दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

दीगि वालि
 1. Long creeper
  Category: Idioms
  Interpretation: Long family tree
 2. genealogy  (n.)
  Category: Abstract nouns
  with too many relations

Related matches for

दीगि वालि
Idiomsवाकप्रचार
 1. अंदा तिंदा मुकुंदा
 2. अजीर्णाक भोजन वीष
 3. अडळी मोडली, मांय मेल्ली, सुनेक बुद्धि आयली
 4. अधिक पंचादिक कोरू नये
 5. अनाथाक देवु रक्षकु अथवा कोण नातिल्याक देवु आसा
 6. अन्यायु केल्लेल्यांक देवु हातु दीना
 7. अपसव्या उतरां
 8. अम्माले ताली भांगारय सोन्नारु फारतलो
 9. अर्द कापणी
 10. अर्ध बोडाचो पुप्पूयो
 11. अल्पांक भाग्य आयल्यारी मदरातीचेंय सातें धरतलीं
 12. अशी म्होणचें न्हय, तशी म्होणचें न्हय, दीवाळेचे दीवे रे पुता
 13. आंगाचो रोगु वतलो, मनाचो वचोना
 14. आंबूस सूळि अथवा आंबूस पुळची
 15. आंबो पोणोसु चडु
 16. आंब्या प्रति आंबाडो
 17. आगळान गळो कातरता
 18. आजि आपयल्यारी फाय ओ म्हणता
 19. आजि होळी, फाय पोळी, परां उकूळी
 20. आडळेले बोटाकच आडोळचें चड
 21. आडळेलेच बोटाक दुशेरीय आडळता
 22. आडें सरी जावप
 23. आतांचे कालाक कोणाक कोण ना
 24. आनी तोंड गोड करका
 25. आपण करना, दुसर्यांकय सोडना
 26. आपण खायना, दुसर्यांकय दीना
 27. आपण चांग जाल्यारि जग चांग
 28. आपण्याली सावळी आपण्याले पाया मूळांतु
 29. आबोक नाकाय नातूरां, पोणज्याक जाय कित्याक शेणतूरां
 30. आमगेले भाणांतु वोरोवु आसा जाल्यारी शेजवसारी जेवणाक आपयतलो
 31. आयदनांतुलो दीवो
 32. आयली दिवाळी, परबो निवळी
 33. आयवंत दांत
 34. आयि मेल्ली म्हुण न्हय रडता, घारियो खांवचाक रडता
 35. आवसूक नाका चेरडूं, आज्येक जांवका नातूरां
 36. आशा चळ्यारि आयुष चडता वे
 37. आशिल्याक भुक्के ना अन्न, मेल्लेल्याक पिंडदान
 38. आशिल्लें नातिल्लें सग घेवनु आयल्लो
 39. आसतना वता पालकेरि, मेल्यारि वता वाश्यारि
 40. उकरि वाटता
 41. उजो म्हळ्यार आंग लासता वे
 42. उज्या दीस
 43. उदकांतु हुम्मेता
 44. उदकांतुलो कोब्बु
 45. उदकाडें जांवचे वेळारि स्थल सोदप
 46. उलयलो जाल्यार उलयलो, उलयलेना जाल्यार उलयलेना, दोनीय ना वाट
 47. उष्टी पत्रावळि सी लळता आनी गांव भर भोवंता
 48. उष्टे वार्यार कायळो
 49. एक उंड्येक एकि टुकळि
 50. एक निब्बान येवयात जालें
 51. एक मेळ्यार धा वेचु
 52. एमडणा पावसु
 53. करचें सग अपसव्य
 54. करडीक केस रोम एकच
 55. करडीक भीवनातिल्लो कांबळीक भिता वे?
