दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

चांग रीतीन
 1. nicely  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 2. properly  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 3. smoothly  (adv.)
  Category: Adverbs of Decisiveness
 4. successfully  (adv.)
  Category: Adverbs of Method
 5. wonderfully  (adv.)
  Category: Adverbs of Method

Related matches for

चांग रीतीन
Adverbs of Methodविधि वाचक क्रिया विशेषण
 1. अन्यायान
 2. अप्रिय रीतीन
 3. अमसरान
 4. अळसिकावनु
 5. अळसिकेन
 6. अवकेन
 7. अस्पष्ट रीतीन
 8. अस्पष्ट रूपान
 9. अस्वडी
 10. अस्वभाविक रीतीन
 11. अस्वभाविक रूपान
 12. आड
 13. आडवाटेन
 14. आप्याप
 15. आयान
 16. आरोग्यान
 17. आळसायेन
 18. आळसेवनु
 19. आशेत
 20. आशेन
 21. आशेवनु
 22. आश्चर्यान
 23. उकणि
 24. उकोर्सान
 25. उग्र रूपान
 26. उचित रूपान
 27. उतरांनी
 28. उत्साहान
 29. उपकारपूर्वक
 30. ऊरीन
 31. एकदुद्रपणान
 32. एडतूर
 33. ओग्गी
 34. ओजान
 35. ओपुरबायेन
 36. ओमसरान
 37. कष्ट काडून
 38. कायरीं जावनु
 39. कायर्याक
 40. किंचूनु
 41. कोडुवेवनु
 42. कोपान
 43. कोवतुकान
 44. क्रमान
 45. क्रूर जावनु
 46. क्षमेन
 47. क्षीणान
 48. खिचून
 49. खिन्नटेवनु
 50. खुशखुशीन
 51. खेळाक
 52. खेळु करनु
 53. गडबडीन
 54. गूढ जावनु
 55. गोप्य जावनु
 56. घट्टी जावनु
 57. चंद रूपान
 58. चंदायेन
 59. चांग उतरान
 60. चांग रीतीन
 61. चांग रीतीरि
 62. चांग रूपान
 63. चुकून
 64. चोरपावलांनी
 65. चोरून
 66. छट करून
 67. जळकायेन
 68. जाण जावनु
 69. जाणूनु
 70. जाय मूण
 71. जाय म्होणु
 72. जाळ येवनु
 73. जोरान
 74. झिग्गी मारनु
 75. डंभान
 76. तमाशेक
 77. ताराटून
 78. तीव्रतेन
 79. तोंडान
 80. दयनीय रूपान
 81. दयेन
 82. दाष्टिकपणान
 83. दिगायेन
 84. दुकेन
 85. दुखान
 86. दैवादीनान
 87. धरधरा
 88. धरा
 89. धरार
 90. धीरु काडूनु
 91. धैर्यान
 92. नव्यान
 93. निज जावनु
 94. निदकूरो जावनु
 95. निपून
 96. निराशेन
 97. निर्भाग्यवश
 98. निसहायतेन
 99. नुतो
 100. नुतोच
 101. नेमान
 102. न्यायान
 103. परंगून
 104. पातळावनु
 105. पिशेपणान
 106. पिश्या लेकान
 107. पोरसून पोरसून
 108. प्रतापान
 109. फटवणेन
 110. बळकरतीन
 111. बळान
 112. बुदवंतकायेन
 113. बुद्धवंतकायेन
 114. भयंकर जावनु
 115. भयंकर रूपान
 116. भया रीतीन
 117. भयान
 118. भाग्यान
 119. भुकेन
 120. मंद गतीन
 121. मोगान
 122. मोवाळ रूपान
 123. यांत्रिक जावनु
 124. योग्य रीतीन
 125. रुंदायेन
 126. लकून
 127. लघुतकायेन
 128. लघुत्वान
 129. लजा नातिल्लें
 130. लजेन
 131. लालेवनु
 132. लेंबेलेंबे जावनु
 133. ल्हवल्हवू
 134. ल्होवल्होवूच
 135. ल्होवु
 136. वगी
 137. वांटो दाकोवनु
 138. वांट्यान
 139. वायट रूपान
 140. विघ्न विना
 141. विचारान
 142. विचित्र रीतीन
 143. विचित्र रूपान
 144. विनीत जावनु
 145. विरक्तीन
 146. विरळ जावनु
 147. विशेष जावनु
 148. विसोरान
 149. विस्तारान
 150. वैभवान
 151. व्हड शब्दान
 152. व्हडविकायेन
 153. व्हडान
 154. शक्तीन
 155. शांत जावनु
 156. शांतीन
 157. संतोषान
 158. संथ
 159. संथकतायेन
 160. संथसंथ
 161. सडळ करनु
 162. सडसडी
 163. सढळ हातान
 164. सतत्यान
 165. सद्यान
 166. सफल रीतीन
 167. समान रूपान
 168. सरळ जावनु
 169. सरशीच
 170. सरसरा
 171. सरा
 172. सा पर सा करनु
 173. सांगिल्लें आयकून
 174. सामकी रीतीन
 175. सामर्थ्यान
 176. सावधानेन
 177. सुंदर रूपान
 178. सुखान
 179. सूक्ष्म नातिल्लें
 180. सूक्ष्मेन
 181. सूड जावनु
 182. सूवादान
 183. सोदून
 184. स्नेहान
 185. स्वार्थान
 186. हालून धलून
 187. हुस्क्यान
 188. होगहोगी
 189. होगूर
 190. होग्गी
 191. होडविकायेन
 192. होडान
 193. होडोन
 194. होळ्ळे सोवदान
Adverbs of Decisivenessनिश्यवाचक क्रिया विशेषण