दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

थंडावप
 1. cool  (v.)
  Category: Verbs starting with letter थ
 2. make someone calm  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning

Related matches for

थंडावप
Idiomatic phrasal verbsवाक्यांश क्रिया
 1. अपसव्य उलवप
 2. अपसव्य करप
 3. अमकें जाय तमकें नाका म्हणप
 4. अर्पण करप
 5. अवतार करप
 6. अवतार जावप
 7. अशी तशी करप
 8. अशी तशी सांगप
 9. अशीणान खांवचें घुंवडावनु तशीणान तोणांतु घालप
 10. अस्वडि दोळ्यांनी चोवप
 11. आंग घेवप
 12. आंग फुल्लेवप
 13. आंग वीणप
 14. आंगाक कांटे येवप
 15. आंगान दवरप
 16. आंगार पडप
 17. आंगार पडूक येवप
 18. आंबूस तोंड करप
 19. आंब्यारि तुंब्यारि घालनु उलवप
 20. आंयडेवप
 21. आंयडो घालप
 22. आंयडो पडप
 23. आकाश पाताळ एक करप
 24. आजि फायि करप
 25. आडवाट धरप
 26. आडूवें वाडप
 27. आयलेले पायांनी वचप
 28. आयलेले पायांरि राबप
 29. आवाळो दीवनु कूवाळें घेवप
 30. आशाउशार नासप
 31. आसन मांडप
 32. उंगटो दिकून रावण बरवप
 33. उजो एकडे करप
 34. उजो काडप
 35. उजो खावप
 36. उजो येवप
 37. उजो लावप
 38. उज्या इंगळ्याक न्हाणवप
 39. उज्या खेळु खेळप
 40. उज्या पावसु पडप
 41. उडकी मारनु करप
 42. उडप
 43. उतरां परतून काडप
 44. उतरांनी खोंचप
 45. उदका तेवु करप
 46. उदका पशी पातळ करप
 47. उदाक मारप
 48. उबेवप
 49. उमते कोळस्यार उदाक राकवप
 50. उलयतना म्होवु व्होळवप
 51. उसरमेटि काडप
 52. उसळप
 53. उसळावप
 54. ऊब येवप
 55. एका दोनी सांगप
 56. एकाएक सांगप
 57. एकाचें चार करनु सांगप
 58. कपला वचप
 59. कपान घेवप
 60. कपाल पडप
 61. करटें काडप
 62. करट्यांतु नांक बुडवप
 63. कलय काडप
 64. कवड आड करप
 65. कवड काडप
 66. कवड दीवप
 67. कवडेंतु हाडून कोळसो भेतप
 68. कांटी काडून बड्येरि दवरप
 69. कांटी जावप
 70. कांटे फुलप
 71. कांटे येवप
 72. कांबळि काडप
 73. काड्डी जावप
 74. काड्डी मोडप
 75. काणी सांगप
 76. कातरींतु घालप
 77. कान दीवनु आयकप
 78. कान दीवप
 79. कान पीळप
 80. कान फुलावप
 81. कान भरप
 82. कान भांगार करप
 83. कानकवडां पडप
 84. काना कान आयकूनातिल्लें राबवप
 85. काना खीळी वचप
 86. कानां मूसु वचप
 87. कानांतु कापूस भरप
 88. कानांतु व्हरप
 89. कानांतु शिशें भरप
 90. कानारि पडप
 91. कापसांतु खुंटी मारप
 92. कासु दीवनु लासु घेवप
 93. किरवोंटीक मारप
 94. किर्ती वाचप
 95. किर्त्यो वाचप
 96. कीटि चडवप
 97. कीडावप
 98. कीडी रडणीं रडप
 99. कुंबास्तरि दवरप
 100. कुळ्या पोंदाक हातु घालप
 101. कोंकून काडप
 102. कोचावप
 103. कोपु निस्तावप
 104. कोपु नीवप
 105. कोशोवनु घालप
 106. खंचें खंय न्हय जावप
 107. खणस करनु जाप दीवप
 108. खत्रबोड्यारि काडप वा घालप
 109. खरपून खरपून रूं करप
 110. खरपून खावप
 111. खरपून खोरोज करप
 112. खवदळेवप
 113. खांकि दीवनु वोंकि घेवप
