दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

तृप्ति आसचें महाभाग्य
 1. Having content is extreme fortune
  Category: Idioms
  Interpretation: Content is happiness
 2. To be contented is great fortune
  Category: Proverbs

Related matches for

तृप्ति आसचें महाभाग्य
Idiomsवाकप्रचार
 1. अंदा तिंदा मुकुंदा
 2. अजीर्णाक भोजन वीष
 3. अडळी मोडली, मांय मेल्ली, सुनेक बुद्धि आयली
 4. अधिक पंचादिक कोरू नये
 5. अनाथाक देवु रक्षकु अथवा कोण नातिल्याक देवु आसा
 6. अन्यायु केल्लेल्यांक देवु हातु दीना
 7. अपसव्या उतरां
 8. अम्माले ताली भांगारय सोन्नारु फारतलो
 9. अर्द कापणी
 10. अर्ध बोडाचो पुप्पूयो
 11. अल्पांक भाग्य आयल्यारी मदरातीचेंय सातें धरतलीं
 12. अशी म्होणचें न्हय, तशी म्होणचें न्हय, दीवाळेचे दीवे रे पुता
 13. आंगाचो रोगु वतलो, मनाचो वचोना
 14. आंबूस सूळि अथवा आंबूस पुळची
 15. आंबो पोणोसु चडु
 16. आंब्या प्रति आंबाडो
 17. आगळान गळो कातरता
 18. आजि आपयल्यारी फाय ओ म्हणता
 19. आजि होळी, फाय पोळी, परां उकूळी
 20. आडळेले बोटाकच आडोळचें चड
 21. आडळेलेच बोटाक दुशेरीय आडळता
 22. आडें सरी जावप
 23. आतांचे कालाक कोणाक कोण ना
 24. आनी तोंड गोड करका
 25. आपण करना, दुसर्यांकय सोडना
 26. आपण खायना, दुसर्यांकय दीना
 27. आपण चांग जाल्यारि जग चांग
 28. आपण्याली सावळी आपण्याले पाया मूळांतु
 29. आबोक नाकाय नातूरां, पोणज्याक जाय कित्याक शेणतूरां
 30. आमगेले भाणांतु वोरोवु आसा जाल्यारी शेजवसारी जेवणाक आपयतलो
 31. आयदनांतुलो दीवो
 32. आयली दिवाळी, परबो निवळी
 33. आयवंत दांत
 34. आयि मेल्ली म्हुण न्हय रडता, घारियो खांवचाक रडता
 35. आवसूक नाका चेरडूं, आज्येक जांवका नातूरां
 36. आशा चळ्यारि आयुष चडता वे
 37. आशिल्याक भुक्के ना अन्न, मेल्लेल्याक पिंडदान
 38. आशिल्लें नातिल्लें सग घेवनु आयल्लो
 39. आसतना वता पालकेरि, मेल्यारि वता वाश्यारि
 40. उकरि वाटता
 41. उजो म्हळ्यार आंग लासता वे
 42. उज्या दीस
 43. उदकांतु हुम्मेता
 44. उदकांतुलो कोब्बु
 45. उदकाडें जांवचे वेळारि स्थल सोदप
 46. उलयलो जाल्यार उलयलो, उलयलेना जाल्यार उलयलेना, दोनीय ना वाट
 47. उष्टी पत्रावळि सी लळता आनी गांव भर भोवंता
 48. उष्टे वार्यार कायळो
 49. एक उंड्येक एकि टुकळि
 50. एक निब्बान येवयात जालें
 51. एक मेळ्यार धा वेचु
 52. एमडणा पावसु
 53. करचें सग अपसव्य
 54. करडीक केस रोम एकच
 55. करडीक भीवनातिल्लो कांबळीक भिता वे?
 56. कर्म धुल्यारि परिहारु न्हय
 57. कर्मांतु बरयलेलें जन्मांतु सुंटना
 58. कष्ट कालारि देवा उडगासु येता
 59. कष्ट कालारि बेसल्ली माणायीय शत्रू
 60. कांटी काडून बडियेरि दवरचें ना
 61. कांय पोणु वचुन्ना
 62. कानु फूंकि म्हळ्यार वान फुंकीता
 63. काम कांय सांगूनाका, जेवणा खाणाक विसोरनाका
 64. काम केल्यारि दाम आसा
 65. काम जालें, वोयदु मेल्लो
 66. कायळो उद्दारि उबता
 67. कायळ्या शापान म्हशि मरना
 68. कायळ्याक यजमानत्व दिल्यारि जगली भरि पिष्ट
 69. कायळ्यान हागुनातिल्लें झाड ना, सूण्यान मुतुनातिल्लो खूंटु ना
 70. काळकांतुलो पेट्टु
 71. काळे तोंडान धवें शीत वाडता
 72. काशींतु गेलोलो बुक्को
 73. काशींतु गेल्यारीय रामेश्वरांतु गेल्यारीय पाप सुंटना
 74. किमुसा मांस खावनु बाटलो
 75. किरणेचें वोत
 76. कीडी रण्णीं
 77. कीड्यां सोवे
 78. कुंबकरणाची सेवा अथवा कुंबकर्णा नीद
 79. कुरडो दीवो
 80. कुसलें कुवाळें कुष्ट भट्टाक
 81. कूरटु आयकना
 82. केल्लेलें कर्म
 83. केळीं गोड म्हुण साल्यो खावंचें वे?
