दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Customs related to wedding ceremony

व्हारडिक संबंधित आचार

 1. गणपती पूजन
 2. उडदा मूर्तु
 3. गंगाजल पूजन
 4. उडिदु दाळप
 5. मंटप पूजन करप
 6. व्होकलेक शिंगारप
 7. नन्मुख करप
 8. जेवण करप
 9. खर्वटन/खरवटण करप
 10. व्होरेताक शिंगारप
 11. व्होराण काडप
 12. सेस्सारो धरप
 13. तळी काडप
 14. व्होराण येवप
 15. व्होराणाक स्वीकार करप
 16. फूल कुंकुम दीवप
 17. गुरबा उदाक फाफडप
 18. व्होरताले पाय धूवप
 19. व्होरताक दीवे दाकवप
 20. मधुपर्क दीवप
 21. जनुवाळी घालप
 22. ओलि धरप
 23. व्होकलेक हाडप
 24. शुभमूर्तु सांगप
 25. ओलि सोडप
 26. अक्षत घालप
 27. कन्या दान करप
 28. देणो अथवा वरदक्षिणा दीवप
 29. करांजली घष्टप
 30. अन्योन्य अक्षत घालप
 31. वरणमाल्य घालप
 32. गोत्रोचारण अथवा गोत्र उळदप
 33. सूत बांदप अथवा सूत गंठन
 34. सुता धरप
 35. दोरु बांदप
 36. तालि बांदप
 37. व्होंटि भरप
 38. व्होकलेक शिंगारूक व्हरप
 39. व्होकलेन येवप
 40. लजाहोमु घालप
 41. होमा प्रदक्षिण काडप अथवा पाणी ग्रहण
 42. अश्मारोहण करप
 43. रुप्या मुद्दी घालप
 44. ल्हायो घालप
 45. ल्हायो विरकप
 46. सात पाव्ल दवरप अथवा सप्तपदी, होमप्रदक्षिण
 47. मातें आडळावप
 48. गांठ वोर्ल बांदप
 49. व्होरो उबारप
 50. सेस भरप
 51. वीडो दीवप
 52. निराजन आरती/दीवो दाकवप
 53. शोभना म्हणप, शोभान म्हणप
 54. हातांतु दवरप
 55. तोंड गोड करप
 56. पंचफल दान दीवप
 57. पुरोहितांक दक्षिणा दीवप
 58. जेवण चमकप