 114. खांदाक खांदु दीवप
 115. खांदारि बेसून कानु चाबप
 116. खांदु मारप
 117. खाक्यां मारनु व्हरप
 118. खाडूं पडप
 119. खाल ऊंच करप
 120. खाल ऊंच काडप
 121. खाल जावप
 122. खावडि खावप
 123. खावनु वचप
 124. खाववप
 125. खुंटी मारनु बेसप(गांडींतु)
 126. खुंटी सरी बेसप
 127. खुंटो जावनु राबप
 128. खुंटो सरी राबप
 129. खूंटु नातिल्लें वोंय बांदप
 130. खूरीश व्हांवप
 131. खेळवप
 132. खेळार पडप
 133. खैवादि जावप
 134. खोंपून उलवप
 135. खोट्टो भाट्टियां पडप
 136. खोदनो फुटवप
 137. खोरजु खावनु येवप
 138. गच्ची मारप
 139. गति आसप
 140. गभिताना सोवे सोवप
 141. गळ्याक बांदप
 142. गा जावप
 143. गांठावप
 144. गांठि घालप
 145. गांठि सोडवप
 146. गांडि झरवप
 147. गांडि तासप
 148. गांडीक उजो लागप
 149. गांडीक उजो लावप
 150. गांथून काडप
 151. गाडव करप
 152. गाढवपण दाकवप
 153. गायचें चाम पांगुरलोलो वागु जावप
 154. गायचें चाम पांगूरनु येंवचे समयारि वागा चाम भायर काडप
 155. गीळप
 156. गुडोळो जावप
 157. गुल्लेर दीवनु वांयगण घेवप
 158. गुळक्यांतु घालप
 159. गूळो जावप
 160. गेरशेरि मारनु विंदुराक धावंडावप
 161. गोंयडो झरवप
 162. गोंयड्यांतु उजो येवप
 163. गोंयड्याक पुसून सोडप
 164. गोठेवनु भोंवप
 165. गोडा गुळ्यान गळो कातरप
 166. गोबोरु उबवप
 167. गोमटेरि पडप
 168. गोमटेरि पेसकाति दवरप
 169. गोमटो कातरप
 170. गोलांटि घेवप
 171. गोळकोष्ट उलवप
 172. घडामंडि करप
 173. घडी मोडप
 174. घडीस मेळप
 175. घड्यो मेजप
 176. घर खांवचाक येवप
 177. घर चलवप
 178. घर पुसून व्हरप
 179. घर पोंवप
 180. घर मात्यार घेवप
 181. घांट दाकवप
 182. घांट लागप
 183. घांटून काडप
 184. घाण घालप
 185. घाणी घालप
 186. घाणी परमळ कळप
 187. घाण्या बांदप
 188. घायाक मीट लावप
 189. घारी घालप
 190. घासु घेवनु पडप
 191. घासु घेवप
 192. घिरघीरि लागप
 193. घुवंडावनु उलवप
 194. घोडो जावनु वचप
 195. चक्रव्यूहांतु पडप
 196. चटणी करप
 197. चटणी जावप
 198. चड जावप
 199. चड जून जावप
 200. चिकून चिकून चोवप
 201. चिरपप
 202. चिवडी करून सोडप
 203. चुन्नो काडप
 204. चूडि लावप
 205. चेपून पडप
 206. चोंचावप
 207. चोरा हातांतु चावी दीवप
 208. चोवनु काडप
 209. जड जावप
 210. जपसप
 211. जळप
 212. जांगो दाकोवनु फालें करप
 213. जागरण करप
 214. जातक लागप
 215. जिबे खोरजु वचप
 216. जिबे तलवारि आसप
 217. जिबेक हाड ना जावप
 218. जिबेरि काडप
 219. जिबेरि गूळिक येवप
 220. जिबेरि वरप
 221. जिबेरि साकून पडप
 222. जीब काडप
 223. जीब दीगि करप
 224. जीब फोंडांतु वचप
 225. जीब मोडप
 226. जीब हालवप
 227. जीरप
 228. जीवा जाळ येवप
 229. जीवारि आयिल्लें कोणाचेरीय काडप
 230. जीवारि आयिल्लें वैराग्य कोणाचेरीय काडप
 231. जीवु करप
 232. जीवु कातरींतु सोडप
 233. जीवु खाल ऊंच जावप
 234. जीवु खाल येवप
