दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

थोराय
 1. obesity  (n.)
  Category: Symptoms and other disorders
 2. overweight  (n.)
  Category: Abstract nouns
 3. stoutness  (n.)
  Category: Nouns related to dimension and state

Related matches for

थोराय
Nouns related to dimension and stateपरिमाण संबंधी नाम Symptoms and other disordersरोग लक्षण आनी इतर अस्वास्थ्यां
 1. अजीर्ण
 2. अतिसार
 3. अदूरदृष्टि
 4. अबोधावस्था
 5. अमितभार
 6. अम्लपित्त
 7. अल्परक्त रोग
 8. अळकि
 9. आंगा घसघसो
 10. आंगा हुनसाणि
 11. आगूर
 12. उक्रंबो
 13. उडगासपाडे
 14. उन्मादपण
 15. उसरमेटि
 16. ओळु
 17. कंठमाला
 18. कंठमाळ
 19. कणकण
 20. कपला कणकण
 21. कपला घूवळि
 22. कपला फडाफळी
 23. करट
 24. करटी
 25. कसक्क
 26. कांक्र
 27. काणसपण
 28. किरकिरांची खांकि
 29. किरल्या बी
 30. कुरडेपण
 31. कृमी बाधा
 32. केसपूळी
 33. खपखप
 34. खलघडि
 35. खांकि
 36. खोरजु
 37. खोरोज
 38. गळगूंठ
 39. गळ्यां लासु
 40. गाळाशीर्या खोरजु
 41. गुल्म वायु
 42. घुस्मुटणि
 43. घुस्मुटो
 44. घूवळि
 45. चरचरु
 46. चरचरो
 47. चरतें
 48. चोंचरपण
 49. जोरडो
 50. डुम्मान
 51. डूंग
 52. डोंगर पूळी
 53. तांबडो दोळो
 54. तापु
 55. तोंडावेली पूळी
 56. तोंतरेपण
 57. तोर
 58. थडथड
 59. थोराय
 60. दंता बाधा
 61. दांता कीडो
 62. दांता दुकी
 63. दांता बिळको
 64. दांता बुरो
 65. दांता शिंपी
 66. दांतांक सणसणो
 67. दांताक कुचकुचु
 68. दुकी
 69. दुवाळो
 70. दूकि
 71. देहा मडामडि
 72. दोंग
 73. दोळ्या फूल
 74. धडधड
 75. धापो
 76. नष्ट उडगास
 77. नांकटा खीळ्या पीकि
 78. पाया किरलो
 79. पाया खीळो
 80. पित्त
 81. पित्तकाडेंपण
 82. पित्तखडो
 83. पित्ता कणरी
 84. पित्ताशय फातोर
 85. पिशें
 86. पिशेंपण
 87. पूळी
 88. पोट सढळ
 89. पोटा दुकी
 90. पोयतें
 91. पोवटे गूळो
 92. फडाफड
 93. फोडु
 94. बरी गूंट
 95. बायलांलो घोंगु
 96. बुद्धिभ्रम
 97. बूर
 98. बोंब
 99. बोक्को
 100. बोक्या खोरोज
 101. बोडबोडु
 102. बोधक्षय
 103. बोरबोर ताळो
 104. भायरी
 105. भारकूण
 106. भिरंडाची सूज
 107. भैरि
 108. भ्रम
 109. मलबंद
 110. मांद्या कूक
 111. मात्या दुकी
 112. मानसिक रोग
 113. मामणि
 114. मारी
 115. मुता पीकि
 116. मुता फातर
 117. मुतांतु कणरी
 118. मुर्शेणे
 119. मूडींब
 120. मूताखडो
 121. मूत्राशय फातर
 122. मूर्खपण
Abstract nounsभाववाचक संज्ञा
 1. अनवाळपण
 2. अपुरबाय
 3. अवकी
 4. अवेषु
 5. आंगलोट
 6. आंटवीटे
 7. आखांत
 8. आटवीटे
 9. आडभास
 10. आडवाट
 11. आत्मा
 12. आळसाय
 13. आळस्सपण
 14. आवद
 15. आसांत काळ
 16. उकरोसु
 17. उकोरसु
 18. उजळकाय
 19. उजो मोल
 20. उडगास
 21. उडगास पाडें
 22. उणत्व
 23. उतळतापु
 24. उदका भय
 25. उदासपण
 26. उपवासु
 27. उपास
 28. उबगणि
 29. उवग्गणि
 30. उसरमेटि
 31. ऊणावु
 32. ऊरी
 33. एक बगत
 34. एकदुद्रपण
 35. एकमेळि
 36. एडतूर
 37. एडुतुत्तर
 38. ओग्रि
 39. ओज
 40. ओड्डीयो
 41. ओपुरबाय
 42. ओमसोरु
 43. करणी
 44. कळंबी
 45. कळाकळि
 46. कवतूक
 47. कष्टकालु
 48. कसरत
 49. कालु
 50. काळु
 51. काळूकु
 52. किटकायो
 53. कुरवणी
 54. कुसंगायो
 55. कूत
 56. कोपु
 57. कोर
 58. क्षीण
 59. खर्चु
 60. खलाश