 84. केळीं सोलूचें ससार किं खांवचें ससार
 85. केस आशिल्याक कसीय शेंडी बांदुयात
 86. कोंकोणो व्हावनु मेल्लो, शेणै खावनु मेल्लो
 87. कोडु जावनु गीळूकय नज, गोड जावनु थू करूकय नज
 88. कोडु दुद्दि गंगेंतु बुडयल्यारि गोडु जाता वे
 89. कोडु वीष
 90. कोडुनिंबा रूकु अमृतान शिंपल्यारीय गोडु जायना
 91. कोणाकोणु लागना
 92. कोयरु दोळ्यांतु, फुंकप कानांतु
 93. कोल्लिणीले घराक झळक्या तोरण
 94. खंय न्हय जालेलें
 95. खंय महाशेष आनी खंय गांयडोळु
 96. खाणा वेळारि मेणा दोळे
 97. खाणींतु गेल्लें
 98. खाता पिता देवु दिता
 99. खारजुकूली उतरां
 100. खिटांतु भरशी लूटि
 101. खेळु कायरीं वे
 102. खोट्टो वचून भाटियेंतु पडता
 103. गणपति करूक वचून मांकड केल्लें
 104. गरडां मोडप
 105. गांव भरि भोवनु आयलो तुळसी काट्यारि मुतूक बेसलो
 106. गांवु सोणु (सोडून)परगावांतु गेल्यारीय प्रारब्ध सोणा(सोडना)
 107. गाढवांगेले गायनाक सूणे ताळु धरता
 108. गायक मारली म्हुण सांगून वासराक कोणे मारप ना
 109. गुरु नातिल्लें विद्या ना
 110. गुरुत्व नातिल्यांक तिन्नीय एकडे
 111. गोंयड्यांतु खुंटी मारनु भोवंता
 112. गोंयड्यांतु गू ना
 113. गोडाकय जीवु गोडु
 114. गोबरा राशीर पडलेली हस्ते फाटीर पावली
 115. गोमटो गेल्लोलो माडो
 116. घरा उजो लागल्यारीय उटावना
 117. घरा सर जालोलो व्होरो
 118. घोड्या कदी धावनु येवनु कीड्या कदी हळु वता
 119. घोणी उद्दारि उडली
 120. चामेले दंद
 121. चिल्वाण कायरीं न्हय
 122. चुन्नो भोरूक काडयात
 123. चेरडा निमितीं अम्माक
 124. चेरडाक बळ रण्णे (अथवा रडणें)
 125. चेरडालें हाल आवसू कडे
 126. चेल्येक उलयलेलें सुन्नेक लागता
 127. चेल्ली चंदी, दोळे कुरडे
 128. चेल्ली जाली म्हुण रडूनाका, मासोलु वाटून दितली ती तुका, चेल्लो जालो म्हुण हासूनाका, लासून भाजून खातोलो तो तुका
 129. चेल्ली बुदवंति, दायी आशिल्ले कडे दावल सोदिता, दावल आशिल्ले कडे दायी सोदिता
 130. जळकायेक वोकद ना
 131. जाळा व्यादीक वा वोकद ना
 132. जिबेरि आसा गूळीकु
 133. जीवारि आयलेले वैराग्य
 134. जीवु मेळ्यारि भीक मागन
 135. जेवणा रूचि आवसून वाडल्यारि
 136. जेविल्ले पानार हागून घालूनयें
 137. झरीक आयिलें उदाक राबता, हूवाराचें व्होळता
 138. झाड हुमाटून मूळ फुटला कि म्हुण पळयता
 139. झोडा वारें येतना माड्या मूणांतु राबूनयें
 140. डंगीरो वाजप
 141. तरनी बायल पोटांतु जाळ
 142. तळ्यांतुली अंत्रावळि
 143. ताका अन्न घालप आसा
 144. ताकाक आयलेल्याक म्हशीचें मोल कित्याक
 145. ताकाक ना वाट, धयांक चीट कशी?
 146. ताकाक येवनु मडकें निपयता
 147. तागतागेले मुष्टींतु खंपूचें मात्र ताणताणे धोरयात
 148. ताटर कपाल
 149. ताटियेरि मारनु भिसरांवचें
 150. ताणताणे मेल्यारि ताकताका मोक्षु
 151. तीच तीच पाल्लवी
 152. तीनि तिरकूट, रानणींतु शिरपुट
 153. तीर्थ आसल्यारि भट्टु ना भट्टु आसल्यारि तीर्थ ना
 154. तीळु उडोंवचाक स्थायु ना
 155. तीळु खेल्यारि तीळा इतलीच भूक वतली
 156. तुगेले तारवारि मिगेलें फपळ
 157. तुजी शिकवण
 158. तुज्यान जायत जाल्यारि
 159. तुस्सु मोल
 160. तूं भुंयचेर साकून किरलेल्लो न्हय
 161. तूं रुकाक फुटल्लो न्हय
 162. तूप खातल्ले चेरडालें रूप पळयल्यारीच कळता
 163. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 164. तेण्डूळ्याक बी चडि, मोटव्याक बुद्धि चडि
 165. तेर्या पानावेलें उदक
 166. तेल विकरलोलो रडता म्हुण नारलु विकरलोलो कित्याक रडता
 167. तेला थेंबो
 168. तो अळ्ळीं
 169. तो जोडता, तो मोडता, आमका कसलें गा जाळ
 170. तोंडांतु बोट घाल्यारि चाबूक कळना
 171. तोंडांतु साकून पडलेलें उतर परतून काडूक जावन्ना
 172. तोंडारि मारप
 173. तोपलांतुलें व्हेल्यारीय कपलांतुलें व्हरत वे?