 235. जीवु खावप
 236. जीवु गळ्यांतु येवप
 237. जीवु घाण घालप
 238. जीवु घेवनु धावंप
 239. जीवु जडु जावप
 240. जीवु तोणांतु येवप
 241. जीवु दिंवचाक तयार आसाप
 242. जीवु येवप
 243. जीवु ल्होवु जावप
 244. जीवु सोडप
 245. जीवु हातांतु काडप
 246. जुंटायि काडप
 247. जुंटायि दाकवप
 248. जून जावप
 249. जोपप
 250. झिगि जावप
 251. झिगि मारनु किरलेवप
 252. झिगी मारनु वाड्डप
 253. झुलुंभ दाकवप
 254. झोळी भरप
 255. डांगीरो वाजप
 256. तडीरि पांवप
 257. तांकवप
 258. तांबळी करप
 259. ताजेताजे स्थायार दवरप
 260. ताणप
 261. तायकीळि किरलेवप
 262. तारीचे दुड्ड दीवनु पोवनु वचप
 263. ताळूव विसोरनु तेल दवरप
 264. ताळो खमटेवप
 265. ताळो पडप
 266. ताळ्या उदाक आटवप
 267. ताळ्या जीब लावप
 268. ताळ्यांतु गूळो येवप
 269. तिकटें मारप
 270. तिकसाणि मरप
 271. तित्तो फोदो करप
 272. तिमून थापो जावप
 273. तिम्मून कोल्लो जावप
 274. तीन दुडवांक वोस्तु नासप
 275. तुंटून तुंटून आयकूक येवप
 276. तुस्सु मोल लेकप
 277. तेकबडकाक भोवंप
 278. तैमाड करनु उसळावप
 279. तोंड आंबसावप
 280. तोंड आंबूस करप
 281. तोंड एद्दें करप
 282. तोंड करप
 283. तोंड काळें करप
 284. तोंड कोडवावप
 285. तोंड कोडु करप
 286. तोंड कोपोरो करप
 287. तोंड गोड करप
 288. तोंड गोडसेवप
 289. तोंड घालप
 290. तोंड धरनु बांदप
 291. तोंड धवें जावप
 292. तोंड फुगवप
 293. तोंड फुलप
 294. तोंड फुल्लावप
 295. तोंड वांकडें करप
 296. तोंड शींवप
 297. तोंडा खोरजु पर घालप
 298. तोंडां करप
 299. तोंडांतु केळीं चेपप
 300. तोंडांतु चेपप
 301. तोंडांतु जीब दवरप
 302. तोंडांतु बोंतो चेपप
 303. तोंडांतु बोटां घालप
 304. तोंडांतुलें भायर काडप
 305. तोंडाक खीळी घालप
 306. तोंडाक तोंड चोवनु बेसप
 307. तोंडाक धरप
 308. तोंडारि आयिल्लें उलवप
 309. तोंडारि उजवाडु भरप
 310. तोंडारि काळूकु मांडप
 311. थंड करप
 312. थंडावप
 313. थापो जावप
 314. दर्शन दीवप
 315. दळिद्री दाकवप
 316. दवरून घेवप
 317. दावे तांतूल्यान उटावप
 318. दिष्टि लागप
 319. दीवप घेवप
 320. दीवाळी काडप
 321. दीवाळी न्हावप
 322. दीस काडप
 323. दीस चुकप
 324. दीस निसरप
 325. दीस मेजप
 326. दीस मेजून काडप
 327. दुखा मांचार पडप
 328. दुखांतु लळप
 329. दुड उवसप
 330. दुड पुड्डी करप
 331. दुडु खावप
 332. दुड्ड दीवनु चाबूचे सूण्याक घेवप
 333. देव दिकप
 334. देवदेव करप
 335. देवु करनु दवरप
 336. दोन मोंचुवारि पाय दवरप
 337. दोळे करनु चोवप
 338. दोळे कोंगे जावप
 339. दोळे घालप
 340. दोळे चुकप
 341. दोळे दवरप
 342. दोळे दाकवप
 343. दोळे धांकप
 344. दोळे धांपून काळूकु करप
 345. दोळे पडप
 346. दोळे फोंडांतु वचप
 347. दोळे बेट्टे करप
 348. दोळे भरनु पळवप
 349. दोळे मारप
 350. दोळे मोटे करप
 351. दोळे मोडप
 352. दोळे लागप
 353. दोळे वा दोळ्यांचे मुकार आसप