 56. कर्म धुल्यारि परिहारु न्हय
 57. कर्मांतु बरयलेलें जन्मांतु सुंटना
 58. कष्ट कालारि देवा उडगासु येता
 59. कष्ट कालारि बेसल्ली माणायीय शत्रू
 60. कांटी काडून बडियेरि दवरचें ना
 61. कांय पोणु वचुन्ना
 62. कानु फूंकि म्हळ्यार वान फुंकीता
 63. काम कांय सांगूनाका, जेवणा खाणाक विसोरनाका
 64. काम केल्यारि दाम आसा
 65. काम जालें, वोयदु मेल्लो
 66. कायळो उद्दारि उबता
 67. कायळ्या शापान म्हशि मरना
 68. कायळ्याक यजमानत्व दिल्यारि जगली भरि पिष्ट
 69. कायळ्यान हागुनातिल्लें झाड ना, सूण्यान मुतुनातिल्लो खूंटु ना
 70. काळकांतुलो पेट्टु
 71. काळे तोंडान धवें शीत वाडता
 72. काशींतु गेलोलो बुक्को
 73. काशींतु गेल्यारीय रामेश्वरांतु गेल्यारीय पाप सुंटना
 74. किमुसा मांस खावनु बाटलो
 75. किरणेचें वोत
 76. कीडी रण्णीं
 77. कीड्यां सोवे
 78. कुंबकरणाची सेवा अथवा कुंबकर्णा नीद
 79. कुरडो दीवो
 80. कुसलें कुवाळें कुष्ट भट्टाक
 81. कूरटु आयकना
 82. केल्लेलें कर्म
 83. केळीं गोड म्हुण साल्यो खावंचें वे?
 84. केळीं सोलूचें ससार किं खांवचें ससार
 85. केस आशिल्याक कसीय शेंडी बांदुयात
 86. कोंकोणो व्हावनु मेल्लो, शेणै खावनु मेल्लो
 87. कोडु जावनु गीळूकय नज, गोड जावनु थू करूकय नज
 88. कोडु दुद्दि गंगेंतु बुडयल्यारि गोडु जाता वे
 89. कोडु वीष
 90. कोडुनिंबा रूकु अमृतान शिंपल्यारीय गोडु जायना
 91. कोणाकोणु लागना
 92. कोयरु दोळ्यांतु, फुंकप कानांतु
 93. कोल्लिणीले घराक झळक्या तोरण
 94. खंय न्हय जालेलें
 95. खंय महाशेष आनी खंय गांयडोळु
 96. खाणा वेळारि मेणा दोळे
 97. खाणींतु गेल्लें
 98. खाता पिता देवु दिता
 99. खारजुकूली उतरां
 100. खिटांतु भरशी लूटि
 101. खेळु कायरीं वे
 102. खोट्टो वचून भाटियेंतु पडता
 103. गणपति करूक वचून मांकड केल्लें
 104. गरडां मोडप
 105. गांव भरि भोवनु आयलो तुळसी काट्यारि मुतूक बेसलो
 106. गांवु सोणु (सोडून)परगावांतु गेल्यारीय प्रारब्ध सोणा(सोडना)
 107. गाढवांगेले गायनाक सूणे ताळु धरता
 108. गायक मारली म्हुण सांगून वासराक कोणे मारप ना
 109. गुरु नातिल्लें विद्या ना
 110. गुरुत्व नातिल्यांक तिन्नीय एकडे
 111. गोंयड्यांतु खुंटी मारनु भोवंता
 112. गोंयड्यांतु गू ना
 113. गोडाकय जीवु गोडु
 114. गोबरा राशीर पडलेली हस्ते फाटीर पावली
 115. गोमटो गेल्लोलो माडो
 116. घरा उजो लागल्यारीय उटावना
 117. घरा सर जालोलो व्होरो
 118. घोड्या कदी धावनु येवनु कीड्या कदी हळु वता
 119. घोणी उद्दारि उडली
 120. चामेले दंद
 121. चिल्वाण कायरीं न्हय
 122. चुन्नो भोरूक काडयात
 123. चेरडा निमितीं अम्माक
 124. चेरडाक बळ रण्णे (अथवा रडणें)
 125. चेरडालें हाल आवसू कडे
 126. चेल्येक उलयलेलें सुन्नेक लागता
 127. चेल्ली चंदी, दोळे कुरडे
 128. चेल्ली जाली म्हुण रडूनाका, मासोलु वाटून दितली ती तुका, चेल्लो जालो म्हुण हासूनाका, लासून भाजून खातोलो तो तुका
 129. चेल्ली बुदवंति, दायी आशिल्ले कडे दावल सोदिता, दावल आशिल्ले कडे दायी सोदिता
 130. जळकायेक वोकद ना
 131. जाळा व्यादीक वा वोकद ना
 132. जिबेरि आसा गूळीकु
 133. जीवारि आयलेले वैराग्य
 134. जीवु मेळ्यारि भीक मागन
 135. जेवणा रूचि आवसून वाडल्यारि
 136. जेविल्ले पानार हागून घालूनयें
 137. झरीक आयिलें उदाक राबता, हूवाराचें व्होळता
 138. झाड हुमाटून मूळ फुटला कि म्हुण पळयता
 139. झोडा वारें येतना माड्या मूणांतु राबूनयें
 140. डंगीरो वाजप
 141. तरनी बायल पोटांतु जाळ
 142. तळ्यांतुली अंत्रावळि
 143. ताका अन्न घालप आसा
 144. ताकाक आयलेल्याक म्हशीचें मोल कित्याक
 145. ताकाक ना वाट, धयांक चीट कशी?
