दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

पालकेंतु बेसून भीक मागप
 1. To go begging when seated on a palanquin
  Category: Proverbs
  Interpretation: When one has the resources must not act as if you don’t
 2. be miserly  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning
 3. live like a beggar in a palace  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning
 4. show stringiness  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning

Related matches for

पालकेंतु बेसून भीक मागप
Proverbsम्हणी
 1. अधिरेक जाल्यारि अमृतय वीष
 2. अन्यायाक कुन्यायु
 3. अपराध करनातिल्याक भय ना
 4. अभ्यासु केल्यारि हस्तेकय उबारयात
 5. अर्द भोरलोलो कोळसो हालचो चड
 6. अर्द माड्यार चडून हातु सोडचें न्हय
 7. अल्प ज्ञान अपायकर
 8. अल्पायुष्यांक बुद्धि चडि
 9. आंग गोरें म्हुण सावळी गोरी वे
 10. आंग तिमयल्यार नंतणा मासळी धरूक जायना
 11. आंगण चोयल्यारि घरा लक्षण
 12. आंबो वोयल्यारि चींचि जायना
 13. आंब्या कालारि फतोरु पडल्यारीय आंबोच
 14. आंब्या रुकाक फातोरु मारचें चड
 15. आक उडता म्हुण पाक उडूक गेल्यार खाणींतु (वा गोबरा राशीर) पडतलें
 16. आकुळेली गाय अप्पय भटाक
 17. आचार चलयतल्यांक विचारु ऊणे
 18. आजि आशिल्लो फाय ना
 19. आजि एक मेळचें फाय दोनि मेळचा पशी चांग
 20. आजि कोरचें फायक दवोरनये अथवा आजीचें काम फाय म्हुण दवरनाका
 21. आजि मेल्यारि फाय दोनि
 22. आजि रडलोलो फाय हासतलो
 23. आज्यान वोयिलो रूकु म्हुण गळपास घेंवचें वे?
 24. आपण गाढव जाल्यारि दुशेर्यानी फाटीर बेसल्यारि कित्या कोपचें
 25. आपण बुडता, दुसर्यांकय बुडयता
 26. आपण मेल्यारि आपणाक मोक्षु
 27. आपण शेण खावनु दुसर्याले तोंडाक हातु पुशीता
 28. आपण्यालि फाटि आपण थापटायता
 29. आपण्याली जीब, आपण्याले दांतांनी चाबल्यारि कोणाक कोपूचें
 30. आपण्याले जांगेरि दोरी विणल्यारि दुकी कळता
 31. आपण्याले पाया पोंदाचें कूवाळें विसरून दुशेर्यांले पाया पोंदाचें सासम सोदीता
 32. आपण्याले हाताक कूलि ना
 33. आपण्यालें कार्य महा कार्य, दुशेर्यांलें काजू बी
 34. आपण्यालें विसरता, दुशेर्यांलें उलयता
 35. आपत्कालाक पांवचो खरो मित्र
 36. आपे खांवका किं खण्णां मोवंका/मेजुका?