 174. तोय विताय
 175. तोयां तेवु
 176. थंडेंतु कांबळि जडि कोणाक
 177. थना पशी चड दूद कोंपराक येत वे
 178. थोंटे चेल्याक तुंटि चेल्ली
 179. दया बिये कदी वोयल्यारि वाड्डता
 180. दरिद्रकायेक अधिकमासु
 181. दाकय निपय
 182. दाट सालीचें मोटें केळें
 183. दाडियेक लागूक ना
 184. दान मेळ्ळेलें धर्माक गेल्लें
 185. दिवलेंतुली वाति
 186. दीगि वालि
 187. दुखा मांचो
 188. दुदापायसांतु मिटा फोडो
 189. दूद आनीक उदाक
 190. दूद पीवनु मरतल्याक वीष नाका
 191. देनपारां बाराचेरि
 192. देवा निब्बान भटाक
 193. देवान आठयल्यारि आंब्याक पोणोसु जावयात
 194. देवाले निब्बान भट्टाक
 195. देवु आसा जाल्यारि कोण जाय
 196. देवु दितना चारीय वाटेन दिता
 197. दोनि फुटयलें
 198. दोळ्यांतुलें कशड
 199. धरि गोमटेक मारि घासु
 200. धा जाणांचे मुकारि
 201. धूयि कमळे धुता कमळे
 202. धोलीरि बेसलो म्हुण वोंय वोड्डूक नज
 203. नमस्ते जावनु
 204. नवें नवें आंगार घेवें, परणे परणे उश्याक घेवें
 205. नारदालें दंद
 206. नुपुरो जावनु
 207. न्यायु सोणु (सोडून) अन्यायु करतल्याक देवु हातु दीना
 208. पदां कळनातिल्लो भगवंत न्हय, मंत्र येनाशिल्लो भटु न्हय
 209. पांच वर्षां चेल्ली आसा जाल्यारि पंचेवीस दंदांक आधारु
 210. पाड्यान बाल उबारल्यारि
 211. पाप आशिल्ले कडे भय
 212. पारलीचो आयतार
 213. पुड्डी सरी दिकूक ना
 214. पुताक आयिल्ली सोयरीक, बप्पाक जाली व्हारडीक
 215. पूर्व जन्माचें रीण ह्या जन्मांतु
 216. पेज हूनि जाल्यारि आंबलेक घासु
 217. प्रयासु तुजे लागी
 218. फटक करून
 219. फापरा मुस्तिल्लो, हांतणारी पडलो
 220. फुगय फुगय माका फुगय, हांव तुगेलो व्होळ्ळो जावंय
 221. फूट उदक
 222. फूल दिंवचे कडे पाकूळी पुणि दी
 223. फूल विकिल्ले कड वावळ्यो विकूनयें
 224. फोंडु आशिल्ले कडे उदाक राबता
 225. बप्पूस तकित पूतु, आवसु तकित धूव
 226. बांदारि बेसून बालान उदाक ओडून पीवंची बुद्धि
 227. बामणाक नाका जालेली बायल शेजवासर्याक सरी नाका
 228. बायलां थायु रान्नी (रांदणी) पोरलांतु
 229. बाल्लाक बांदूक ना
 230. बेंदरले स्वभाव
 231. बेट्टो हातु
 232. बोकडा खाड
 233. बोकोडु खातल्याक कुंकड पावन्ना
 234. बोट चिंवल्यारि पोट भोरचेंना
 235. बोड आशिल्लो
 236. ब्राह्मणान बट्टप ना, समुद्रान आटप ना
 237. भस्मासुरालो वोरु
 238. भायर एक भितरि एक
 239. मडवळी दंद
 240. मडवोळाली मोट
 241. मनांत एक मुकार एक
 242. मरता चोय पोणु
 243. मांकडा व्हारडिकेक कुंकडा व्होराण
 244. मांकडा व्हारडीकेक गाडवा गायन
 245. माजर चारि पायारि
 246. माजरा बोडावेली पोणती
 247. माजराक खेळु, विंदराक जीवु
 248. माजराले दोळे दुदारि, सूण्याले कुळ्यारि
 249. माजरी दांत माजरी पिल्लांक लागनाय
 250. मातें खाल पाय ऊंच करून
 251. मात्यारि मारल्यारि बालान, बालारि मारल्यारि मात्यान
 252. मिगेलेंच वर्षीक व्हांवतलों हांव
 253. मिटा इतली मिटसाणि आसतली वे मिटांतु घालेल्याक
 254. मुर्तारि
 255. मेल्लेलें कुंकड पाकां हालयता
 256. मेळतना चारीय वाटेन मेळता
 257. म्हशी फाटण्यार पावसु
 258. म्हशीचें शींग म्हशीक जड न्हय
 259. म्हारालें म्हाराक होड, रायालें रायाक होड
 260. म्हालगड्यांलें उत्तर प्रमाण
 261. रगड्या लागी निमगून वे मासोलु वाटूचो
 262. रगोडो तिमल्यार भिजता वे
 263. रांवदयी उलयता
 264. रान सगळें भोवनु राकूड मेळ्ळेंना
 265. रामेश्वरा कापणी
 266. रायाक साजूचीच प्रजा
 267. रायालें मन आनी रुकाची सावळी तावतावळी परतता
 268. लुयतल्याले हातांतुलो व्हीळो ओपूक नज
 269. लेकल्यारि देवु, ना जाल्यारि फातोरु
 270. लेकिल्लें एक, जालेलें आनी एक
 271. लोकटो उसळचें दंद
 272. लोण्येंतुलो आगोळु
 273. वज्यारि वजें
 274. वागा तोणांतुली गाय
 275. वाटें वाजप
 276. वार्यावेली गाय