 146. ताकाक येवनु मडकें निपयता
 147. तागतागेले मुष्टींतु खंपूचें मात्र ताणताणे धोरयात
 148. ताटर कपाल
 149. ताटियेरि मारनु भिसरांवचें
 150. ताणताणे मेल्यारि ताकताका मोक्षु
 151. तीच तीच पाल्लवी
 152. तीनि तिरकूट, रानणींतु शिरपुट
 153. तीर्थ आसल्यारि भट्टु ना भट्टु आसल्यारि तीर्थ ना
 154. तीळु उडोंवचाक स्थायु ना
 155. तीळु खेल्यारि तीळा इतलीच भूक वतली
 156. तुगेले तारवारि मिगेलें फपळ
 157. तुजी शिकवण
 158. तुज्यान जायत जाल्यारि
 159. तुस्सु मोल
 160. तूं भुंयचेर साकून किरलेल्लो न्हय
 161. तूं रुकाक फुटल्लो न्हय
 162. तूप खातल्ले चेरडालें रूप पळयल्यारीच कळता
 163. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 164. तेण्डूळ्याक बी चडि, मोटव्याक बुद्धि चडि
 165. तेर्या पानावेलें उदक
 166. तेल विकरलोलो रडता म्हुण नारलु विकरलोलो कित्याक रडता
 167. तेला थेंबो
 168. तो अळ्ळीं
 169. तो जोडता, तो मोडता, आमका कसलें गा जाळ
 170. तोंडांतु बोट घाल्यारि चाबूक कळना
 171. तोंडांतु साकून पडलेलें उतर परतून काडूक जावन्ना
 172. तोंडारि मारप
 173. तोपलांतुलें व्हेल्यारीय कपलांतुलें व्हरत वे?
 174. तोय विताय
 175. तोयां तेवु
 176. थंडेंतु कांबळि जडि कोणाक
 177. थना पशी चड दूद कोंपराक येत वे
 178. थोंटे चेल्याक तुंटि चेल्ली
 179. दया बिये कदी वोयल्यारि वाड्डता
 180. दरिद्रकायेक अधिकमासु
 181. दाकय निपय
 182. दाट सालीचें मोटें केळें
 183. दाडियेक लागूक ना
 184. दान मेळ्ळेलें धर्माक गेल्लें
 185. दिवलेंतुली वाति
 186. दीगि वालि
 187. दुखा मांचो
 188. दुदापायसांतु मिटा फोडो
 189. दूद आनीक उदाक
 190. दूद पीवनु मरतल्याक वीष नाका
 191. देनपारां बाराचेरि
 192. देवा निब्बान भटाक
 193. देवान आठयल्यारि आंब्याक पोणोसु जावयात
 194. देवाले निब्बान भट्टाक
 195. देवु आसा जाल्यारि कोण जाय
 196. देवु दितना चारीय वाटेन दिता
 197. दोनि फुटयलें
 198. दोळ्यांतुलें कशड
 199. धरि गोमटेक मारि घासु
 200. धा जाणांचे मुकारि
 201. धूयि कमळे धुता कमळे
 202. धोलीरि बेसलो म्हुण वोंय वोड्डूक नज
 203. नमस्ते जावनु
 204. नवें नवें आंगार घेवें, परणे परणे उश्याक घेवें
 205. नारदालें दंद
 206. नुपुरो जावनु
 207. न्यायु सोणु (सोडून) अन्यायु करतल्याक देवु हातु दीना
 208. पदां कळनातिल्लो भगवंत न्हय, मंत्र येनाशिल्लो भटु न्हय
 209. पांच वर्षां चेल्ली आसा जाल्यारि पंचेवीस दंदांक आधारु
 210. पाड्यान बाल उबारल्यारि
 211. पाप आशिल्ले कडे भय
 212. पारलीचो आयतार
 213. पुड्डी सरी दिकूक ना
 214. पुताक आयिल्ली सोयरीक, बप्पाक जाली व्हारडीक