 37. आबोन दिल्लेलें ओकद घुटू करका
 38. आयचो भिकमागरी फायचो रायु
 39. आयचो रायु फायचो भिक्षु
 40. आयु पळोवनु वेचु करी अथवा आदायु पळोवनु खर्चु करी
 41. आयुष्य आसा जाल्यारि नांकारि फातोरु घाल्यारीय मोरना
 42. आयेलो तेरावो म्हणूय जालो, घारी खेल्ली म्हणूय जाली
 43. आळस्याक दीसु सरना, कष्ट काडतल्याक रातीय पावना
 44. आळस्याक बिकंड भाजि म्हळ्यारि हरवेंच गोड म्हणता
 45. आवय वाणा (अथवा वाडना) जेवण, बाप्पै सोणा (अथवा सोडना) मागूक
 46. आवयेक पळोवनु धूवेक व्हर, दूद पळोवनु म्हशीक व्हर
 47. आवसु नातिल्लें चेरडूं पोटारें
 48. आवसु पळयता पोट, बायल पळयता मोट
 49. आवाळे विकून मेळ्ळेले दुड्ड खोरजु खायनाय
 50. आवाळो दीवनु कुवाळें घेवप
 51. आशा म्हांतारी जायना
 52. आशिल्या चेरडाक ना गति, आनीक जावंच्याक तुळाभारु
 53. आशिल्यांक आशा चडि
 54. आशे खेल्लेलें ताळ्यांतु येता
 55. आसा कांबळि खाता शीं, ना कांबळि भित्ता शीं
 56. आसा जाल्यार गोकळाष्टमि, ना जालयार विनाचवति अथवा आसा जाल्यारि आष्टमि, ना जाल्यारि एकादशि
 57. उजो नातिल्लें धुवोरु ना
 58. उडिदु फुगल्यारि मद्दाळें जाता वे
 59. उदकांतु राबून मासळे लागी वैरि करप
 60. उदकाकय रगत घटि
 61. उदकार मारल्यार दोनि जायना
 62. उद्धारि पडून थू केल्यारि हर्द्यारि
 63. उमती पडल्यारीय नांक ऊंचच
 64. उमते कोळस्यार उदाक
 65. उलयलेलें वरता केल्लेलें/मारलेलें विसरता
 66. उशीण्या ब्यारु उष्णाक कारण
 67. उष्टे वार्यार नंतणा पान उडवप ना
 68. उष्ट्या फोंडावेले पानांक सूणीं झगडताय
 69. एक आव्यांतुलीं आयदनां, एक वता दुदाक, एक वता मासळेक
 70. एक उतरान मोळ्ळेलें (अथवा मोडलेलें) मन धा उतरांनी समकी जायना
 71. एक कानान आयकिल्लें आनीयेक कानान सोडका
 72. एक काम चांग जावनु करका जाल्यार आपणानच करका
 73. एक कोपान बांयतु उडकी मारल्यारि शें कोपानय उंचारि येंवचाक जावुन्ना
 74. एक खतखत्यान कूळीतु शिजुन्ना
 75. एक दुडवाचें सरक व्हांवचाक दोन दुड्ड
 76. एक दोषान मोंचूव बुडता, एक कीटीन घर जळता
 77. एक पेट्टाक दोनि कुटके
 78. एक फट्येक धा फटीयो
 79. एक भरतेक एकि सुक्ति, एक पुनवेक एकि उम्मास
 80. एक रातीन फालें जायना
 81. एक सोराची मणी
 82. एक हातान ताळियो वाजूक जावन्ना
 83. एक हातान दिवंचें आनी एक हातान आयकूनये
 84. एकु कालु मांयचो जाल्यार एकु सुन्नेचो
 85. एकु सांकोवु घाल्यार अळतांतूय पेळतांतूय जांवका
 86. ओतून गेल्लेलें दूद कृष्णाक अर्पण
 87. कपलांतुलें अथवा कपला बरो पुसल्यार वचना
 88. कपालांतु नातिल्याक कोंकून घाल्यारीय वोंकून वता
 89. करटे इंगाळो सरी ओस्तु न्हय स्वभावु तोलूक
 90. करटें कांतल्यारि सोयी मेळना
 91. करटें हातांतु काडची बुद्धी
 92. करट्या उदाक तांय मुयेक समुद्रु
 93. करतल्लो चड उलयना, उलयतल्लो चड करना