 61. खवदळु
 62. खवदळो
 63. खांकूडी
 64. खालपण
 65. खावगेपण
 66. खावडि
 67. खुबदळु
 68. खोळसां
 69. गडबड
 70. गडबडी
 71. गम्मत
 72. गूढ
 73. गूण
 74. घडामंडि
 75. घांटपण
 76. घातोकु
 77. घुपशि
 78. घुसमुटि
 79. घुसोपु
 80. घुस्पटणि
 81. चांग काळु
 82. चांगपण
 83. चाडी
 84. चालि
 85. चिरपण
 86. चिळकी
 87. चोरपण
 88. जंजाळ
 89. जगराण
 90. जळकायो
 91. जागरण
 92. जाण
 93. जाति
 94. जाळ
 95. जावु
 96. जिवाळो
 97. जीवाजाळ
 98. जीवु
 99. जुंटायि
 100. जोर
 101. झंजट
 102. झगडें
 103. झळकि
 104. झूज
 105. डंभ
 106. तक्रार
 107. तरणेपण
 108. तळ
 109. तांक
 110. तांडव
 111. तान
 112. तारण
 113. ताळु
 114. तुद्दी
 115. तोंड
 116. तोडोवु
 117. थोराय
 118. दंभ
 119. दरिद्रपण
 120. दळिद्र
 121. दादुलपण
 122. दाम
 123. दाष्टिकपण
 124. दिखावा
 125. दिवा सपन
 126. दिवेंघेवें
 127. दिष्टांत
 128. दिष्टि
 129. दिष्टीकोण
 130. दीक वळकि
 131. दीगि वालि
 132. दीन दुबळीं
 133. दीवाळी
 134. दुर्बळपण
 135. दुष्टपण
 136. दुसपन
 137. दृष्टांत
 138. दृष्टि
 139. दृष्टिकोण
 140. देखाव
 141. देवंडी
 142. देवंती
 143. देवणे
 144. देवा पिशें
 145. देवालो खेळु
 146. दैवाधीन
 147. धपको
 148. धर्मसंकट
 149. धाटि
 150. धार
 151. धावुं
 152. धीरु
 153. धैर्य
 154. धोक्को
 155. धोणकूटो
 156. धोर्मु
 157. नज
 158. नजकणे
 159. नमन
 160. नमस्कार
 161. नमुनो
 162. नवसाणि
 163. नांदि
 164. नांव
 165. नागडेंपण
 166. नाट्य
 167. नायंकार
 168. निठाळ
 169. निब्ब
 170. निमज्जन
 171. निमित्त
 172. नियम
 173. निरारे पोट
 174. नुत्तनां
 175. नेम
 176. नेवान
 177. नेशम
 178. पंचादीक
 179. पच्चारक
 180. पटि
 181. पत्रास
 182. पथ्य
 183. परसणि
 184. पातलावणी
 185. पातलावणेचीं वर्तमानां
 186. पाल्लवी
 187. पावटि
 188. पिरथमली राति
 189. पिळगी
 190. पिशेंपण
 191. पुज्जा
 192. पुष्टि
 193. पोंद
 194. पोंदो
 195. पोसवण
 196. प्रताप
 197. प्रमाण
 198. प्रयास
 199. प्रवचन
 200. प्राराब्द
 201. फटवण
 202. फटी
 203. फरडी
 204. फल
 205. फांतिभेदु
 206. फाटिबळ
 207. फुटकायो
 208. फूंकि
 209. फूरावणि
 210. फेगु
 211. फेरु
 212. बंबाळ
 213. बडाय
 214. बद्ध
 215. बरकत
 216. बल्लाव सपन
 217. बल्लाव समयु
 218. बल्लावपण
 219. बळ
 220. बळि
 221. बाकि
 222. बाधा
 223. बाळतूवो
 224. बाळपण
 225. बाळांतीरो
 226. बिर्प
 227. बीगम
 228. बुडकी
 229. बुडकूळी
 230. बुदवंतकाय
 231. बेजार
 232. बेट्टेळु
 233. बेट्टो वेळु
 234. बेदे
 235. बेव
 236. बोड
 237. बोध
 238. बोधपण
 239. बोधपण(fig)
 240. बोब
 241. बोबाटी
 242. भरशि
 243. भष्ट
 244. भांगार शिंगार
 245. भाटि
 246. भायरपण
 247. भिजूडपण
 248. भीक
 249. भुरगेंपण
 250. भूक
 251. भूत बाधा
 252. भोवंडी
 253. भोवमान
 254. मंडळी
 255. मडें
 256. मद्दें
 257. मद्देंकत
 258. मद्देंवेळु
 259. मनन
 260. मनय
 261. मनस्तापु
 262. मनुष्यपण
 263. मन्नय
 264. मरण
 265. मरणी
 266. मरामत
 267. मस्ती
 268. मांडु
 269. मागणी
 270. माणे
 271. मात
 272. मानु
 273. मारणम
 274. मारफार
 275. मारु
 276. मारुपेटु
 277. मुंगेपण
 278. मुखमुद्रा
 279. मुखामळ
 280. मूर्खपण
 281. मूर्धन्य
 282. मृगया
 283. मृत जन्म