दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

नीच
 1. villainous  (adj.)
  Category: Other miscellaneous adjectives shared with other indian languages
 2. vile person  (n.)
  Category: Trait noun
 3. vile  (adj.)
  Category: Other miscellaneous adjectives shared with other indian languages

Related matches for

नीच
Other miscellaneous adjectives shared with other indian languagesसामान्य भारतीय भासेंतु उपयोगाक काडचीं थोडीं मिश्र विशेषण
 1. निस्वार्थ
 2. अंतिम
 3. अंधविश्वासी
 4. अखंड
 5. अतिसुंदर
 6. अतुल्य
 7. अतृप्त
 8. अत्यावश्य
 9. अत्युत्म
 10. अदृश्य
 11. अधिक
 12. अधीन
 13. अनंत
 14. अनन्य
 15. अनाथ
 16. अनायास
 17. अनावश्य
 18. अनिश्चित
 19. अनिष्ट
 20. अनुकूल
 21. अनुरूप
 22. अनेक
 23. अन्य
 24. अन्याधीन
 25. अन्याय
 26. अपरूप
 27. अपसव्य
 28. अपायकारि
 29. अपार
 30. अपूर्व
 31. अप्रिय
 32. अमंगळ
 33. अमूल्य
 34. अवसर
 35. अव्यक्त
 36. अशांत
 37. असंख्य
 38. असंभव
 39. असाध्य
 40. अस्वस्थ
 41. अस्सल
 42. आनन्दमय
 43. आभारी
 44. आवश्यक
 45. उग्र
 46. उचित
 47. उज्वल
 48. उत्तम
 49. उत्साही
 50. उदार
 51. उदास
 52. उपयोगी
 53. उल्लासी
 54. ऐतिहासिक
 55. कठिन
 56. केवल
 57. क्रूर
 58. खिन्न
 59. गंभीर
 60. घातकी
 61. ज्ञानी
 62. तुच्छ
 63. तृप्तिकर
 64. दयनीय
 65. दिव्य
 66. दुखमय
 67. दुखित
 68. दुर्घट
 69. दुष्ट
 70. दुष्टबुद्धि
 71. दोषी
 72. दौरभागी
 73. धर्मिष्ट
 74. निज
 75. नित्य
 76. निपुण
 77. निराधारी
 78. निर्जीव
 79. निर्दय
 80. निस्वार्थ
 81. निस्वार्थी
 82. निस्सहाय
 83. नीच
 84. पवित्र
 85. पुण्य
 86. पूजनीय
 87. पूज्य
 88. पौराणिक
 89. प्रतिकूल
 90. प्रसिद्ध
 91. प्रिय
 92. बळिष्ट
 93. भयंकर
 94. भयानक
 95. मंगळ
 96. महत्वपूर्ण
 97. महान
 98. मिश्रित
 99. मुख्य
 100. मृदुल
 101. योग्य
 102. रहस्य
 103. राजकीय
 104. लोकप्रिय
 105. वक्र
 106. वांझ
 107. वास योग्य
 108. वास्तवीक
 109. विचित्र
 110. विजन
 111. विनीत
 112. विपरीत
 113. विभिन्न
 114. विरळ
 115. विरुद्ध
 116. विरोधी
 117. विशाल
 118. विस्मयकर
 119. वीर
 120. वीरु
 121. शराशरी
 122. शांत
 123. शुद्ध
 124. शुभ
 125. शून्य
 126. शूर
 127. शूर वीर
 128. श्रेष्ठ
 129. संतुष्ट
 130. संपन्न
 131. संयुक्त
 132. सत्यवादी
 133. सफल
 134. समर्थ
 135. समांतर
 136. सरासरी
 137. सहायक
 138. सादा
 139. साधारण
 140. साध्य
 141. सामान्य
 142. साहसी
 143. सीधा
