दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

चेडूं
 1. girl  (n.)
  Category: Common nouns
  not of brahmin class
 2. girl  (n.)
  Category: Singular-plural
  एकवचन: चेडूं
  Singular: girl
  बहुवचन: चेडुवां
  Plural: girls
 3. house maid  (n.)
  Category: Occupational nouns
  northern dialect

Related matches for

चेडूं
Singular-pluralएकवचन-बहुवचन
 1. अक्कियो
 2. अक्की
 3. आंबे
 4. आंबो
 5. आबु
 6. आब्बम्मारां
 7. आयदन
 8. आयदनां
 9. काणियो
 10. काणी
 11. केळि
 12. केळीं
 13. केळें
 14. केळ्यो
 15. खण
 16. खणां
 17. खांदे
 18. खांदो
 19. खोले
 20. खोलो
 21. गुल्लियो
 22. गुल्ली
 23. घर
 24. घरां
 25. चेडुवां
 26. चेडूं
 27. चेरडुवां
 28. चेरडूं
 29. चेल्लियो
 30. चेल्ली
 31. चेल्ले
 32. चेल्लो
 33. चोर
 34. चोरु
 35. जन्म
 36. जन्मु
 37. जवळ
 38. जवळां
 39. जाव
 40. जावो
 41. झाड
 42. झाडां
 43. तारि
 44. तारुवां
 45. तारूं
 46. तार्यो
 47. तीळ
 48. तीळु
 49. तीळे
 50. तीळो
 51. ते
 52. तो
 53. दादले
 54. दादलो
 55. दिवलियो
 56. दिवली
 57. देव
 58. देवु
 59. धूव
 60. धूवो
 61. नणंद
 62. नणंदो
 63. नातूर
 64. नातूरां
 65. पक्षियो
 66. पक्षी
 67. पाळ
 68. पाळां
 69. पुतु
 70. पूत
 71. फळ
 72. फळां
 73. फळीं
 74. फळें
 75. फाडीं
 76. फाडें
 77. फुलां
 78. बांय अथवा बांयि
 79. बांयो
 80. बायल
 81. बायलो
 82. बायी
 83. बायो
 84. भयणि
 85. भयण्यो
 86. भावुंड
 87. भावुंडां
 88. भीरीं
 89. भीरें
 90. भोगडीं
 91. भोगडें
 92. भोवरियो
 93. भोवरी
 94. भोवरे
 95. भोवरो
 96. राय
 97. रायु
 98. वाट
 99. वाटीं
 100. वाटें
 101. वाटो
 102. वेळ
 103. वेळां
 104. सवणीं
 105. सवणें
 106. सांकड
 107. सांकोडु
 108. सावळियो
 109. सावळी
Occupational nounsउपजीवन संज्ञा
 1. अच्चारी
 2. अध्यापक
 3. आंगडिकारी
 4. आया
 5. इंद्रजालकारी
 6. उजवाडावंचो
 7. उत्पादक
 8. कणकांचो
 9. कथाकार
 10. करवंची
 11. कर्मचारी
 12. कलयकारी
 13. कलाकारी
 14. कशापकारी
 15. कापणकारी
 16. कामाची
 17. कार्यदर्शी
 18. कुंबोरु
 19. कृषिकारी
 20. केळशांचो
 21. कोरलांचो
 22. कोशवांचो
 23. कोशोवंचो
 24. कोसोंवचो
 25. खजानजी
 26. खोणतल्लो
 27. खोतु
 28. गणितकारी
 29. गायक
 30. गायिका
 31. गींतकारी
 32. गुमस्त
 33. गुरु
 34. गोवाळी
 35. गोवाळो
 36. चरयतल्लो
 37. चवकीदार
 38. चाम्मेली
 39. चिटणीस
 40. चित्रकारी
 41. चिन्वार्दु
 42. चेडी
 43. चेडूं
 44. चेडो
 45. जोगी
 46. ज्योतिषी
 47. झाडतल्लो
 48. झाडा दंदेली
 49. तणकारी
 50. तांडेली
 51. तारयो
 52. दंदकारणि
 53. दंदकारी
 54. दंदाचो
 55. दंदेली
 56. दरवान
 57. दलाळु
 58. दळचो
 59. दासी
 60. दासु
 61. दुदकारी
 62. दूत
 63. दोर विणतल्लो
 64. धन्नी
 65. धारकारी
 66. धावंडावंचो
 67. धूवणकारी
 68. नट
 69. नर्तक
 70. नल्लायी
 71. नांचपी
 72. नाटककारी
 73. नाविक
 74. निर्माता
 75. नृत्यकार
 76. परिचारक
 77. परीक्षक
 78. पाडेली