 354. दोळे विस्कळेवप
 355. दोळे सूवप
 356. दोळो चुकवप
 357. दोळो मारप
 358. दोळो लागप
 359. दोळ्यां आड राबप
 360. दोळ्यां काजल सूवनु पळोवप
 361. दोळ्यां काजलो येवप
 362. दोळ्यां काळूक येवप
 363. दोळ्यां कोंगो येवप
 364. दोळ्यां तेल घालनु चोवप
 365. दोळ्यां पीयां येवप
 366. दोळ्यांक खवळि येवप
 367. दोळ्यांतु पडप
 368. दोळ्यांतु पुड्डी फापडप
 369. दोळ्यांतु रगत ना जावप
 370. दोळ्यांतु रगत हाडवप
 371. दोळ्यांतुल्यान उज्या कीटि उसळप
 372. धवो जावप
 373. धाडवून चेंचप
 374. धूळि उबवप
 375. धूवनु बेसप
 376. नजनज करप
 377. नजनज जावनु करप
 378. नट्टपेरे करप
 379. नमन करप
 380. नरकु दिकप
 381. नांक दोळे सुजवप
 382. नांक धाडावप
 383. नांक वांकडें करप
 384. नांक व्होळवप
 385. नांकटान काडयात जालेलें खोर्यान काडप
 386. नांकांतु काडून उलवप
 387. नांकांतु धुवोरु येवप
 388. नांकांतु मूसु वचप
 389. नांकांतु येशि खावप
 390. नांकारि बोट दवरप
 391. नांचवप
 392. नांव आसप
 393. नांव घाण घालप
 394. नांव वायट करप
 395. नाकनाका जावनु खावप
 396. नाटक खेळप
 397. नाट्य दाकवप
 398. नाडी सोडप
 399. नायेंकार करप
 400. नारोदु जावप
 401. निमित्त मेळप
 402. निवळावप
 403. निश्यां कापूस पडप
 404. निश्यां सोकणि पडप
 405. नीववप
 406. नुतोच बेसप
 407. नुत्तनां काडप
 408. नुपुरपुरो जावप
 409. नोणच्याक घालप
 410. न्हाण दूरा वचप
 411. न्हाण निसरप
 412. न्हाण पडप
 413. न्हाण लागप
 414. न्हावंचाक लागप
 415. पंचादिकेक बेसप
 416. पटळी फुटवप
 417. पत्रासां मारप
 418. पदवी दाकवप
 419. पदवी सांगप
 420. परसणी काडप
 421. परसून बेसप
 422. पराक्रम दाकवप
 423. पराधीन सांगप
 424. पाक उबल्यारि कायळो उबलो म्हणप
 425. पाकां उडून भायर सरप
 426. पाकां दवरप
 427. पाकां फुटप
 428. पातळावणि उलवप
 429. पान धोरनु दवरप
 430. पान पुसून जेवप
 431. पाय ओडप
 432. पाय दवरप
 433. पाय धरप
 434. पाय फोंडांतु पावंप
 435. पाय भुंयचेर लागना जावप
 436. पाय येवप
 437. पायां खाडूं पडप
 438. पायां पडप
 439. पायां पाय घालप
 440. पायां पाय पडप
 441. पायारि पडप
 442. पायारि राबूक जावप
 443. पायीं जावप
 444. पालकेंतु बेसून भीक मागप
 445. पावटि घालप
 446. पावल दवरप
 447. पाष्ट आसप
 448. पिंजून पिंजून चोवप
 449. पिंडू जावप
 450. पीट करप
 451. पुज्जा करप
 452. पुराण सांगप
 453. पुळ्येक तोंड येवप
 454. पेट्टु घेवप
 455. पेट्टु पडप
 456. पेलतडि वचप
 457. पोंद खोणप
 458. पोंदाचे खडिकुळ्यांतु हातु घालप
 459. पोंदाचें खरपून काडप
 460. पोंदो सोदप
 461. पोट टुण्ण जावप
 462. पोट पेळी जावप
 463. पोट फाटीक थापप
 464. पोट फुगप
 465. पोट फुल्लेवप
 466. पोट भरि उलवप
 467. पोट भाजप
 468. पोट येवप
 469. पोट लासप
 470. पोटांतु आखांतु येवप
 471. पोटांतु उंडाळे येवप
 472. पोटांतु उजो येवप
 473. पोटांतु कायळे रडप