 144. सुंदर
 145. सुखकर
 146. सौम्य
 147. स्थिति
 148. स्थिर
 149. स्पष्ट
 150. स्वस्थ
 151. स्वार्थी
 152. स्वीकार्य
 153. हलका
Trait nounलक्षणात्मक संज्ञा
 1. अरवळ
 2. अवसल्लो
 3. अस्वडी उलोंवचो
 4. आंगार पडचो
 5. आयकतल्लो
 6. आयकूचो
 7. आयवंतु
 8. आळसो
 9. आळसो घोडो
 10. आळसो बेळसो
 11. उडगास पाडेचो
 12. उपाशी नागर
 13. उसळेली
 14. उसळोलो
 15. एक दुदरो
 16. एचिमुंगो
 17. ओपुरबायेचो
 18. ओपुरबायेचो फोदो
 19. कांटी
 20. काजळ बुक्को
 21. काणसो
 22. काणूस
 23. काळसांगूळो
 24. किंकर
 25. किडयाळे दांतांचो
 26. किरकिरांचो
 27. किरकीरो
 28. किरनिष्टु
 29. कीरु
 30. कुंभकर्णु
 31. कुक्कें नोन
 32. कुबेरु
 33. कुरडो
 34. कुलांडर
 35. कुवारा
 36. कुसंगो
 37. कुसडो
 38. कूडो
 39. कृपाळु
 40. केप्पट
 41. केप्पो
 42. केप्पो नागर
 43. कोंको
 44. कोंगे दोळ्यांचो
 45. कोपिष्टु
 46. खरडे बोडाचो
 47. खाडयाळो
 48. खावगो
 49. खिन्नटेल्लो
 50. खुळो मनीषु
 51. खूडकूटि
 52. खूडखुंटो
 53. खैवादि
 54. खोदनो
 55. खोरजुवाळो
 56. गालबुक्को
 57. गुडंबर
 58. गुडगुंडो
 59. गुड्डो
 60. गुरुत्वनातिल्लो
 61. गोंडो
 62. गोमटो कातरचो
 63. घटिमुटी
 64. घरमाजर
 65. घाणयारो
 66. घोंघो
 67. घोडी
 68. घोळको
 69. चाडी सांगूचो
 70. चाबकूरो
 71. चाबकोरु
 72. चिकला म्हारु
 73. चिन्निचेडी
 74. चिन्वार्दि
 75. चिरपूचो
 76. चूडीचो उजो
 77. चोंचोरो
 78. चोर मेंडो
 79. चोरांतु चोरु
 80. जंतू
 81. जघांट
 82. जझरो
 83. जट्टे केसांचो
 84. जळूव
 85. जाणतल्लो
 86. जिब्बटि
 87. जूनि
 88. जोगी मामु
 89. जोरडो
 90. जोळूव
 91. झगडवाळो
 92. झगडाळू
 93. झझरो
 94. झांकरो
 95. झांकि
 96. झुजूचो
 97. झोंपरो
 98. टोण्णु
 99. तृप्ति नात्तिल्लो
 100. तोरटी
 101. थोंटो
 102. दांतपाडो
 103. दावकूरो
 104. दावको
 105. दाष्टीकु
 106. दिगूसो
 107. दुड खावगो
 108. दुडवाळो
 109. दुर्बळो
 110. दुष्टु
 111. देवान रचिल्लो
 112. द्रोहि
 113. धवो बेब्बो
 114. नरकट स्वभावाचो
 115. नांक चेपको
 116. नांक शिंब्रो
 117. नागडें बेताळ
 118. नातिल्लो
 119. निदे झारो
 120. निब्बटि
 121. निब्बोरु
 122. नीच
 123. नेटवी
 124. नेणतल्लो
 125. परसणीचो
 126. पांगो
 127. पाकां वाळती
 128. पातलांगी
 129. पादांचो
 130. पापणि
 131. पापणो
 132. पापिष्टु
 133. पाय मोडको
 134. पाय वांकडो
 135. पारे जालोलो
 136. पिटनळी
 137. पिटबावली
 138. पित्तकाडी
 139. पिवगो
 140. पिशांट
 141. पिशाचो
 142. पिश्या भूत
 143. पेड
 144. पेडि
 145. पोंगो