 277. वासूराचे गोमटेरि दोर, बायलांले गोमटेरि दोरी
 278. विंदुरु कितें हागतलो आनी शेण्यो कितें थापतलो
 279. विश्वविधानि
 280. वीडी वोडतल्या ताळो पळय, पुड्डी ताणतल्या दोळे पळय, पान खातल्या आंगण पळय
 281. वेळु न्हय जालेले वेळार
 282. वोत म्हुण ना, पावसु म्हुण ना, दोवु म्हुण ना
 283. व्हकल जालीना, जाल्यारीय व्होळी जालेली आसा
 284. व्हारडीके मंटवांतु, म्हशी वासुराक सोदून आयलो
 285. व्होकल मोरो व्होरेतु मोरो, भट्टाली घडी ताटांतु पोडो
 286. व्होरेतु चोयता व्होकले तोंड, पुरोहित चोयता दक्षिणे तोंड
 287. शीत शिजून पेज जाली
 288. शेळ शिता उंडि
 289. शेळि घडी
 290. सग पालक्येंतु बेसल्यारि व्हांवतलें कोण
 291. सबाव न्हय घोड्याक शींग दिल्लेंना
 292. सांगता एक, करता आनी एक
 293. सांगिल्लें सग प्रमाण
 294. साबार जाल्यार विकट
 295. सायबाले मांटवांतु सुब्बालें येस
 296. सासमाक गुड्डो करता, मुयेक हस्ति म्हणता
 297. सुकल्ले रुकाक दीरु येवन्ना
 298. सुको सूण्या गू भाजून दिल्यारीय खातलो
 299. सूण्या माजराली व्हारडीक
 300. सूण्या वर्षीका वर्तमानां
 301. सूण्याक मानु कि यजमानु
 302. सूण्याक रोम वाडली म्हुण केळश्यांचाक कसलो उपकारु
 303. सून चोयता कन्नडेंतु, मांय चोयता मडकेंतु
 304. सोंतु जावंचे दीव्याक उजवाडु चडु
 305. सोनरान कानु विंदल्यारि दुकना
 306. सोस्यालें आयुष्य झाडा मूळांतु
 307. स्वर्ग दारवोटो
 308. स्वासु सोडूक वेळु ना
 309. हरद्यांतु जीवु आसा मेरेन
 310. हस्ती नातिल्लें आराट
 311. हस्ते तोणांतुलो कोब्बु
 312. हस्तेक घांट बांदुका वे
 313. हस्तेन भुंजून आयल्यारि सरी कळचेंना
 314. हस्तेरि बेसल्यान रायु न्हय, पायान चमकिल्यार दळिद्रु न्हय
 315. हस्तेरि बेसल्यानी हस्तेरि बेसुका, गाडवारि बेसल्यानी गाडवारि बेसुका
 316. हस्तेरि बेसून मागूनयें, घोड्यारि बेसून कुरवूंनयें
 317. हस्तेले दांत, खांवचे वेगळे, दाकोंवचे वेगळे
 318. हांवें सांगिल्लें ताका जिरलेंना
 319. हागिल्लें मुतिल्लें
 320. हाड धाडावनु पिटो करनु
 321. हुवारा उदाक
 322. होड करू ना
 323. होडानी खेल्यारि सूवादाक, सानानी खेल्यारि भुकेक
Proverbsम्हणी
 1. अधिरेक जाल्यारि अमृतय वीष
 2. अन्यायाक कुन्यायु
 3. अपराध करनातिल्याक भय ना
 4. अभ्यासु केल्यारि हस्तेकय उबारयात
 5. अर्द भोरलोलो कोळसो हालचो चड
 6. अर्द माड्यार चडून हातु सोडचें न्हय
 7. अल्प ज्ञान अपायकर
 8. अल्पायुष्यांक बुद्धि चडि
 9. आंग गोरें म्हुण सावळी गोरी वे
 10. आंग तिमयल्यार नंतणा मासळी धरूक जायना
 11. आंगण चोयल्यारि घरा लक्षण
 12. आंबो वोयल्यारि चींचि जायना
 13. आंब्या कालारि फतोरु पडल्यारीय आंबोच
 14. आंब्या रुकाक फातोरु मारचें चड
 15. आक उडता म्हुण पाक उडूक गेल्यार खाणींतु (वा गोबरा राशीर) पडतलें
 16. आकुळेली गाय अप्पय भटाक
 17. आचार चलयतल्यांक विचारु ऊणे
 18. आजि आशिल्लो फाय ना
 19. आजि एक मेळचें फाय दोनि मेळचा पशी चांग
 20. आजि कोरचें फायक दवोरनये अथवा आजीचें काम फाय म्हुण दवरनाका
 21. आजि मेल्यारि फाय दोनि
 22. आजि रडलोलो फाय हासतलो
 23. आज्यान वोयिलो रूकु म्हुण गळपास घेंवचें वे?
 24. आपण गाढव जाल्यारि दुशेर्यानी फाटीर बेसल्यारि कित्या कोपचें
 25. आपण बुडता, दुसर्यांकय बुडयता
 26. आपण मेल्यारि आपणाक मोक्षु
 27. आपण शेण खावनु दुसर्याले तोंडाक हातु पुशीता
 28. आपण्यालि फाटि आपण थापटायता
 29. आपण्याली जीब, आपण्याले दांतांनी चाबल्यारि कोणाक कोपूचें
 30. आपण्याले जांगेरि दोरी विणल्यारि दुकी कळता
 31. आपण्याले पाया पोंदाचें कूवाळें विसरून दुशेर्यांले पाया पोंदाचें सासम सोदीता
 32. आपण्याले हाताक कूलि ना
 33. आपण्यालें कार्य महा कार्य, दुशेर्यांलें काजू बी
 34. आपण्यालें विसरता, दुशेर्यांलें उलयता
 35. आपत्कालाक पांवचो खरो मित्र
 36. आपे खांवका किं खण्णां मोवंका/मेजुका?