 94. करता आसतना रड, खाता आसतना गोड
 95. करू नज आशिल्लें केल्यारि जावू नज आशिल्लें जातलें
 96. कर्म तकीत फल
 97. कळंबेलेल्या वाट्यांतु ताका शीत वाडलेली संगती
 98. कळनातिल्याक सांगुयात, कळतल्याक कितें सांगूचें
 99. कवडा खिळियेक तांय कान आसाय
 100. कस्तूरी धांपून दवरल्यारीय पोरमोळु निपता वे
 101. कांटो वोयल्यारि रिते पायानी चमकूक जावन्ना
 102. कांट्यान कांटो काडका
 103. काजु/खाजुरु पिकतरि कायळ्या तोंडाक रूं
 104. काडिये घराक आंगस्या माड
 105. काना पाळी आनी पोटा नाळी वाडोंवचे इतली वाडतली
 106. कामा तकीत दाम
 107. कायलीवेले पोळ्याक कायलातोच जाय
 108. कायळेक तिगेल्लीं पिल्लां चंद
 109. कायळो उडलो म्हुण पाक उडता
 110. कायळो गोपरारि बेसलो म्हुण घोणी जायना
 111. कायळो न्हाल्यार ढोंक जाता वे
 112. कायळ्या दोळो तवश्या मिड्येर
 113. कारया रुकाक बोर जाता वे
 114. कारातें सकरेंतु घाल्यारीय कोडूच
 115. कार्या बी दुदांतु भाजिल्यारीय कोडूच
 116. काळें म्हुण कीट न्हय, धवें म्हुण पीट न्हय
 117. किरांगुळे बोट सुजल्यार कितलें सुजत
 118. कुंकड खेल्लेल्या मात्यार पाक
 119. कुंकडान रडल्यार फालें जायना
 120. कुंडो खेल्लेले तोंडान मांडो खावयात, मांडो खेलेले तोंडान कुंडो खावनये
 121. कुरडो मागता एकु दोळो, देवु दिता दोनि
 122. कुरड्यांतु काणसो रायु
 123. कुरड्याक चाळीसपत्र कित्याक
 124. कुरड्याक राति इतें फालें इतें
 125. कुरड्याली दिवटी अथवा कुरड्या हातांतु दीवो
 126. कुराडीचो दांडो कुळाक नाशु
 127. कुल गोत्र ऊणे जाल्यारीय मल मूत्र ऊणे न्हय
 128. कुल्ले पळोवनु माणायी आनी तोंड पळोवनु पोळे
 129. कुवाळेक कूवाळें जड न्हय
 130. कुसल्या शिताक करपल्ली ओडी
 131. कुसल्लें बोट कातोरनु उडोंवका
 132. केल्लेलें कर्म फाटि घेता
 133. केल्लेलें खांवका, आयिल्लें भोगुका
 134. केळि वचून कांट्येरि पडल्यारीय कांटी वचून केळीर पडल्यारीय नाशु केळीकच
 135. केळीं खातल्याक तोंड दुकता वे?
 136. खाक्यांतुलें पडूकय नज, फळ्यावेलें काडूकायी
 137. खाडाक उजो लागल्ले वेळार हापोळु भाजूक वता
 138. खाता अथवा मेळता तशीच आशा चडि
 139. खालटाकडे उदाक धांवता
 140. खावंचें घोवाचें, घेवंचें मींडाचें
 141. खावूक जेवूक आसा जाल्यार सोयरे खूब
 142. खेत्रपाळा मात्यार खरवडा पेट्ट
 143. खोंचून उलोवंचाकय चांग वेंचून उलोवंचें
 144. खोट्टो वचून भट्टिये लागी सांगता
 145. गरुडाले गावांतु नागर पंचमि
 146. गाढव शींग हाडूक गेल्लें, कान कवोळनु आयलें
 147. गाढवा कानांतु वेद आयकयल्या वरी
 148. गाढवाक घासल्यार घोडो जाता वे
 149. गायक मारनु व्हाणो दान दिंवचें
 150. गायचे वासराचे लागी पडल्यारि तण खाता, सूण्या पेट्या लागी पडल्यारि गू खाता
 151. गावांतुलो वीरु, बायले मुकारि भीरु
