दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

एडतूर
 1. adversely  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 2. argumentative reply  (n.)
  Category: Abstract nouns
 3. back talk  (n.)
  Category: Abstract nouns
 4. contradictorily  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 5. differingly  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 6. disrespectful retort  (n.)
  Category: Abstract nouns
 7. in a differing manner  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 8. negatively  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 9. opposingly  (adv.)
  Category: Adverbs of Method

Related matches for

एडतूर
Abstract nounsभाववाचक संज्ञा
 1. अनवाळपण
 2. अपुरबाय
 3. अवकी
 4. अवेषु
 5. आंगलोट
 6. आंटवीटे
 7. आखांत
 8. आटवीटे
 9. आडभास
 10. आडवाट
 11. आत्मा
 12. आळसाय
 13. आळस्सपण
 14. आवद
 15. आसांत काळ
 16. उकरोसु
 17. उकोरसु
 18. उजळकाय
 19. उजो मोल
 20. उडगास
 21. उडगास पाडें
 22. उणत्व
 23. उतळतापु
 24. उदका भय
 25. उदासपण
 26. उपवासु
 27. उपास
 28. उबगणि
 29. उवग्गणि
 30. उसरमेटि
 31. ऊणावु
 32. ऊरी
 33. एक बगत
 34. एकदुद्रपण
 35. एकमेळि
 36. एडतूर
 37. एडुतुत्तर
 38. ओग्रि
 39. ओज
 40. ओड्डीयो
 41. ओपुरबाय
 42. ओमसोरु
 43. करणी
 44. कळंबी
 45. कळाकळि
 46. कवतूक
 47. कष्टकालु
 48. कसरत
 49. कालु
 50. काळु
 51. काळूकु
 52. किटकायो
 53. कुरवणी
 54. कुसंगायो
 55. कूत
 56. कोपु
 57. कोर
 58. क्षीण
 59. खर्चु
 60. खलाश
 61. खवदळु
 62. खवदळो
 63. खांकूडी
 64. खालपण
 65. खावगेपण
 66. खावडि
 67. खुबदळु
 68. खोळसां
 69. गडबड
 70. गडबडी
 71. गम्मत
 72. गूढ
 73. गूण
 74. घडामंडि
 75. घांटपण
 76. घातोकु
 77. घुपशि
 78. घुसमुटि
 79. घुसोपु
 80. घुस्पटणि
 81. चांग काळु
 82. चांगपण
 83. चाडी
 84. चालि
 85. चिरपण
 86. चिळकी
 87. चोरपण
 88. जंजाळ
 89. जगराण
 90. जळकायो
 91. जागरण
 92. जाण
 93. जाति
 94. जाळ
 95. जावु
 96. जिवाळो
 97. जीवाजाळ
 98. जीवु
 99. जुंटायि
 100. जोर
 101. झंजट
 102. झगडें
 103. झळकि
 104. झूज
 105. डंभ
 106. तक्रार
 107. तरणेपण
 108. तळ
 109. तांक
 110. तांडव
 111. तान
 112. तारण
 113. ताळु
 114. तुद्दी
 115. तोंड
 116. तोडोवु
 117. थोराय
 118. दंभ
 119. दरिद्रपण
 120. दळिद्र
 121. दादुलपण
 122. दाम
 123. दाष्टिकपण
 124. दिखावा
 125. दिवा सपन
 126. दिवेंघेवें
 127. दिष्टांत
 128. दिष्टि
 129. दिष्टीकोण
 130. दीक वळकि
 131. दीगि वालि
 132. दीन दुबळीं
 133. दीवाळी
 134. दुर्बळपण
 135. दुष्टपण
 136. दुसपन
 137. दृष्टांत
 138. दृष्टि
 139. दृष्टिकोण
 140. देखाव
 141. देवंडी
 142. देवंती
 143. देवणे
 144. देवा पिशें
 145. देवालो खेळु
 146. दैवाधीन
 147. धपको
 148. धर्मसंकट
 149. धाटि
 150. धार
 151. धावुं
 152. धीरु
 153. धैर्य
 154. धोक्को
 155. धोणकूटो
 156. धोर्मु
 157. नज
 158. नजकणे
 159. नमन