 215. पूर्व जन्माचें रीण ह्या जन्मांतु
 216. पेज हूनि जाल्यारि आंबलेक घासु
 217. प्रयासु तुजे लागी
 218. फटक करून
 219. फापरा मुस्तिल्लो, हांतणारी पडलो
 220. फुगय फुगय माका फुगय, हांव तुगेलो व्होळ्ळो जावंय
 221. फूट उदक
 222. फूल दिंवचे कडे पाकूळी पुणि दी
 223. फूल विकिल्ले कड वावळ्यो विकूनयें
 224. फोंडु आशिल्ले कडे उदाक राबता
 225. बप्पूस तकित पूतु, आवसु तकित धूव
 226. बांदारि बेसून बालान उदाक ओडून पीवंची बुद्धि
 227. बामणाक नाका जालेली बायल शेजवासर्याक सरी नाका
 228. बायलां थायु रान्नी (रांदणी) पोरलांतु
 229. बाल्लाक बांदूक ना
 230. बेंदरले स्वभाव
 231. बेट्टो हातु
 232. बोकडा खाड
 233. बोकोडु खातल्याक कुंकड पावन्ना
 234. बोट चिंवल्यारि पोट भोरचेंना
 235. बोड आशिल्लो
 236. ब्राह्मणान बट्टप ना, समुद्रान आटप ना
 237. भस्मासुरालो वोरु
 238. भायर एक भितरि एक
 239. मडवळी दंद
 240. मडवोळाली मोट
 241. मनांत एक मुकार एक
 242. मरता चोय पोणु
 243. मांकडा व्हारडिकेक कुंकडा व्होराण
 244. मांकडा व्हारडीकेक गाडवा गायन
 245. माजर चारि पायारि
 246. माजरा बोडावेली पोणती
 247. माजराक खेळु, विंदराक जीवु
 248. माजराले दोळे दुदारि, सूण्याले कुळ्यारि
 249. माजरी दांत माजरी पिल्लांक लागनाय
 250. मातें खाल पाय ऊंच करून
 251. मात्यारि मारल्यारि बालान, बालारि मारल्यारि मात्यान
 252. मिगेलेंच वर्षीक व्हांवतलों हांव
 253. मिटा इतली मिटसाणि आसतली वे मिटांतु घालेल्याक
 254. मुर्तारि
 255. मेल्लेलें कुंकड पाकां हालयता
 256. मेळतना चारीय वाटेन मेळता
 257. म्हशी फाटण्यार पावसु
 258. म्हशीचें शींग म्हशीक जड न्हय
 259. म्हारालें म्हाराक होड, रायालें रायाक होड
 260. म्हालगड्यांलें उत्तर प्रमाण
 261. रगड्या लागी निमगून वे मासोलु वाटूचो
 262. रगोडो तिमल्यार भिजता वे
 263. रांवदयी उलयता
 264. रान सगळें भोवनु राकूड मेळ्ळेंना
 265. रामेश्वरा कापणी
 266. रायाक साजूचीच प्रजा
 267. रायालें मन आनी रुकाची सावळी तावतावळी परतता
 268. लुयतल्याले हातांतुलो व्हीळो ओपूक नज
 269. लेकल्यारि देवु, ना जाल्यारि फातोरु
 270. लेकिल्लें एक, जालेलें आनी एक
 271. लोकटो उसळचें दंद
 272. लोण्येंतुलो आगोळु
 273. वज्यारि वजें
 274. वागा तोणांतुली गाय
 275. वाटें वाजप
 276. वार्यावेली गाय
 277. वासूराचे गोमटेरि दोर, बायलांले गोमटेरि दोरी
 278. विंदुरु कितें हागतलो आनी शेण्यो कितें थापतलो
 279. विश्वविधानि
 280. वीडी वोडतल्या ताळो पळय, पुड्डी ताणतल्या दोळे पळय, पान खातल्या आंगण पळय
 281. वेळु न्हय जालेले वेळार