 152. गेलोलो मानु आनी मेलोलो मनीषु परतून येना
 153. गेल्लेली बुद्धी हस्तेन ओडिल्यारीय परतून मेळन्ना
 154. गेल्लोलो मानु परत येना, भेतिल्लें माणिक सम जायना
 155. गेल्लोलो वेळु हस्तीन वोडिल्यारीय येवन्ना
 156. गोडा गुळियेक फाटि पोट ना
 157. गोडा भरणेंतु हातु घाल्यार लेवनातिल्लो आसा वे
 158. गोडा लागी मूय, म्होवा लागी मूस
 159. गोबोरांतु फुंकि मारल्यारि दोळ्यांतु पडतलो
 160. घर लासूचे वेळारि केळि कातरताय
 161. घर सान जाल्यारीय मन होड आसूका
 162. घरचे देवाक पूजा ना, भायरचे देवाक निवेदु
 163. घरचें सस्सार, दुरचें मेघाव अथवा म्हारग
 164. घरां भितरि वागु, घरा भायर कोल्लो
 165. घरां भीक, मिशियां तूप
 166. घर्र म्हळ्यारि घारी जायना
 167. घोड्याक शिंगां दीना देवु
 168. घोड्यारि बेसलो म्हूण खूंटु मोडूक नज
 169. घोणीक आनीक सर्पाक दुकोवनु सोडूनयें
 170. घोवा बायलेचें एक चित्त, मड्केंतु जाता शीत
 171. घोवालें आनी बायलेलें मन एक जाल्यारि चिंचे पानारि नीद अथवा कांडणारि नीद पडता
 172. घोवु मेल्याकय बोड तासिल्लें दुख चड
 173. चर्वेक अवसल्ली मांडि
 174. चांगाक गेल्ययारि आंगाक गू
 175. चाकरी केल्यारि भाकरी मेळता
 176. चानियेक रुकार चडूक शिकोंवका नाका
 177. चामा रूचि सूण्याक, लोखंडा रूची घोड्याक, सांखाळे रूचि हस्तेक
 178. चामाराले देवाक वाण्णे पूजा
 179. चेर्डाक ना तीन दुड्ड, उवाळनु उडोंवचाक स दुड्ड
 180. चेर्डूं जांगेर हागीलें म्हुण जांग कातोरचें वें
 181. चोरांक चांदिण्या हुसको
 182. चोरूक शिकल्यारि निपोंवचाकय शिकुका
 183. जांवय आयला राती, मांयचे तोणांतु माती
 184. जातलें जड, व्हांवतलें बोड, पायांक कसले जाळ
 185. जेवणा खाणाक माका आपय, दंदाक बांदाक तुका
 186. जेवनु बेसल्या लागी जांवका उंडी मागूक
 187. जेवलेल्यांक भूक चडि, न्हालेल्यांक चिकोलु चडु
 188. जोरल्याक मीशी रिगयल्यारि पूरो
 189. तटिये बागिलाक पितळी बीग
 190. तळें राकतल्लो उदकाक मरना
 191. तळ्यांतु बुडल्लो शेळ्याक तांय धरता
 192. ताणताणे खोणच्या फोंडांतु ताणताणे पडचें
 193. ताळियो वाजूक दोनि हात जाय
 194. ताळूव विसोरनु तेल दवरूक नज
 195. तीळु खावनु व्रत भष्टलें
 196. तीळु सुकता तेलाक, लेंडि सुकता कित्याक
 197. तुस्सु कांडून हाताक फोडु
 198. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 199. तेंकडेन म्होवु काडल्यारि तोणांतु पडचो ना
 200. थळथळेंवचें सग भांगार न्हय
 201. थू करूकय जायना, गीळूकय जायना
 202. दांत आसतना चोणे खांवचे
 203. दान दिंवचे गायक दांत मेजप ना
 204. दामाचेच लागी दामु होळता
 205. दामु आशिल्याक मानु
 206. दामु आशिल्याक सोयरे चड
 207. दायी आसतना कोणेय हातु लासप आसा वे
 208. दिंवचें ससार, घेंवचें कठिन
 209. दिवले मूळांतु काळूकु