 79. पाडोंवचो
 80. पाद्री
 81. पुरोहित
 82. पुरोहित भटमामु
 83. प्रकाशक
 84. प्रतिनिधी
 85. फैलवान
 86. बरपेली
 87. बरोवपी
 88. ब्यारेली
 89. भटमामु
 90. भट्टु
 91. भीकमागरो
 92. मंत्रवादी
 93. मडवोळु
 94. मागतल्लो
 95. मासळकारी
 96. मुकुवांचो
 97. मूशारी
 98. मेस्त्री
 99. मोंचूवकारी
 100. योगी
 101. रांदपी
 102. रांदपो
 103. लुंवपी
 104. लूवणकारी
 105. लेक चोवंचो
 106. लेकांचो
 107. लेखक
 108. वकील
 109. वज्जेली
 110. वाचपी
 111. वाजपी
 112. वाजपेली
 113. विणतल्लो
 114. वेडु
 115. वैजीण
 116. वैद्य
 117. वोयदु
 118. वोळारु
 119. व्यापारी
 120. व्हांवतल्लो
 121. शास्त्रज्ञ
 122. शास्त्री
 123. शिंवतल्लो
 124. शिल्पकार
 125. शिल्पी
 126. शींवणकारी
 127. शेटियारु
 128. संगीतज्ञ
 129. संपादक
 130. सचिव
 131. सह लेखक
 132. सहायी
 133. साया मारचो
 134. सारथी
 135. सावकार
 136. सोकुनकारी
 137. सोन्नारु
Common nounsसामान्य नाम
 1. अनाथ
 2. अविवाहिता
 3. आंगावेलें चेरडूं
 4. आतिथेय
 5. आतिथेया
 6. आलावंती
 7. आळावंतीणि
 8. उदारी
 9. उशीणे घेतल्लो
 10. उशीणे दिल्लोलो
 11. कस्सेचो
 12. कुमारी
 13. कोडाचो
 14. खोतीणि
 15. खोतु
 16. गण
 17. गर्विष्टु
 18. गुंडा
 19. गुणवंतु
 20. गुर्बीणि
 21. गृहस्था
 22. गृहस्थु
 23. घरकारणि
 24. घरकारी
 25. घरजांवंय
 26. घरवंत
 27. घरा धनी
 28. चेडूं
 29. चेडो
 30. चेरको
 31. चेरडुबाळां
 32. चेरडुवाळो
 33. चेली
 34. चेलो
 35. जार
 36. ज्येष्ठा
 37. तरणे प्रायेचो
 38. दयवंत
 39. दयाळु
 40. दवरलेली
 41. दादूलो
 42. दानधर्मिष्ट
 43. दानधर्मी
 44. दामेली
 45. दायजी
 46. दोस्त
 47. धनी
 48. धन्नी
 49. धन्नीणि
 50. धर्मिष्टु
 51. धाकलो
 52. धेड्डि
 53. धेड्डी
 54. धेड्डो
 55. धैर्यवंतु
 56. नपुंसक
 57. नर मनीषु
 58. नांव पाविल्लो
 59. नागडो
 60. नातुरवाळो
 61. पंडित
 62. परकिष्ठु
 63. परिकर्म्मी
 64. परीक्षार्थि
 65. पापर
 66. पिकल्लो
 67. पितर
 68. पिवणे चेरडूं
 69. पूर्वजु
 70. पोरटी
 71. पोरटो
 72. पोरल्या चेरडूं
 73. पोसको
 74. प्रेमि
 75. बंजारी
 76. बंदी
 77. बंदो
 78. बंधुबांधव
 79. बंधू
 80. बळवंत
 81. बायल
 82. बायल मनीषी
 83. बाळ
 84. बाळांति
 85. बिच्चूक
 86. बुदवंत
 87. बोडकि बायल
 88. ब्रह्मचारी
 89. ब्राह्मण
 90. ब्राह्मणि
 91. भक्तु
 92. भजपी
 93. भष्टल्लि
 94. भागेली
 95. भाडकारि
 96. भायरचो
 97. मनोरोगी
 98. मित्र
 99. मींडु
 100. मोगी
 101. म्हालगडो
 102. यजमान
 103. युवक
 104. रिणेली
 105. रोगी
 106. रोगेलि
 107. रोगेली
 108. वर्तक
 109. वर्तकु
 110. वळकीचो
 111. वसर्ती
 112. वांजि
 113. वांटेली
 114. वारस
 115. वारिस
 116. विधवा
 117. विधूर
 118. वेश्या
 119. व्होकल
 120. व्होरेतु
 121. व्होरो
 122. शक्तीवंत
 123. शिखंडि
 124. शिखंडी
 125. शिश्य
 126. शेजार घरचो
 127. संतत सहचारि
 128. संतती
 129. सखा
 130. सखी
 131. सवाशीण
 132. सहवासी
 133. साक्षि
 134. साहसी
 135. सोयरो
 136. स्त्री