 37. आबोन दिल्लेलें ओकद घुटू करका
 38. आयचो भिकमागरी फायचो रायु
 39. आयचो रायु फायचो भिक्षु
 40. आयु पळोवनु वेचु करी अथवा आदायु पळोवनु खर्चु करी
 41. आयुष्य आसा जाल्यारि नांकारि फातोरु घाल्यारीय मोरना
 42. आयेलो तेरावो म्हणूय जालो, घारी खेल्ली म्हणूय जाली
 43. आळस्याक दीसु सरना, कष्ट काडतल्याक रातीय पावना
 44. आळस्याक बिकंड भाजि म्हळ्यारि हरवेंच गोड म्हणता
 45. आवय वाणा (अथवा वाडना) जेवण, बाप्पै सोणा (अथवा सोडना) मागूक
 46. आवयेक पळोवनु धूवेक व्हर, दूद पळोवनु म्हशीक व्हर
 47. आवसु नातिल्लें चेरडूं पोटारें
 48. आवसु पळयता पोट, बायल पळयता मोट
 49. आवाळे विकून मेळ्ळेले दुड्ड खोरजु खायनाय
 50. आवाळो दीवनु कुवाळें घेवप
 51. आशा म्हांतारी जायना
 52. आशिल्या चेरडाक ना गति, आनीक जावंच्याक तुळाभारु
 53. आशिल्यांक आशा चडि
 54. आशे खेल्लेलें ताळ्यांतु येता
 55. आसा कांबळि खाता शीं, ना कांबळि भित्ता शीं
 56. आसा जाल्यार गोकळाष्टमि, ना जालयार विनाचवति अथवा आसा जाल्यारि आष्टमि, ना जाल्यारि एकादशि
 57. उजो नातिल्लें धुवोरु ना
 58. उडिदु फुगल्यारि मद्दाळें जाता वे
 59. उदकांतु राबून मासळे लागी वैरि करप
 60. उदकाकय रगत घटि
 61. उदकार मारल्यार दोनि जायना
 62. उद्धारि पडून थू केल्यारि हर्द्यारि
 63. उमती पडल्यारीय नांक ऊंचच
 64. उमते कोळस्यार उदाक
 65. उलयलेलें वरता केल्लेलें/मारलेलें विसरता
 66. उशीण्या ब्यारु उष्णाक कारण
 67. उष्टे वार्यार नंतणा पान उडवप ना
 68. उष्ट्या फोंडावेले पानांक सूणीं झगडताय
 69. एक आव्यांतुलीं आयदनां, एक वता दुदाक, एक वता मासळेक
 70. एक उतरान मोळ्ळेलें (अथवा मोडलेलें) मन धा उतरांनी समकी जायना
 71. एक कानान आयकिल्लें आनीयेक कानान सोडका
 72. एक काम चांग जावनु करका जाल्यार आपणानच करका
 73. एक कोपान बांयतु उडकी मारल्यारि शें कोपानय उंचारि येंवचाक जावुन्ना
 74. एक खतखत्यान कूळीतु शिजुन्ना
 75. एक दुडवाचें सरक व्हांवचाक दोन दुड्ड
 76. एक दोषान मोंचूव बुडता, एक कीटीन घर जळता
 77. एक पेट्टाक दोनि कुटके
 78. एक फट्येक धा फटीयो
 79. एक भरतेक एकि सुक्ति, एक पुनवेक एकि उम्मास
 80. एक रातीन फालें जायना
 81. एक सोराची मणी
 82. एक हातान ताळियो वाजूक जावन्ना
 83. एक हातान दिवंचें आनी एक हातान आयकूनये
 84. एकु कालु मांयचो जाल्यार एकु सुन्नेचो
 85. एकु सांकोवु घाल्यार अळतांतूय पेळतांतूय जांवका
 86. ओतून गेल्लेलें दूद कृष्णाक अर्पण
 87. कपलांतुलें अथवा कपला बरो पुसल्यार वचना
 88. कपालांतु नातिल्याक कोंकून घाल्यारीय वोंकून वता
 89. करटे इंगाळो सरी ओस्तु न्हय स्वभावु तोलूक
 90. करटें कांतल्यारि सोयी मेळना
 91. करटें हातांतु काडची बुद्धी
 92. करट्या उदाक तांय मुयेक समुद्रु
 93. करतल्लो चड उलयना, उलयतल्लो चड करना
 94. करता आसतना रड, खाता आसतना गोड
 95. करू नज आशिल्लें केल्यारि जावू नज आशिल्लें जातलें
 96. कर्म तकीत फल
 97. कळंबेलेल्या वाट्यांतु ताका शीत वाडलेली संगती
 98. कळनातिल्याक सांगुयात, कळतल्याक कितें सांगूचें
 99. कवडा खिळियेक तांय कान आसाय
 100. कस्तूरी धांपून दवरल्यारीय पोरमोळु निपता वे
 101. कांटो वोयल्यारि रिते पायानी चमकूक जावन्ना
 102. कांट्यान कांटो काडका
 103. काजु/खाजुरु पिकतरि कायळ्या तोंडाक रूं
 104. काडिये घराक आंगस्या माड
 105. काना पाळी आनी पोटा नाळी वाडोंवचे इतली वाडतली
 106. कामा तकीत दाम
 107. कायलीवेले पोळ्याक कायलातोच जाय
 108. कायळेक तिगेल्लीं पिल्लां चंद
 109. कायळो उडलो म्हुण पाक उडता
 110. कायळो गोपरारि बेसलो म्हुण घोणी जायना
 111. कायळो न्हाल्यार ढोंक जाता वे
 112. कायळ्या दोळो तवश्या मिड्येर
 113. कारया रुकाक बोर जाता वे
 114. कारातें सकरेंतु घाल्यारीय कोडूच
 115. कार्या बी दुदांतु भाजिल्यारीय कोडूच
 116. काळें म्हुण कीट न्हय, धवें म्हुण पीट न्हय
 117. किरांगुळे बोट सुजल्यार कितलें सुजत
 118. कुंकड खेल्लेल्या मात्यार पाक
 119. कुंकडान रडल्यार फालें जायना
 120. कुंडो खेल्लेले तोंडान मांडो खावयात, मांडो खेलेले तोंडान कुंडो खावनये
 121. कुरडो मागता एकु दोळो, देवु दिता दोनि
 122. कुरड्यांतु काणसो रायु
 123. कुरड्याक चाळीसपत्र कित्याक
 124. कुरड्याक राति इतें फालें इतें
 125. कुरड्याली दिवटी अथवा कुरड्या हातांतु दीवो
 126. कुराडीचो दांडो कुळाक नाशु
 127. कुल गोत्र ऊणे जाल्यारीय मल मूत्र ऊणे न्हय
 128. कुल्ले पळोवनु माणायी आनी तोंड पळोवनु पोळे
 129. कुवाळेक कूवाळें जड न्हय
 130. कुसल्या शिताक करपल्ली ओडी
 131. कुसल्लें बोट कातोरनु उडोंवका
 132. केल्लेलें कर्म फाटि घेता
 133. केल्लेलें खांवका, आयिल्लें भोगुका
 134. केळि वचून कांट्येरि पडल्यारीय कांटी वचून केळीर पडल्यारीय नाशु केळीकच
 135. केळीं खातल्याक तोंड दुकता वे?