 474. पोटांतु कोले रडप
 475. पोटांतु खल्ल जावप
 476. पोटांतु पिल्लां रडप
 477. पोटांतु पैलो येवप
 478. पोटांतु लासप वा लासु येवप
 479. पोटांतु वायु रडप
 480. पोटाक यागु लागप
 481. पोटारि वोडो दवरप
 482. पोट्टि मारनु खावप
 483. पोणु येवप
 484. पोल जावप
 485. पोळो मांडप
 486. पोवटेक गूळो येवप
 487. प्रताप दाकवप
 488. प्राणु खावप
 489. प्राणु घाण घालप
 490. प्राणु घेवनु खेळप
 491. प्राणु तुंटोवनु काडप
 492. प्राणु सोडप
 493. फटि वीणप
 494. फटी करनु काडप
 495. फण्ण करप
 496. फण्ण घालप
 497. फण्ण जावप
 498. फाटि घेवप
 499. फाटि थापटावप
 500. फाटि वीणप
 501. फाटि सरप
 502. फाटि सोडप
 503. फापरा दीवप
 504. फापरा मारप
 505. फापरावप
 506. फापावनु दवरप
 507. फारकप
 508. फालें करप
 509. फिरफीरि भायर काडप
 510. फिरफीरि भायर येवप
 511. फुंकून व्हरप
 512. फुगवण काडप
 513. फुग्गे काडप
 514. फुलझडावप
 515. फुलझडेवप
 516. फुलां माळप
 517. फुलावप
 518. फुल्लेवप
 519. फूंकि मारनु व्हरप
 520. फूंकि मोलाक दीवप
 521. फूट उदक जावप (रांवदय)
 522. फूट करप
 523. फूट जावप
 524. फूटु जावप
 525. फोंडांतु देवंवप
 526. फोंडांतु पाय पांवप
 527. बड्डी दवरप
 528. बड्डी दीवनु पेट्टु घेवप
 529. बड्येर चडवप
 530. बड्येर नांचवप
 531. बाणु सोडप
 532. बाणु सोडलेले वरि धांवप
 533. बिटकी कवळप
 534. बिल्लू जावप
 535. बीगम् वा वीगम् दाकवप
 536. बुद्धी खाणींतु वचप
 537. बुद्धी फोंडांतु वचप
 538. बुद्धी विकरप
 539. बुद्धी व्होळप
 540. बेसल्ले बेसपाक करप
 541. बेसल्लो खांदो कातरप
 542. बेसवप
 543. बोकले मारनु व्हरप
 544. बोट दाकवप
 545. बोटां मोडप
 546. बोड आसप
 547. बोड करप
 548. बोड कातरप
 549. बोड खावप
 550. बोड तासप
 551. बोड लान करप
 552. बोड हून करप
 553. बोडारि शितडो रकवप
 554. बोब पडप
 555. बोब मारप
 556. बोबाटि घालनु उलवप
 557. बोय जालेलें करप
 558. भण्णे खावप
 559. भण्णे गीळप
 560. भयान गूळो जावप
 561. भरती आसप
 562. भरती चडवप
 563. भरप
 564. भरशी बेसप
 565. भरून येवप
 566. भस्म करप
 567. भाजवप
 568. भायर जावप
 569. भायर फुटवप
 570. भायर बेसप
 571. भितभितरि सोदप
 572. भीवनु गूळी जावप
 573. भुंजप
 574. भुंजून भोवंप
 575. भुंयचेरि काडप
 576. भुरको मारनु खावप
 577. भूंयक खाववप
 578. भूक मरप
 579. भूक मारप
 580. भोवंत पावंप
 581. भोवरी उबारप
 582. मद्दें चडून उलवप
 583. मद्दें पडप
 584. मद्दें राबप
 585. मन आसप
 586. मन एकडेच राबवप
 587. मन ओडप
 588. मन करगप
 589. मन करप
 590. मन खावप
 591. मन खूरप
 592. मन घटि करप
 593. मन दवरप
 594. मन दवोरनु आयकप
 595. मन दीवनु आयकप
 596. मन दीवनु करप
 597. मन दुकप
 598. मन मरप
 599. मन मोडप
 600. मन लागप
 601. मन लावप
 602. मन सोडून उलवप अथवा मन सोणु उलवप
 603. मन सोडून करप अथवा मन सोणु करप
