दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Lexical doublet adverbs

शाब्दिक क्रियाविशेषण जोडी

  1. जाणून नेणून
  2. जाणोनी नेणोनी
  3. व्हय न्हय(सांगप)
  4. शिरकून फारकून
  5. हय न्हय(करप)
  6. हांगा थांगा
  7. हेवाटेन तेवाटेन