 136. खाक्यांतुलें पडूकय नज, फळ्यावेलें काडूकायी
 137. खाडाक उजो लागल्ले वेळार हापोळु भाजूक वता
 138. खाता अथवा मेळता तशीच आशा चडि
 139. खालटाकडे उदाक धांवता
 140. खावंचें घोवाचें, घेवंचें मींडाचें
 141. खावूक जेवूक आसा जाल्यार सोयरे खूब
 142. खेत्रपाळा मात्यार खरवडा पेट्ट
 143. खोंचून उलोवंचाकय चांग वेंचून उलोवंचें
 144. खोट्टो वचून भट्टिये लागी सांगता
 145. गरुडाले गावांतु नागर पंचमि
 146. गाढव शींग हाडूक गेल्लें, कान कवोळनु आयलें
 147. गाढवा कानांतु वेद आयकयल्या वरी
 148. गाढवाक घासल्यार घोडो जाता वे
 149. गायक मारनु व्हाणो दान दिंवचें
 150. गायचे वासराचे लागी पडल्यारि तण खाता, सूण्या पेट्या लागी पडल्यारि गू खाता
 151. गावांतुलो वीरु, बायले मुकारि भीरु
 152. गेलोलो मानु आनी मेलोलो मनीषु परतून येना
 153. गेल्लेली बुद्धी हस्तेन ओडिल्यारीय परतून मेळन्ना
 154. गेल्लोलो मानु परत येना, भेतिल्लें माणिक सम जायना
 155. गेल्लोलो वेळु हस्तीन वोडिल्यारीय येवन्ना
 156. गोडा गुळियेक फाटि पोट ना
 157. गोडा भरणेंतु हातु घाल्यार लेवनातिल्लो आसा वे
 158. गोडा लागी मूय, म्होवा लागी मूस
 159. गोबोरांतु फुंकि मारल्यारि दोळ्यांतु पडतलो
 160. घर लासूचे वेळारि केळि कातरताय
 161. घर सान जाल्यारीय मन होड आसूका
 162. घरचे देवाक पूजा ना, भायरचे देवाक निवेदु
 163. घरचें सस्सार, दुरचें मेघाव अथवा म्हारग
 164. घरां भितरि वागु, घरा भायर कोल्लो
 165. घरां भीक, मिशियां तूप
 166. घर्र म्हळ्यारि घारी जायना
 167. घोड्याक शिंगां दीना देवु
 168. घोड्यारि बेसलो म्हूण खूंटु मोडूक नज
 169. घोणीक आनीक सर्पाक दुकोवनु सोडूनयें
 170. घोवा बायलेचें एक चित्त, मड्केंतु जाता शीत
 171. घोवालें आनी बायलेलें मन एक जाल्यारि चिंचे पानारि नीद अथवा कांडणारि नीद पडता
 172. घोवु मेल्याकय बोड तासिल्लें दुख चड
 173. चर्वेक अवसल्ली मांडि
 174. चांगाक गेल्ययारि आंगाक गू
 175. चाकरी केल्यारि भाकरी मेळता
 176. चानियेक रुकार चडूक शिकोंवका नाका
 177. चामा रूचि सूण्याक, लोखंडा रूची घोड्याक, सांखाळे रूचि हस्तेक
 178. चामाराले देवाक वाण्णे पूजा
 179. चेर्डाक ना तीन दुड्ड, उवाळनु उडोंवचाक स दुड्ड
 180. चेर्डूं जांगेर हागीलें म्हुण जांग कातोरचें वें
 181. चोरांक चांदिण्या हुसको
 182. चोरूक शिकल्यारि निपोंवचाकय शिकुका
 183. जांवय आयला राती, मांयचे तोणांतु माती
 184. जातलें जड, व्हांवतलें बोड, पायांक कसले जाळ
 185. जेवणा खाणाक माका आपय, दंदाक बांदाक तुका
 186. जेवनु बेसल्या लागी जांवका उंडी मागूक
 187. जेवलेल्यांक भूक चडि, न्हालेल्यांक चिकोलु चडु
 188. जोरल्याक मीशी रिगयल्यारि पूरो
 189. तटिये बागिलाक पितळी बीग
 190. तळें राकतल्लो उदकाक मरना
 191. तळ्यांतु बुडल्लो शेळ्याक तांय धरता
 192. ताणताणे खोणच्या फोंडांतु ताणताणे पडचें
 193. ताळियो वाजूक दोनि हात जाय
 194. ताळूव विसोरनु तेल दवरूक नज
 195. तीळु खावनु व्रत भष्टलें
 196. तीळु सुकता तेलाक, लेंडि सुकता कित्याक
 197. तुस्सु कांडून हाताक फोडु
 198. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 199. तेंकडेन म्होवु काडल्यारि तोणांतु पडचो ना
 200. थळथळेंवचें सग भांगार न्हय
 201. थू करूकय जायना, गीळूकय जायना
 202. दांत आसतना चोणे खांवचे
 203. दान दिंवचे गायक दांत मेजप ना
 204. दामाचेच लागी दामु होळता
 205. दामु आशिल्याक मानु
 206. दामु आशिल्याक सोयरे चड
 207. दायी आसतना कोणेय हातु लासप आसा वे
 208. दिंवचें ससार, घेंवचें कठिन
 209. दिवले मूळांतु काळूकु
 210. दिवोडु वता म्होण गांयडळान गेल्यारि वोतांतु करपुन वतलो
 211. दीवो आपण जळता, दुशेर्यांक उजवाडु दिता
 212. दीस काडूक वाट ना जाल्यारीय मिश्येक तूप
 213. दीस सगळोच उदक शिंपून सांज जातरि कोळसो भेतप
 214. दुडवांवेल्यान घोणी सरी उबची ना
 215. दुड्ड आसा जाल्यार गुड्डो हालोवयात
 216. दुड्डु आसा जाल्यारि भय
 217. दुड्डु दवरि बांदूनु, तो वता सुंटूनु
 218. दुड्डु म्हळ्यारि प्रेत सरी तोंड आं करता
 219. दुदान जीब लासतची ताक फुंकून पिता
 220. दुसर्यां खातीरि फोंडु खोळ्ळो, आपण पाय निसोरनु पडलो