 604. मनांतु गांठी घालप
 605. मनांतु घालप
 606. मनांतु दवरप
 607. मनांतु मांडे खावप
 608. मनांतु व्हरप
 609. मनांतूच हासप
 610. मरण फाटि घेवप
 611. महाभारत चमकप
 612. मांचाक थापून पडप
 613. मांदरेक थापून पडप
 614. माखप
 615. माखून घेवप
 616. मागल्यान घेवप
 617. मागल्यान पडप
 618. मागशीं उलवप
 619. मागशीं ओडप
 620. मागशीं घेवप
 621. मागशीं मुकार पळवप
 622. माड्यार साकून खालाक पडप
 623. मातें आसप
 624. मातें खाल पाय ऊंच करप
 625. मातें खावप
 626. मातें घालप
 627. मातें घूवंप
 628. मातें घूवनु आसप
 629. मातें धाडावप
 630. मातें नीट धरप
 631. मातें बावगवप
 632. मातें लान करप
 633. मातें व्होरनु दीवप
 634. मातें सामकी आसप
 635. मातें सामकी न्हय आसप
 636. मातें हून करप
 637. मातें हून जावप
 638. मात्यार उज्या पावसु पडप
 639. मात्यारि अवेषु येवप
 640. मात्यारि आसप
 641. मात्यारि काडप
 642. मात्यारि घालप
 643. मात्यारि घेवनु नांचप
 644. मात्यारि घेवनु भोंवप
 645. मात्यारि घेवप
 646. मात्यारि चडप
 647. मात्यारि चडून बेसप
 648. मात्यारि दवरप
 649. मात्यारि बेसवप
 650. मात्यारि भूत येवप
 651. मात्यारि माखप
 652. मात्यावेलें देंवप
 653. मात्यावेलें वचप
 654. मारनु खावप
 655. मारनु चेंचून करवप
 656. मारनु पिटपिटो करप
 657. मारनु लेहार करप
 658. मास भरप
 659. मासळे दोळ्यार खवळी येवप
 660. मासार दीस वचप
 661. मीटमीरें लावनु सांगप
 662. मुकारि काडप
 663. मुकारि हाडप
 664. मुठाळा उतरां उलवप
 665. मुठींतु दवरप
 666. मुतितना जळप
 667. मुये बीळु सोदप
 668. मुर्तारि करप
 669. मुसांक मारप
 670. मूठि मारप
 671. मूळ खोणप
 672. मृत्यूचे तोणांतु चोवप
 673. मेजन तुकून उलवप
 674. मोट बांदप
 675. मोड्यार बेसून वोडे खावप
 676. मोल दवरप
 677. मोल लेकप
 678. म्होवु व्होळवप
 679. यजमानपण दाकवप
 680. यमलोकांतु वचून परतून येवप
 681. येता वता आसप
 682. येस जूळप
 683. यो वच करप
 684. रगत आटवप
 685. रगत उदाक करप
 686. रगत खतखतेवप
 687. रगत पीवप
 688. रगत मात्याक मारप
 689. रडणीं काडप अथवा रण्णीं काडप
 690. राबवप
 691. राबिल्ले राबपाक करप
 692. राबोवनु घेवप
 693. रामबाणु सोडप
 694. रीणांतु बुडप वा पडप
 695. लजेन मरप
 696. लज्जेवनु तोंड तांबडें जावप
 697. लळप
 698. लळवप
 699. लांबते लांबप
 700. लाती मारप
 701. लानु जावप
 702. लेंडीयो घालप
 703. लेपण काडप
 704. लोकटो वचप
 705. लोकट्याक उजो लागप
 706. लोकट्याक लागप
 707. वजें व्हांवप
 708. वट्टणेक आडळतरि फोंडु खोणप
 709. वनवास करप
 710. वनवासाक वचप
 711. वरिष्ट जावप
 712. वांकडि वाट धरप
 713. वांकडे दोळ्यांनी पळवप
 714. वांकडें तिंकडें करप
 715. वांकडें तिंकडें वचप
 716. वाजवप
 717. वाट आधार जावप
 718. वाट आसप
 719. वाट करप
 720. वाट चुकप
 721. वाट चोवप
 722. वाट धरप
 723. वाट ना जावप
 724. वाट विसरून येवप
