दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Major dish

व्होडली अथवा होळ्ळी रांवदय

 1. अळचिकरी
 2. आंबट
 3. आळवती
 4. कातळी भाजिल्ली घशी
 5. गजबज
 6. गांटिवेंटी
 7. तेर्या भाजी
 8. धवि घशी
 9. धवें हुम्माण
 10. वलवल
 11. वेंटी भाजी
 12. सोय भाजिल्ली घशी
 13. हळदूवे मासला घशी