 282. वोत म्हुण ना, पावसु म्हुण ना, दोवु म्हुण ना
 283. व्हकल जालीना, जाल्यारीय व्होळी जालेली आसा
 284. व्हारडीके मंटवांतु, म्हशी वासुराक सोदून आयलो
 285. व्होकल मोरो व्होरेतु मोरो, भट्टाली घडी ताटांतु पोडो
 286. व्होरेतु चोयता व्होकले तोंड, पुरोहित चोयता दक्षिणे तोंड
 287. शीत शिजून पेज जाली
 288. शेळ शिता उंडि
 289. शेळि घडी
 290. सग पालक्येंतु बेसल्यारि व्हांवतलें कोण
 291. सबाव न्हय घोड्याक शींग दिल्लेंना
 292. सांगता एक, करता आनी एक
 293. सांगिल्लें सग प्रमाण
 294. साबार जाल्यार विकट
 295. सायबाले मांटवांतु सुब्बालें येस
 296. सासमाक गुड्डो करता, मुयेक हस्ति म्हणता
 297. सुकल्ले रुकाक दीरु येवन्ना
 298. सुको सूण्या गू भाजून दिल्यारीय खातलो
 299. सूण्या माजराली व्हारडीक
 300. सूण्या वर्षीका वर्तमानां
 301. सूण्याक मानु कि यजमानु
 302. सूण्याक रोम वाडली म्हुण केळश्यांचाक कसलो उपकारु
 303. सून चोयता कन्नडेंतु, मांय चोयता मडकेंतु
 304. सोंतु जावंचे दीव्याक उजवाडु चडु
 305. सोनरान कानु विंदल्यारि दुकना
 306. सोस्यालें आयुष्य झाडा मूळांतु
 307. स्वर्ग दारवोटो
 308. स्वासु सोडूक वेळु ना
 309. हरद्यांतु जीवु आसा मेरेन
 310. हस्ती नातिल्लें आराट
 311. हस्ते तोणांतुलो कोब्बु
 312. हस्तेक घांट बांदुका वे
 313. हस्तेन भुंजून आयल्यारि सरी कळचेंना
 314. हस्तेरि बेसल्यान रायु न्हय, पायान चमकिल्यार दळिद्रु न्हय
 315. हस्तेरि बेसल्यानी हस्तेरि बेसुका, गाडवारि बेसल्यानी गाडवारि बेसुका
 316. हस्तेरि बेसून मागूनयें, घोड्यारि बेसून कुरवूंनयें
 317. हस्तेले दांत, खांवचे वेगळे, दाकोंवचे वेगळे
 318. हांवें सांगिल्लें ताका जिरलेंना
 319. हागिल्लें मुतिल्लें
 320. हाड धाडावनु पिटो करनु
 321. हुवारा उदाक
 322. होड करू ना
 323. होडानी खेल्यारि सूवादाक, सानानी खेल्यारि भुकेक
Abstract nounsभाववाचक संज्ञा
 1. अनवाळपण
 2. अपुरबाय
 3. अवकी
 4. अवेषु
 5. आंगलोट
 6. आंटवीटे
 7. आखांत
 8. आटवीटे
 9. आडभास
 10. आडवाट
 11. आत्मा
 12. आळसाय
 13. आळस्सपण
 14. आवद
 15. आसांत काळ
 16. उकरोसु
 17. उकोरसु
 18. उजळकाय
 19. उजो मोल
 20. उडगास
 21. उडगास पाडें
 22. उणत्व
 23. उतळतापु
 24. उदका भय
 25. उदासपण
 26. उपवासु
 27. उपास
 28. उबगणि
 29. उवग्गणि
 30. उसरमेटि
 31. ऊणावु
 32. ऊरी
 33. एक बगत
 34. एकदुद्रपण
 35. एकमेळि
 36. एडतूर
 37. एडुतुत्तर
 38. ओग्रि
 39. ओज
 40. ओड्डीयो
 41. ओपुरबाय
 42. ओमसोरु
 43. करणी
 44. कळंबी
 45. कळाकळि
 46. कवतूक
 47. कष्टकालु
 48. कसरत
 49. कालु
 50. काळु
 51. काळूकु
 52. किटकायो
 53. कुरवणी