 725. वाटें आसून करटें काडप
 726. वाटें वाजप
 727. वाटें विकून करटें काडप
 728. वाटेक दोळे खोवप
 729. वाटेरि घालप
 730. वाटेरि पडप
 731. वाटेरि राबप
 732. वाणावप
 733. वायट उलवप
 734. वायु जावप
 735. वायु लागप
 736. वारें लागप (कोणालेंय)
 737. वार्यारि उडवप
 738. वार्यारि पडप
 739. वार्यारि सोडप
 740. वास काडून नाशु करप
 741. विखार दाकवप
 742. विस्तार काडप
 743. विस्तार दाकवप
 744. वेगळ्याल्याक घेवनु भोवंप
 745. वेळु करप
 746. वेळु काडप
 747. वेळु काडून करप
 748. वेळु दीवप
 749. वेळु लागप
 750. वेळु वाटावप
 751. वेष दाकवप
 752. वोंट कवोळनु रडप
 753. वोंटु चेंबु करप
 754. वोंय उड्डून झगड्याक वचप
 755. वोत खावप
 756. वोत मोवु जावप
 757. शिंक्यार दवरप
 758. शिंगां आसप
 759. शिजप
 760. शितांतु रेंव घालप
 761. शितोडो घालप
 762. शिवरात्रि करप
 763. शीरो ताणु उलवप
 764. शेण काडप
 765. संथ जावप
 766. समाधान दीवप
 767. सम्म करप
 768. सवा गुडोळो जावप
 769. सा करनु करप
 770. सा करप
 771. सा पर सा करप
 772. सांकोवारि चडोवनु फळें ताणप
 773. सांगील्ले उतराक धरप
 774. सांज फुल्लेवप
 775. सांवकी न्हय आसप
 776. सान मांकडा करयान हून शितांतु हातु घालवप
 777. सामकी न्हय आसप
 778. सारणि काडप
 779. सारणि धांवडावप
 780. सारणि लावप
 781. सावळी पडप
 782. सासम दीवनु कूवाळें घेवप
 783. सासम पडप
 784. सासम फुटल्यारि गांव सगोळु पावंवप
 785. सिद्धांत काडप
 786. सीड परतप
 787. सुकती लागप
 788. सों जावप
 789. सोग्गो करप
 790. सोयरीक उलोवनु येवप
 791. सोयरीक काडप
 792. सोर्ग दारवटो करप
 793. सोर्ग दारवोटो दाकवप
 794. सोर्गु मेळप
 795. सोवनु पूरप
 796. स्वाहा करप
 797. हरदें फुटप
 798. हरदें भेतप
 799. हरद्यार पडूक येवप
 800. हरद्यार बेसून करवप
 801. हस्ति जावनु वचप
 802. हांडीर मारप
 803. हागिल्लेंय मुतिल्लेंय सोदप
 804. हाडां पुड्डि करप
 805. हात आसप
 806. हात खुरखुरेवप
 807. हात घालप
 808. हात दवरप
 809. हात दाकवप
 810. हात दीवप
 811. हात धूवप
 812. हात परतप
 813. हात फाफुडप
 814. हात बरकत आसप
 815. हात बांदून आसप
 816. हात मागल्यान आसप
 817. हात मागशीं ओडप
 818. हात लायलो म्हुण करप
 819. हात लावप
 820. हात सडळ आसप
 821. हात सोडप
 822. हात सोडून दीवप अथवा हात सोणु दीवप
 823. हात हालोवनु भोवंप
 824. हात हालोवनु येवप
 825. हातपाय खोल्ले करप
 826. हातपाय नीट करप
 827. हातपाय शेळ जावप
 828. हातपाय हालवप
 829. हाता खाल आसप
 830. हाता खोरजु पर घालप
 831. हाता गूण आसप
 832. हाता भायर आसप
 833. हातांतु करप
 834. हातांतु करप (दुड वा भूंय)
 835. हातांतु घालप
 836. हातांतुलें सोडून वचप
 837. हाताक लागप
 838. हातु धांवडावप
 839. हातु धांवप
 840. हुंगून भोंवप
 841. ह्ये कानान आयकून त्ये कानान सोडप
Verbs starting with letter थथ अक्षराचीं क्रियापदां