 210. दिवोडु वता म्होण गांयडळान गेल्यारि वोतांतु करपुन वतलो
 211. दीवो आपण जळता, दुशेर्यांक उजवाडु दिता
 212. दीस काडूक वाट ना जाल्यारीय मिश्येक तूप
 213. दीस सगळोच उदक शिंपून सांज जातरि कोळसो भेतप
 214. दुडवांवेल्यान घोणी सरी उबची ना
 215. दुड्ड आसा जाल्यार गुड्डो हालोवयात
 216. दुड्डु आसा जाल्यारि भय
 217. दुड्डु दवरि बांदूनु, तो वता सुंटूनु
 218. दुड्डु म्हळ्यारि प्रेत सरी तोंड आं करता
 219. दुदान जीब लासतची ताक फुंकून पिता
 220. दुसर्यां खातीरि फोंडु खोळ्ळो, आपण पाय निसोरनु पडलो
 221. दूरा आशिल्ले मित्रां पशी लागी आशिल्लो शत्रूच उपकाराक पांवचो
 222. दूरा आसतना डोंगोरु लानु
 223. देर्ल अथवा घरचे मोगरेक पोरमोळु ऊणे
 224. देवान दिल्लें कर्मान व्हेल्लें
 225. देवान सोडलेले मारीक मनुष्याचान चांग करूक जायत वे
 226. दोगा शिवाय लडाय ना
 227. दोगांचे झगड्यांतु तिसर्याक गूणु
 228. दोनि घरचे सोयर्याक दोनीय घरकडे जेवण ना
 229. दोळ्यार आयिल्लें भोवरेरि गेल्लें
 230. धन ना जाल्यारीय रीण नाका
 231. धनाक पाकां आसाय
 232. धनियान चाकराक सांगलें, चाकरान सूण्याक सांगलें, सूण्यान बाल्लाक (शेंपूडाक) सांगलें
 233. धर्मा गायचे दांत चोवप ना
 234. धवें आशिल्लें पूरा दूद न्हय
 235. धवें कारातें भितरि कोडु
 236. धा जाणाली आवसु काट्यारि
 237. धोत्र व्हड जाल्यारीय गोत्र व्हड जायत वे
 238. नज जालेल्यानी वाडल्यारि मीट तांय अळ्ळीं
 239. नरकाक णव वाटो, सोर्गाक एकीच
 240. नवें कापड हाडचे फूडे पोरणें रांदणींतु घालें
 241. नांका पशी व्हड मोतीं
 242. नांचूक कळना जाल्यार आंगण वांकूडें
Idiomatic phrasal verbsवाक्यांश क्रिया
 1. अपसव्य उलवप
 2. अपसव्य करप
 3. अमकें जाय तमकें नाका म्हणप
 4. अर्पण करप
 5. अवतार करप
 6. अवतार जावप
 7. अशी तशी करप
 8. अशी तशी सांगप
 9. अशीणान खांवचें घुंवडावनु तशीणान तोणांतु घालप
 10. अस्वडि दोळ्यांनी चोवप
 11. आंग घेवप
 12. आंग फुल्लेवप
 13. आंग वीणप
 14. आंगाक कांटे येवप
 15. आंगान दवरप
 16. आंगार पडप
 17. आंगार पडूक येवप
 18. आंबूस तोंड करप
 19. आंब्यारि तुंब्यारि घालनु उलवप
 20. आंयडेवप
 21. आंयडो घालप
 22. आंयडो पडप
 23. आकाश पाताळ एक करप
 24. आजि फायि करप
 25. आडवाट धरप
 26. आडूवें वाडप
 27. आयलेले पायांनी वचप
 28. आयलेले पायांरि राबप
 29. आवाळो दीवनु कूवाळें घेवप
 30. आशाउशार नासप
 31. आसन मांडप
 32. उंगटो दिकून रावण बरवप
 33. उजो एकडे करप
 34. उजो काडप
 35. उजो खावप
 36. उजो येवप
 37. उजो लावप
 38. उज्या इंगळ्याक न्हाणवप
 39. उज्या खेळु खेळप
 40. उज्या पावसु पडप
 41. उडकी मारनु करप
 42. उडप
 43. उतरां परतून काडप
 44. उतरांनी खोंचप
 45. उदका तेवु करप
 46. उदका पशी पातळ करप
 47. उदाक मारप
 48. उबेवप