 54. कुसंगायो
 55. कूत
 56. कोपु
 57. कोर
 58. क्षीण
 59. खर्चु
 60. खलाश
 61. खवदळु
 62. खवदळो
 63. खांकूडी
 64. खालपण
 65. खावगेपण
 66. खावडि
 67. खुबदळु
 68. खोळसां
 69. गडबड
 70. गडबडी
 71. गम्मत
 72. गूढ
 73. गूण
 74. घडामंडि
 75. घांटपण
 76. घातोकु
 77. घुपशि
 78. घुसमुटि
 79. घुसोपु
 80. घुस्पटणि
 81. चांग काळु
 82. चांगपण
 83. चाडी
 84. चालि
 85. चिरपण
 86. चिळकी
 87. चोरपण
 88. जंजाळ
 89. जगराण
 90. जळकायो
 91. जागरण
 92. जाण
 93. जाति
 94. जाळ
 95. जावु
 96. जिवाळो
 97. जीवाजाळ
 98. जीवु
 99. जुंटायि
 100. जोर
 101. झंजट
 102. झगडें
 103. झळकि
 104. झूज
 105. डंभ
 106. तक्रार
 107. तरणेपण
 108. तळ
 109. तांक
 110. तांडव
 111. तान
 112. तारण
 113. ताळु
 114. तुद्दी
 115. तोंड
 116. तोडोवु
 117. थोराय
 118. दंभ
 119. दरिद्रपण
 120. दळिद्र
 121. दादुलपण
 122. दाम
 123. दाष्टिकपण
 124. दिखावा
 125. दिवा सपन
 126. दिवेंघेवें
 127. दिष्टांत
 128. दिष्टि
 129. दिष्टीकोण
 130. दीक वळकि
 131. दीगि वालि
 132. दीन दुबळीं
 133. दीवाळी
 134. दुर्बळपण
 135. दुष्टपण
 136. दुसपन
 137. दृष्टांत
 138. दृष्टि
 139. दृष्टिकोण
 140. देखाव
 141. देवंडी
 142. देवंती
 143. देवणे
 144. देवा पिशें
 145. देवालो खेळु
 146. दैवाधीन
 147. धपको
 148. धर्मसंकट
 149. धाटि
 150. धार
 151. धावुं
 152. धीरु
 153. धैर्य
 154. धोक्को
 155. धोणकूटो
 156. धोर्मु
 157. नज
 158. नजकणे
 159. नमन
 160. नमस्कार
 161. नमुनो
 162. नवसाणि
 163. नांदि
 164. नांव
 165. नागडेंपण
 166. नाट्य
 167. नायंकार
 168. निठाळ
 169. निब्ब
 170. निमज्जन
 171. निमित्त
 172. नियम
 173. निरारे पोट
 174. नुत्तनां
 175. नेम
 176. नेवान
 177. नेशम
 178. पंचादीक
 179. पच्चारक
 180. पटि
 181. पत्रास
 182. पथ्य
 183. परसणि
 184. पातलावणी
 185. पातलावणेचीं वर्तमानां
 186. पाल्लवी
 187. पावटि
 188. पिरथमली राति
 189. पिळगी
 190. पिशेंपण
 191. पुज्जा
 192. पुष्टि
 193. पोंद
 194. पोंदो
 195. पोसवण
 196. प्रताप
 197. प्रमाण
 198. प्रयास
 199. प्रवचन
 200. प्राराब्द
 201. फटवण
 202. फटी
 203. फरडी
 204. फल
 205. फांतिभेदु
 206. फाटिबळ
 207. फुटकायो
 208. फूंकि
 209. फूरावणि
 210. फेगु
 211. फेरु
 212. बंबाळ
 213. बडाय
 214. बद्ध
 215. बरकत
 216. बल्लाव सपन
 217. बल्लाव समयु
 218. बल्लावपण
 219. बळ
 220. बळि
 221. बाकि
 222. बाधा
 223. बाळतूवो
 224. बाळपण
 225. बाळांतीरो
 226. बिर्प
 227. बीगम
 228. बुडकी
 229. बुडकूळी
 230. बुदवंतकाय
