दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

Verbs starting with letter सा

सा अक्षराचीं क्रियापदां

 1. ऊणे करप
 2. सांगप
 3. सांगून दवरप
 4. सांज जावप
 5. सांज फुल्लेवप
 6. साजप
 7. साजवप
 8. साजोवनु व्हरप
 9. साणप
 10. साणपप
 11. साणु दिवप
 12. सातक खेळप
 13. सातत्यान करप
 14. सान करप
 15. सान जावप
 16. सान होड जावप
 17. सामकी करप
 18. सामकीच चमकप
 19. साया काडप
 20. साया मारप
 21. सारकि करप
 22. सारकी करप
 23. सारकें आसप
 24. सारकें करप
 25. सारकें जावप
 26. सारकें पळवप
 27. सारप
 28. सारवप
 29. सारी भरप
 30. सारें घालप
 31. सारोवनु व्हरप
 32. सारोवप
 33. सालि काडप
 34. सालि दाटि जावप
 35. साळ येवप
 36. सावंकी करप
 37. सावप
 38. सावळी पडप
 39. सासप