 49. उमते कोळस्यार उदाक राकवप
 50. उलयतना म्होवु व्होळवप
 51. उसरमेटि काडप
 52. उसळप
 53. उसळावप
 54. ऊब येवप
 55. एका दोनी सांगप
 56. एकाएक सांगप
 57. एकाचें चार करनु सांगप
 58. कपला वचप
 59. कपान घेवप
 60. कपाल पडप
 61. करटें काडप
 62. करट्यांतु नांक बुडवप
 63. कलय काडप
 64. कवड आड करप
 65. कवड काडप
 66. कवड दीवप
 67. कवडेंतु हाडून कोळसो भेतप
 68. कांटी काडून बड्येरि दवरप
 69. कांटी जावप
 70. कांटे फुलप
 71. कांटे येवप
 72. कांबळि काडप
 73. काड्डी जावप
 74. काड्डी मोडप
 75. काणी सांगप
 76. कातरींतु घालप
 77. कान दीवनु आयकप
 78. कान दीवप
 79. कान पीळप
 80. कान फुलावप
 81. कान भरप
 82. कान भांगार करप
 83. कानकवडां पडप
 84. काना कान आयकूनातिल्लें राबवप
 85. काना खीळी वचप
 86. कानां मूसु वचप
 87. कानांतु कापूस भरप
 88. कानांतु व्हरप
 89. कानांतु शिशें भरप
 90. कानारि पडप
 91. कापसांतु खुंटी मारप
 92. कासु दीवनु लासु घेवप
 93. किरवोंटीक मारप
 94. किर्ती वाचप
 95. किर्त्यो वाचप
 96. कीटि चडवप
 97. कीडावप
 98. कीडी रडणीं रडप
 99. कुंबास्तरि दवरप
 100. कुळ्या पोंदाक हातु घालप
 101. कोंकून काडप
 102. कोचावप
 103. कोपु निस्तावप
 104. कोपु नीवप
 105. कोशोवनु घालप
 106. खंचें खंय न्हय जावप
 107. खणस करनु जाप दीवप
 108. खत्रबोड्यारि काडप वा घालप
 109. खरपून खरपून रूं करप
 110. खरपून खावप
 111. खरपून खोरोज करप
 112. खवदळेवप
 113. खांकि दीवनु वोंकि घेवप
 114. खांदाक खांदु दीवप
 115. खांदारि बेसून कानु चाबप
 116. खांदु मारप
 117. खाक्यां मारनु व्हरप
 118. खाडूं पडप
 119. खाल ऊंच करप
 120. खाल ऊंच काडप
 121. खाल जावप
 122. खावडि खावप
 123. खावनु वचप
 124. खाववप
 125. खुंटी मारनु बेसप(गांडींतु)
 126. खुंटी सरी बेसप
 127. खुंटो जावनु राबप
 128. खुंटो सरी राबप
 129. खूंटु नातिल्लें वोंय बांदप
 130. खूरीश व्हांवप
 131. खेळवप
 132. खेळार पडप
 133. खैवादि जावप
 134. खोंपून उलवप
 135. खोट्टो भाट्टियां पडप
 136. खोदनो फुटवप
 137. खोरजु खावनु येवप
 138. गच्ची मारप
 139. गति आसप
 140. गभिताना सोवे सोवप
 141. गळ्याक बांदप
 142. गा जावप
 143. गांठावप
 144. गांठि घालप
 145. गांठि सोडवप
 146. गांडि झरवप
 147. गांडि तासप
 148. गांडीक उजो लागप
 149. गांडीक उजो लावप
 150. गांथून काडप
 151. गाडव करप
 152. गाढवपण दाकवप
 153. गायचें चाम पांगुरलोलो वागु जावप
 154. गायचें चाम पांगूरनु येंवचे समयारि वागा चाम भायर काडप
 155. गीळप
 156. गुडोळो जावप
 157. गुल्लेर दीवनु वांयगण घेवप
 158. गुळक्यांतु घालप
 159. गूळो जावप
 160. गेरशेरि मारनु विंदुराक धावंडावप
 161. गोंयडो झरवप
 162. गोंयड्यांतु उजो येवप
 163. गोंयड्याक पुसून सोडप