 221. दूरा आशिल्ले मित्रां पशी लागी आशिल्लो शत्रूच उपकाराक पांवचो
 222. दूरा आसतना डोंगोरु लानु
 223. देर्ल अथवा घरचे मोगरेक पोरमोळु ऊणे
 224. देवान दिल्लें कर्मान व्हेल्लें
 225. देवान सोडलेले मारीक मनुष्याचान चांग करूक जायत वे
 226. दोगा शिवाय लडाय ना
 227. दोगांचे झगड्यांतु तिसर्याक गूणु
 228. दोनि घरचे सोयर्याक दोनीय घरकडे जेवण ना
 229. दोळ्यार आयिल्लें भोवरेरि गेल्लें
 230. धन ना जाल्यारीय रीण नाका
 231. धनाक पाकां आसाय
 232. धनियान चाकराक सांगलें, चाकरान सूण्याक सांगलें, सूण्यान बाल्लाक (शेंपूडाक) सांगलें
 233. धर्मा गायचे दांत चोवप ना
 234. धवें आशिल्लें पूरा दूद न्हय
 235. धवें कारातें भितरि कोडु
 236. धा जाणाली आवसु काट्यारि
 237. धोत्र व्हड जाल्यारीय गोत्र व्हड जायत वे
 238. नज जालेल्यानी वाडल्यारि मीट तांय अळ्ळीं
 239. नरकाक णव वाटो, सोर्गाक एकीच
 240. नवें कापड हाडचे फूडे पोरणें रांदणींतु घालें
 241. नांका पशी व्हड मोतीं
 242. नांचूक कळना जाल्यार आंगण वांकूडें
 243. नांव व्होड, करणी सानी
 244. निदेल्लें माजर विंदराक धरीत वे
 245. निरपराधीक भय ना
 246. निशें दिकुनातिल्यान कुय्यां दिकीलीं
 247. निश्यांतु मुगूळ (पाकें) दिकूक येता जाल्यारीय पदवेक ऊणावु ना
 248. नेणतल्याक भूत, जाणतल्याक सूत
 249. पातळ गूवांतु फातोरु मारूनयें
 250. पाप्यान गेल्लेले कडे पाताळ अथवा पापीन गेल्लेले कडे पावल भरि उदाक
 251. पाया कांटो काडूक कूराडी कित्याक
 252. पालकेंतु बेसून भीक मागप
 253. पाळ राबून न्हाण चमकुन्ना
 254. पिंड रचिल्लो देवु उंडी रचिना वे
 255. पूतु मेल्यारीय सुनेन रांड जांवका
 256. पोंगीरो पोटोन धरनु आंगाक कांटे
 257. पोट भरलेले ब्रामणाक धंय्यांतु फातोरु
 258. पोटाक ना म्हुण सुंगट भाजून खावप ना
 259. पोडगो तापल्ले वेळारि रोंटी भाजून काडका
 260. प्रयत्न करनस्तना प्रारब्धाक रडूनयें
 261. फटियेक गेल्यारि कर्टें लाभु
 262. फपळ होंटींतु दवरयात, माडी दवरूक जाता वे
 263. फाटीर देवु बेसलो म्हुण गाडवाक गर्व
 264. फाटीर मारल्यारीय पोटारि मारूनयें
 265. फातोरु पुजीलो देवु जालो
 266. फाय मरतलो म्हुण आजि फोंडु खोणप आसा वे
 267. फुटल्लो कोळसो केन्ना जोडना
 268. फुल्लेल्या फुलाक पोरमोळु येवनातिल्लें राबत वे?
 269. बड्डी मारनु घे म्हळ्यार जांवचें वे
 270. बड्डी मोळ्यारि(मोडल्यारि) दोरियेन बांदचें, मन मोळ्यारि कित्यान बांदचें
 271. बरपडेचे बामणाक तेरपडेची बायल अथवा बारा पोडीचे बामणाक तेरा पोडीची बायल
 272. बांयचें तोंड धांपुयात, न्हंयचें बांदूक जावन्ना
 273. बांयतूले बेब्याक बांयीची ब्रमांड
 274. बायल जाल्यारि पायांक संकाळ, चेरडुं जाल्यारि तोंडांतु माती
 275. बायलो आनी मात्ये कोळसे समची
 276. बींयां तकीत झाड, झाडा तकीत फळ
 277. बींयांचो गूण किरलेतरि कळता
 278. बुदवंताक सोदुका जाता, पिशे खंयीच मेळताय
 279. बुद्धि आशिल्याक भांगार अथवा भांडार कित्याक
 280. बेट्टो अच्चारी बेसून जांग(वा गोट्टे वा गांडि) ताशीता
 281. बेसून जातरि पाय नीट करका
 282. भरलोलो कळसो चकुंदळेना
 283. भांगरा सूव आसा जाल्यारीय लोकंडा सूव जाय जातली
 284. भांगरा सूव म्हुण आठोवनु पोटांतु चडोंवचाक जातलें वे
 285. भांगार तुकूचे कडे माजरा कसलें कायरीं
 286. भात कांडूक नग्गू, खीरि खांवचाक जग्गू
 287. भायर व्होड, भितरि पेड
 288. भायरच्यान गाय, भितरि वागु
 289. भूज झरय, जीब लळय
 290. मंत्रतंत्र भटु जाण, खावंचें जेवंचें हांव जाण
 291. मद्य घरांतु रिगल्यारि बुद्धि घर सोणु (सोडून) वतली
 292. मनांतु स्थायु आसा जाल्यारि मोंचुवारि स्थायु आसतलो
 293. मनांतुलें मनांतु, जनांतुलें जनांतु, तुळसी दळ कानांतु
 294. मनुष्यालें जीवित उदकांतुलें फुगूट
 295. मरतलो म्हुण मषणांतु वचून पडप आसा वे
 296. मळब तुंटून पडूक वता म्हुण ताका खांदु दिंवचाक जातलें वे
 297. मांचो अथवा खाटलो सानु जाल्यारीय खूर चारीच
 298. मांडो खावंचे कालाक कुंडो खेल्लोलो उडगास आसूका
 299. मांय सून झगोणु शितांतु रेंव
 300. मांयचेरि कोपुनु चेरडक पेट्ट
 301. मागल्यान चोवनु जावंका मुकारि वचाक
