
 15. व्होळोवु येवप