 164. गोठेवनु भोंवप
 165. गोडा गुळ्यान गळो कातरप
 166. गोबोरु उबवप
 167. गोमटेरि पडप
 168. गोमटेरि पेसकाति दवरप
 169. गोमटो कातरप
 170. गोलांटि घेवप
 171. गोळकोष्ट उलवप
 172. घडामंडि करप
 173. घडी मोडप
 174. घडीस मेळप
 175. घड्यो मेजप
 176. घर खांवचाक येवप
 177. घर चलवप
 178. घर पुसून व्हरप
 179. घर पोंवप
 180. घर मात्यार घेवप
 181. घांट दाकवप
 182. घांट लागप
 183. घांटून काडप
 184. घाण घालप
 185. घाणी घालप
 186. घाणी परमळ कळप
 187. घाण्या बांदप
 188. घायाक मीट लावप
 189. घारी घालप
 190. घासु घेवनु पडप
 191. घासु घेवप
 192. घिरघीरि लागप
 193. घुवंडावनु उलवप
 194. घोडो जावनु वचप
 195. चक्रव्यूहांतु पडप
 196. चटणी करप
 197. चटणी जावप
 198. चड जावप
 199. चड जून जावप
 200. चिकून चिकून चोवप
 201. चिरपप
 202. चिवडी करून सोडप
 203. चुन्नो काडप
 204. चूडि लावप
 205. चेपून पडप
 206. चोंचावप
 207. चोरा हातांतु चावी दीवप
 208. चोवनु काडप
 209. जड जावप
 210. जपसप
 211. जळप
 212. जांगो दाकोवनु फालें करप
 213. जागरण करप
 214. जातक लागप
 215. जिबे खोरजु वचप
 216. जिबे तलवारि आसप
 217. जिबेक हाड ना जावप
 218. जिबेरि काडप
 219. जिबेरि गूळिक येवप
 220. जिबेरि वरप
 221. जिबेरि साकून पडप
 222. जीब काडप
 223. जीब दीगि करप
 224. जीब फोंडांतु वचप
 225. जीब मोडप
 226. जीब हालवप
 227. जीरप
 228. जीवा जाळ येवप
 229. जीवारि आयिल्लें कोणाचेरीय काडप
 230. जीवारि आयिल्लें वैराग्य कोणाचेरीय काडप
 231. जीवु करप
 232. जीवु कातरींतु सोडप
 233. जीवु खाल ऊंच जावप
 234. जीवु खाल येवप
 235. जीवु खावप
 236. जीवु गळ्यांतु येवप
 237. जीवु घाण घालप
 238. जीवु घेवनु धावंप
 239. जीवु जडु जावप
 240. जीवु तोणांतु येवप
 241. जीवु दिंवचाक तयार आसाप
 242. जीवु येवप
 243. जीवु ल्होवु जावप
 244. जीवु सोडप
 245. जीवु हातांतु काडप
 246. जुंटायि काडप
 247. जुंटायि दाकवप
 248. जून जावप
 249. जोपप
 250. झिगि जावप
 251. झिगि मारनु किरलेवप
 252. झिगी मारनु वाड्डप
 253. झुलुंभ दाकवप
 254. झोळी भरप
 255. डांगीरो वाजप
 256. तडीरि पांवप
 257. तांकवप
 258. तांबळी करप
 259. ताजेताजे स्थायार दवरप
 260. ताणप
 261. तायकीळि किरलेवप
 262. तारीचे दुड्ड दीवनु पोवनु वचप
 263. ताळूव विसोरनु तेल दवरप
 264. ताळो खमटेवप
 265. ताळो पडप
 266. ताळ्या उदाक आटवप
 267. ताळ्या जीब लावप
 268. ताळ्यांतु गूळो येवप
 269. तिकटें मारप
 270. तिकसाणि मरप
 271. तित्तो फोदो करप
 272. तिमून थापो जावप
 273. तिम्मून कोल्लो जावप
 274. तीन दुडवांक वोस्तु नासप
 275. तुंटून तुंटून आयकूक येवप
 276. तुस्सु मोल लेकप
 277. तेकबडकाक भोवंप
 278. तैमाड करनु उसळावप
 279. तोंड आंबसावप
 280. तोंड आंबूस करप