 302. माजरा भाग्यान शिक्या पोडु तुंटलो
 303. माजरा सट्टी धरनु सूण्या बारसो तांय सोदूचें
 304. माडियेक आनी माड्याक एक खाडूं अवसुन्ना
 305. माड्या मूणांतु दूद पिल्यारीय सूरु म्हणतलीं
 306. मात्यावेलें वजें खांद्यार पावलें
 307. माळपैमामाक अजीर्ण, गांवांतु पेजे जेवण
 308. मिश्येक ना खोबरेल, खाडाक खंचें मोगरेल
 309. मीट खेलोलो उदाक पितलो
 310. मुकारि चोयनातिल्लो मागशी पडता
 311. मूर्ति सानि जाल्यारीय कीर्ति व्होडि
 312. मेळता तशी आशा चडि
 313. मोगा चेरडाक पाय वांकडे
 314. मोरनु गेल्लेल्यांचें जातक कोणे वाचप ना
 315. मोरु नांचता म्हुण कुंकडय नांचता
 316. मोवु आशिल्ले कडेच खोरें लागतलें
 317. रडचे चेरडाक दूद आसा
 318. रांदूक कळना जाल्यारि राकूड वोल्लें
 319. रानांतु गेल्यारि वागा भय, घरां आयल्यारि बायले भय
 320. राबून मुतूचे गृहस्ताक धांवतना मुतूचो पुरोगित
 321. रामनाम जपीता, केस्सान गळो कातरता
 322. रामेश्वराक गेल्यारीय शनीश्वर सोणा (सोडना)
 323. रायाचे तकित जनपद
 324. रायाले खांड्याक दोनीय तांतु धार
 325. रितें कोळस्याक व्होडलो सोवदु
 326. रीण केल्यारि घाण्यांतु हातु दिल्या वरी
 327. रेंव सोणु विंदिल्यारि खालाक पोडची ना
 328. लजेक गेल्यारि पेजेक विग्न
 329. लासल्ले इंगळ्यारि तेला थेंबो
 330. लासल्ले मासळेक कुसल्ली चींच
 331. वयजीणी कडे पोट निपोंवचें कशी
 332. वांजीक वेते दुकी कळत वे
 333. वागा पिल्लाक दुदान पोसल्यारीय स्वभावु सोणा
 334. वागा मिशियेरि कोल्लो खेळता
 335. वागाक घूडांतु घालतच कोणेय फातोरु मारयात
 336. वाटेन वचे वागा माका येवनु खागा
 337. वाडतल्यान चोवंका ना जाल्यारि जेवतल्यान चोवंका
 338. वानांतु पडल्यारि कांडणा पेट्ट घेवंका
 339. वानांतु बेसूनु कांडणा मारु चुकोवंचाक जाता वे
 340. वारें नातिल्लें पान हालना
 341. वार्यारि घालतलीं, पावळेंतु घालन्ना
 342. विंदुराक मारूक घराक उजो घालप ना
 343. शुरवे पोटपूजा, मागीर देवपूजा
 344. शेणांतुले कीड्याक शेणा घाणी कळना
 345. सगळीं बोटां एक वरी न्हय
 346. सगळो बुडल्यारि शीं खायना
 347. सत्याक केदणाय बारा वर्षां
 348. सत्याक नाशु वा मरण ना
 349. समिंद्रांतु आसा मासो, तीरार करताय ताजे वांटे
 350. समिंद्रु पोवनु पावल भरि उदकांतु मेल्लो
 351. सर्पाक दूद दिल्यारीय वीष ओंकीता अथवा वोंकीता
 352. ससमा येद्दें मातें, मळबा येद्दें सातें
 353. ससरायेचें खाण हागवणेक म्हारग
 354. सांगचें पुराण, खावंचें शेण
 355. सान सांगतले चड, करतले ऊणे
 356. सुन्नेक ह्या दिवाळेक त्या दिवाळेक, धूवेक ह्या शुक्रारा त्या शुक्रारा
 357. सूंटि नातिल्लो कषायु ना
 358. सूण्या माजराली सोयरीक, दिसु भरि लडाय
 359. सूण्या शेंपडी नळ्येंतु घाल्यारीय वांकडीच
 360. सूण्याक केदनाय गोबरा राशि
 361. सूण्याक पाट्याचें हांतूण करनु दिल्यारीय तें गोबरा राशीरि
 362. सूण्याक सगोळो नारलु
 363. सूण्याक सिंहासनारि बेसयल्यारीय गोबरा राशीच सूख
 364. सूण्यान सूण्यान झगोणु शितांतु रेंव
 365. सूव चडोंवचाक स्थायु दिल्यारि फारकोलूच चडयताय अथवा सूव खोंबूक स्थल दिल्यारि खोरें चडयताय
 366. सूवेन काडचें कांडणान काडका जातलें अथवा सूवेन काडूक आशिल्लें खोर्यान काडका जातलें
 367. हस्ती लक्कून वता, मुंबुराचें लेक करता
 368. हस्ती सुकली म्हुण गोट्यांतु बांदप आसा वे
 369. हांतूण पळोवनु पाय पातळावंचें
 370. हांव दिकिल्ले कोंब्याक शींगां तीनि
 371. हागूक जातरि वे आड्डी सोदप
 372. हागेलो दुड्डु कूडो जाल्यारि आंगडकाराक उलोंवका कित्याक?
 373. हातगूण चांग जाल्यारि हातांतु आशिल्लें भांगार
 374. हातांतु ना कास, ताका खंचें कैलास
 375. हातांतु पावनातिल्लें फूल देवाक
 376. हातांतु साकून पडल्यारि काडयात, तोंडांतु साकून पडल्यार काडूक जावन्ना
 377. हाताचे करटेक कानडी जाय वे
 378. हातान उबारनातिल्ली साण भांगरान बांदतच व्हांवली
 379. हार उडता म्हुण गांयडोळ उडता
 380. हुन दुदान लासल्लें माजर शेळ दूदाक भिता
 381. हुन्नारि हून केल्यारि काम ससार जाता
 382. हून उदका घोटु
 383. होंटींतु आसा चेडो, सोदून भोवंताय सगळो वाडो
 384. होळ्ळें आसा रान, हींगु बांदूक ना पान