 160. नमस्कार
 161. नमुनो
 162. नवसाणि
 163. नांदि
 164. नांव
 165. नागडेंपण
 166. नाट्य
 167. नायंकार
 168. निठाळ
 169. निब्ब
 170. निमज्जन
 171. निमित्त
 172. नियम
 173. निरारे पोट
 174. नुत्तनां
 175. नेम
 176. नेवान
 177. नेशम
 178. पंचादीक
 179. पच्चारक
 180. पटि
 181. पत्रास
 182. पथ्य
 183. परसणि
 184. पातलावणी
 185. पातलावणेचीं वर्तमानां
 186. पाल्लवी
 187. पावटि
 188. पिरथमली राति
 189. पिळगी
 190. पिशेंपण
 191. पुज्जा
 192. पुष्टि
 193. पोंद
 194. पोंदो
 195. पोसवण
 196. प्रताप
 197. प्रमाण
 198. प्रयास
 199. प्रवचन
 200. प्राराब्द
 201. फटवण
 202. फटी
 203. फरडी
 204. फल
 205. फांतिभेदु
 206. फाटिबळ
 207. फुटकायो
 208. फूंकि
 209. फूरावणि
 210. फेगु
 211. फेरु
 212. बंबाळ
 213. बडाय
 214. बद्ध
 215. बरकत
 216. बल्लाव सपन
 217. बल्लाव समयु
 218. बल्लावपण
 219. बळ
 220. बळि
 221. बाकि
 222. बाधा
 223. बाळतूवो
 224. बाळपण
 225. बाळांतीरो
 226. बिर्प
 227. बीगम
 228. बुडकी
 229. बुडकूळी
 230. बुदवंतकाय
 231. बेजार
 232. बेट्टेळु
 233. बेट्टो वेळु
 234. बेदे
 235. बेव
 236. बोड
 237. बोध
Adverbs of Methodविधि वाचक क्रिया विशेषण
 1. अन्यायान
 2. अप्रिय रीतीन
 3. अमसरान
 4. अळसिकावनु
 5. अळसिकेन
 6. अवकेन
 7. अस्पष्ट रीतीन
 8. अस्पष्ट रूपान
 9. अस्वडी
 10. अस्वभाविक रीतीन
 11. अस्वभाविक रूपान
 12. आड
 13. आडवाटेन
 14. आप्याप
 15. आयान
 16. आरोग्यान
 17. आळसायेन
 18. आळसेवनु
 19. आशेत
 20. आशेन
 21. आशेवनु
 22. आश्चर्यान
 23. उकणि
 24. उकोर्सान
 25. उग्र रूपान
 26. उचित रूपान
 27. उतरांनी
 28. उत्साहान
 29. उपकारपूर्वक
 30. ऊरीन
 31. एकदुद्रपणान
 32. एडतूर
 33. ओग्गी
 34. ओजान
 35. ओपुरबायेन
 36. ओमसरान
 37. कष्ट काडून
 38. कायरीं जावनु
 39. कायर्याक
 40. किंचूनु
 41. कोडुवेवनु
 42. कोपान
 43. कोवतुकान
 44. क्रमान
 45. क्रूर जावनु
 46. क्षमेन
 47. क्षीणान
 48. खिचून
 49. खिन्नटेवनु
 50. खुशखुशीन
 51. खेळाक
 52. खेळु करनु
 53. गडबडीन
 54. गूढ जावनु
 55. गोप्य जावनु
 56. घट्टी जावनु
 57. चंद रूपान
 58. चंदायेन
 59. चांग उतरान
 60. चांग रीतीन
 61. चांग रीतीरि
 62. चांग रूपान
 63. चुकून
 64. चोरपावलांनी
 65. चोरून
 66. छट करून
 67. जळकायेन
 68. जाण जावनु
 69. जाणूनु
 70. जाय मूण
 71. जाय म्होणु
 72. जाळ येवनु
 73. जोरान
 74. झिग्गी मारनु
 75. डंभान
 76. तमाशेक
 77. ताराटून
 78. तीव्रतेन
 79. तोंडान
 80. दयनीय रूपान
 81. दयेन
 82. दाष्टिकपणान
 83. दिगायेन
 84. दुकेन
 85. दुखान
 86. दैवादीनान
 87. धरधरा
 88. धरा
 89. धरार
 90. धीरु काडूनु
 91. धैर्यान
 92. नव्यान
 93. निज जावनु
 94. निदकूरो जावनु
 95. निपून
 96. निराशेन
 97. निर्भाग्यवश
 98. निसहायतेन
 99. नुतो
 100. नुतोच
 101. नेमान
 102. न्यायान
 103. परंगून
 104. पातळावनु
 105. पिशेपणान
 106. पिश्या लेकान
 107. पोरसून पोरसून
 108. प्रतापान
 109. फटवणेन
 110. बळकरतीन
 111. बळान
 112. बुदवंतकायेन
 113. बुद्धवंतकायेन