 281. तोंड एद्दें करप
 282. तोंड करप
 283. तोंड काळें करप
 284. तोंड कोडवावप
 285. तोंड कोडु करप
 286. तोंड कोपोरो करप
 287. तोंड गोड करप
 288. तोंड गोडसेवप
 289. तोंड घालप
 290. तोंड धरनु बांदप
 291. तोंड धवें जावप
 292. तोंड फुगवप
 293. तोंड फुलप
 294. तोंड फुल्लावप
 295. तोंड वांकडें करप
 296. तोंड शींवप
 297. तोंडा खोरजु पर घालप
 298. तोंडां करप
 299. तोंडांतु केळीं चेपप
 300. तोंडांतु चेपप
 301. तोंडांतु जीब दवरप
 302. तोंडांतु बोंतो चेपप
 303. तोंडांतु बोटां घालप
 304. तोंडांतुलें भायर काडप
 305. तोंडाक खीळी घालप
 306. तोंडाक तोंड चोवनु बेसप
 307. तोंडाक धरप
 308. तोंडारि आयिल्लें उलवप
 309. तोंडारि उजवाडु भरप
 310. तोंडारि काळूकु मांडप
 311. थंड करप
 312. थंडावप
 313. थापो जावप
 314. दर्शन दीवप
 315. दळिद्री दाकवप
 316. दवरून घेवप
 317. दावे तांतूल्यान उटावप
 318. दिष्टि लागप
 319. दीवप घेवप
 320. दीवाळी काडप
 321. दीवाळी न्हावप
 322. दीस काडप
 323. दीस चुकप
 324. दीस निसरप
 325. दीस मेजप
 326. दीस मेजून काडप
 327. दुखा मांचार पडप
 328. दुखांतु लळप
 329. दुड उवसप
 330. दुड पुड्डी करप
 331. दुडु खावप
 332. दुड्ड दीवनु चाबूचे सूण्याक घेवप
 333. देव दिकप
 334. देवदेव करप
 335. देवु करनु दवरप
 336. दोन मोंचुवारि पाय दवरप
 337. दोळे करनु चोवप
 338. दोळे कोंगे जावप
 339. दोळे घालप
 340. दोळे चुकप
 341. दोळे दवरप
 342. दोळे दाकवप
 343. दोळे धांकप
 344. दोळे धांपून काळूकु करप
 345. दोळे पडप
 346. दोळे फोंडांतु वचप
 347. दोळे बेट्टे करप
 348. दोळे भरनु पळवप
 349. दोळे मारप
 350. दोळे मोटे करप
 351. दोळे मोडप
 352. दोळे लागप
 353. दोळे वा दोळ्यांचे मुकार आसप
 354. दोळे विस्कळेवप
 355. दोळे सूवप
 356. दोळो चुकवप
 357. दोळो मारप
 358. दोळो लागप
 359. दोळ्यां आड राबप
 360. दोळ्यां काजल सूवनु पळोवप
 361. दोळ्यां काजलो येवप
 362. दोळ्यां काळूक येवप
 363. दोळ्यां कोंगो येवप
 364. दोळ्यां तेल घालनु चोवप
 365. दोळ्यां पीयां येवप
 366. दोळ्यांक खवळि येवप
 367. दोळ्यांतु पडप
 368. दोळ्यांतु पुड्डी फापडप
 369. दोळ्यांतु रगत ना जावप
 370. दोळ्यांतु रगत हाडवप
 371. दोळ्यांतुल्यान उज्या कीटि उसळप
 372. धवो जावप
 373. धाडवून चेंचप
 374. धूळि उबवप
 375. धूवनु बेसप
 376. नजनज करप
 377. नजनज जावनु करप
 378. नट्टपेरे करप
 379. नमन करप
 380. नरकु दिकप
 381. नांक दोळे सुजवप
 382. नांक धाडावप
 383. नांक वांकडें करप
 384. नांक व्होळवप
 385. नांकटान काडयात जालेलें खोर्यान काडप
 386. नांकांतु काडून उलवप
 387. नांकांतु धुवोरु येवप
 388. नांकांतु मूसु वचप
 389. नांकांतु येशि खावप
 390. नांकारि बोट दवरप
 391. नांचवप