दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Bright lunar fortnight or period of waxing moon

शुक्ल पक्ष

 1. पाडवो
 2. बी
 3. तय अथवा त्रितिय
 4. चतुर्थी
 5. चवथ
 6. पंचम/पंचमि
 7. सष्टि
 8. सपतमि
 9. आष्टमि
 10. नवमि
 11. दसमि
 12. एकादशि
 13. द्वादशि
 14. त्रयोदशी
 15. चतुर्दशि
 16. पुनव