 146. पोंजां चोरु
 147. पोकळ
 148. पोकळमनीषु
 149. पोटकिटकीटो
 150. पोटकुटखूटि
 151. पोटकुडकुळि
 152. पोटारो
 153. पोरटो
 154. प्राण खावगो
 155. फटकीरो
 156. फटयारो
 157. फारकोला दांतांचो
 158. फावु जालोलो
 159. फुगरे तोंडाचो
 160. फुगरो
 161. फुग्गि
 162. फूंकि
 163. फूटु
 164. फोदीणि
 165. बडबडो
 166. बडाय मारचो
 167. बळबळो
 168. बाटल्लो
 169. बायल खांडो
 170. बायलांडो
 171. बाळतूव्याचो
 172. बिरमत पडलोलो
 173. बिरमति
 174. बुक्को
 175. बुद्दू
 176. बुरसो
 177. बेट्टो
 178. बेताळ
 179. बेळसो
 180. बोंडो
 181. बोंबो
 182. बोकडि
 183. बोकोडु
 184. बोधु
 185. बोबाटी
 186. बोसोवु
 187. भांगरा कुटको
 188. भावडी
 189. भास्कर माजर
 190. भिजूडो
 191. भुंडो
 192. भुतकाळे केसांची
 193. भेकमाधोवु
 194. भेकु
 195. भोब्बो देवु
 196. मरकोडु
 197. मस्तो भुरगो
 198. मांकोडु
 199. मांदरेंतुलो
 200. मात्यावेलो
 201. माधोमु
 202. मारकूरो
 203. मारण
 204. मारवेलि
 205. मारि
 206. मिंडोळी
 207. मिशयाळो
 208. मुंगो
 209. मुरकुंडु
 210. मुसांक मारचो
 211. मूर्ख
 212. मेंडी
 213. मेंडो
 214. मोटेली
 215. मोन्नो
 216. मोवाळो
 217. मौनी
 218. म्हांतारि गिरडळ
 219. म्हालम्हांतारो
 220. यमरायु
 221. रंगीणि
 222. रडकूळो
 223. रडगो
 224. रांड
 225. रांडे पूतु
 226. राक्षसु
 227. रानकाटर
 228. राबयलेली
 229. रितो कोळसो
 230. रुपळावंति
 231. रोमरिषि
 232. लजे म्हारु
 233. लांगडो
 234. लाळगो
 235. लासल्लो
 236. लुंडो
 237. लोकटो उसळ्ळोलो
 238. वक्र बुद्ध्येचो
 239. वळवळो
 240. वाटेन वचो
 241. वाटेरि पडलोलो
 242. वाडल्लो
 243. वाळती
 244. वाशी खुंट्यारो
 245. वाहन
 246. विघ्नारायु
 247. विरूपी
 248. विरोधी
 249. विस्तार माल्लो
 250. वुडवूडो
 251. वेड
 252. वैरी
 253. वोंट कातरो
 254. वोंट लांबको
 255. वोंट सोरगो
 256. वोंट सोलगो
 257. वोंटु चेंबु आशिल्लो
 258. शनी
 259. संत
 260. संशयरोगी
 261. सडळ हाताचो
 262. सत्यवंतु
 263. सत्यवान
 264. सत्व
 265. सर जालोलो
 266. साधु
 267. सुंदरी माणकी
 268. सुकडि कांटी
 269. सुकडि वाति
 270. सुकडो
 271. सुकडो पैंजर
 272. सुकनाडो
 273. सुजडो
 274. सुतपुराणिकु
 275. सुतावेलो
 276. सुपुराडो
 277. सुरपिवगो
 278. सुरपीरी
 279. सूरा कोळसो
 280. सोलांटी वामन
 281. स्थापन बिंब
 282. स्वयंभू
 283. हरडो
 284. हरामकोरु
 285. हरियांटी
 286. हरिश्चंद्रु
 287. हाड कांटूरि
 288. हाडां पांजिरो
 289. हास मुखरो
 290. हिडुंबु
 291. हुंगून भोंवचो
 292. हूद