 231. बेजार
 232. बेट्टेळु
 233. बेट्टो वेळु
 234. बेदे
 235. बेव
 236. बोड
 237. बोध
 238. बोधपण
 239. बोधपण(fig)
 240. बोब
 241. बोबाटी
 242. भरशि
 243. भष्ट
 244. भांगार शिंगार
 245. भाटि
 246. भायरपण
 247. भिजूडपण
 248. भीक
 249. भुरगेंपण
 250. भूक
 251. भूत बाधा
 252. भोवंडी
 253. भोवमान
 254. मंडळी
 255. मडें
 256. मद्दें
 257. मद्देंकत
 258. मद्देंवेळु
 259. मनन
 260. मनय
 261. मनस्तापु
 262. मनुष्यपण
 263. मन्नय
 264. मरण
 265. मरणी
 266. मरामत
 267. मस्ती
 268. मांडु
 269. मागणी
 270. माणे
 271. मात
 272. मानु
 273. मारणम
 274. मारफार
 275. मारु
 276. मारुपेटु
 277. मुंगेपण
 278. मुखमुद्रा
 279. मुखामळ
 280. मूर्खपण
 281. मूर्धन्य
 282. मृगया
 283. मृत जन्म
 284. मृत्यु
 285. मेळ
 286. मोग
 287. मोल
 288. म्हणी
 289. म्हांतारपण
 290. येच्चना
 291. येस वा यश
 292. योगु
 293. रस्पति
 294. रहस्य
 295. रीण
 296. रूप
 297. लजा
 298. लज्जे स्वभावु
 299. लटिक
 300. लडाय
 301. लाती
 302. लावु
 303. लूटमार
 304. लूटि
 305. लेक
 306. लेखार
 307. लेलाम
 308. लेहार
 309. वंशावळि
 310. वक्रबुद्धी
 311. वजें
 312. वरचिल
 313. वरलेलें
 314. वर्जन
 315. वळकि
 316. वळवळसाणि
 317. वांकाणसप
 318. वांचु
 319. वांटो
 320. वांवट
 321. वाडि
 322. वायट दीस
 323. वायटपण
 324. वाशि
 325. वास
 326. विकुर्ति
 327. विखार
 328. विळाप
 329. विशेषु
 330. विसोरु
 331. वृतांत
 332. वेग
 333. वेचु
 334. वेद-वाक्य
 335. वेळु
 336. वैर
 337. वोग्रि
 338. वोज
 339. वोड्डीयो
 340. वोरु
 341. व्यापार
 342. व्यारु
 343. व्हडपण
 344. व्हडविकाय
 345. व्हडवीक
 346. व्हाळो
 347. शकुन
 348. शापु
 349. शिकबुद्धि
 350. शिकवण
 351. शिजवण
 352. शिष्टकालु
 353. शीण
 354. शीरापु
 355. शेक
 356. शेजवठार
 357. शेजवसार
 358. श्रापु
 359. संवय
 360. संशयरोगु
 361. सगळें
 362. सजवसार
 363. सत्य
 364. सत्व
 365. सदाकाळ
 366. सपन
 367. सरवटण
 368. सळ
 369. सानपण
 370. साम्राज्य
 371. सारकें
 372. सारकेपण
 373. साळ
 374. सिजवण
 375. सुकडेंपण
 376. सुको हातु
 377. सुतलावणी
 378. सुद्धि
 379. सुरवात
 380. सुस्त
 381. सेवा
 382. सोकुन
 383. सोडवाट
 384. सोदी
 385. सोधी
 386. सोयरीक
 387. सोर्गु
 388. स्थल
 389. स्वर्ग
 390. स्वस्थ
 391. हट
 392. हरडपण
 393. हरडसाण
 394. हाडां बळ
 395. हात बरकत
 396. हातगूण
 397. हातपायां धीरु
 398. हादि
 399. हारि
 400. हालचाल
 401. हित
 402. हुमटावप
 403. हुस्को
 404. होडपण
 405. होडविकाय