दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

फूंकि
 1.   (adj.)
  Category: Adjectives for features of objects
 2. cheat  (adj.)
  Category: Adjectives for personality
 3. cheating  (n.)
  Category: Abstract nouns
 4. deceit  (n.)
  Category: Abstract nouns
 5. fake  (adj.)
  Category: Adjectives for features of objects
 6. false  (adj.)
  Category: Adjectives for features of objects
 7. stealing  (n.)
  Category: Abstract nouns
 8. thief  (n.)
  Category: Trait noun
 9. trickster  (n.)
  Category: Trait noun

Related matches for

फूंकि
Abstract nounsभाववाचक संज्ञा
 1. अनवाळपण
 2. अपुरबाय
 3. अवकी
 4. अवेषु
 5. आंगलोट
 6. आंटवीटे
 7. आखांत
 8. आटवीटे
 9. आडभास
 10. आडवाट
 11. आत्मा
 12. आळसाय
 13. आळस्सपण
 14. आवद
 15. आसांत काळ
 16. उकरोसु
 17. उकोरसु
 18. उजळकाय
 19. उजो मोल
 20. उडगास
 21. उडगास पाडें
 22. उणत्व
 23. उतळतापु
 24. उदका भय
 25. उदासपण
 26. उपवासु
 27. उपास
 28. उबगणि
 29. उवग्गणि
 30. उसरमेटि
 31. ऊणावु
 32. ऊरी
 33. एक बगत
 34. एकदुद्रपण
 35. एकमेळि
 36. एडतूर
 37. एडुतुत्तर
 38. ओग्रि
 39. ओज
 40. ओड्डीयो
 41. ओपुरबाय
 42. ओमसोरु
 43. करणी
 44. कळंबी
 45. कळाकळि
 46. कवतूक
 47. कष्टकालु
 48. कसरत
 49. कालु
 50. काळु
 51. काळूकु
 52. किटकायो
 53. कुरवणी
 54. कुसंगायो
 55. कूत
 56. कोपु
 57. कोर
 58. क्षीण
 59. खर्चु
 60. खलाश
 61. खवदळु
 62. खवदळो
 63. खांकूडी
 64. खालपण
 65. खावगेपण
 66. खावडि
 67. खुबदळु
 68. खोळसां
 69. गडबड
 70. गडबडी
 71. गम्मत
 72. गूढ
 73. गूण
 74. घडामंडि
 75. घांटपण
 76. घातोकु
 77. घुपशि
 78. घुसमुटि
 79. घुसोपु
 80. घुस्पटणि
 81. चांग काळु
 82. चांगपण
 83. चाडी
 84. चालि
 85. चिरपण
 86. चिळकी
 87. चोरपण
 88. जंजाळ
 89. जगराण
 90. जळकायो
 91. जागरण
 92. जाण
 93. जाति
 94. जाळ
 95. जावु
 96. जिवाळो
 97. जीवाजाळ
 98. जीवु
 99. जुंटायि
 100. जोर
 101. झंजट
 102. झगडें
 103. झळकि
 104. झूज
 105. डंभ
 106. तक्रार
 107. तरणेपण
 108. तळ
 109. तांक
 110. तांडव
 111. तान
 112. तारण
 113. ताळु
 114. तुद्दी
 115. तोंड
 116. तोडोवु
 117. थोराय
 118. दंभ
 119. दरिद्रपण
 120. दळिद्र
 121. दादुलपण
 122. दाम
 123. दाष्टिकपण
 124. दिखावा
 125. दिवा सपन
 126. दिवेंघेवें
 127. दिष्टांत
 128. दिष्टि
 129. दिष्टीकोण
 130. दीक वळकि
 131. दीगि वालि
 132. दीन दुबळीं
 133. दीवाळी
 134. दुर्बळपण
 135. दुष्टपण
 136. दुसपन
 137. दृष्टांत
 138. दृष्टि
 139. दृष्टिकोण
 140. देखाव
 141. देवंडी
 142. देवंती
 143. देवणे
 144. देवा पिशें
 145. देवालो खेळु
 146. दैवाधीन
 147. धपको
 148. धर्मसंकट
 149. धाटि
 150. धार
 151. धावुं
 152. धीरु
 153. धैर्य
 154. धोक्को
 155. धोणकूटो
 156. धोर्मु
 157. नज
 158. नजकणे
 159. नमन
 160. नमस्कार
 161. नमुनो
 162. नवसाणि
 163. नांदि
 164. नांव
 165. नागडेंपण
 166. नाट्य
 167. नायंकार
 168. निठाळ
 169. निब्ब
 170. निमज्जन
 171. निमित्त
 172. नियम
 173. निरारे पोट
 174. नुत्तनां
 175. नेम
 176. नेवान
 177. नेशम
 178. पंचादीक
 179. पच्चारक
 180. पटि
 181. पत्रास
 182. पथ्य
 183. परसणि
 184. पातलावणी
 185. पातलावणेचीं वर्तमानां
 186. पाल्लवी
 187. पावटि
 188. पिरथमली राति
 189. पिळगी
 190. पिशेंपण
 191. पुज्जा
 192. पुष्टि
 193. पोंद
 194. पोंदो
 195. पोसवण
 196. प्रताप
 197. प्रमाण
 198. प्रयास
 199. प्रवचन
 200. प्राराब्द
 201. फटवण
 202. फटी
Trait nounलक्षणात्मक संज्ञा
 1. अरवळ
 2. अवसल्लो
 3. अस्वडी उलोंवचो
 4. आंगार पडचो
 5. आयकतल्लो
 6. आयकूचो
 7. आयवंतु
 8. आळसो
 9. आळसो घोडो
 10. आळसो बेळसो
 11. उडगास पाडेचो
 12. उपाशी नागर
 13. उसळेली
 14. उसळोलो
 15. एक दुदरो
 16. एचिमुंगो
 17. ओपुरबायेचो
 18. ओपुरबायेचो फोदो
 19. कांटी
 20. काजळ बुक्को
 21. काणसो
 22. काणूस
 23. काळसांगूळो
 24. किंकर
 25. किडयाळे दांतांचो
 26. किरकिरांचो
 27. किरकीरो
 28. किरनिष्टु
 29. कीरु
 30. कुंभकर्णु
 31. कुक्कें नोन
 32. कुबेरु
 33. कुरडो
 34. कुलांडर
 35. कुवारा
 36. कुसंगो
 37. कुसडो
 38. कूडो
 39. कृपाळु
 40. केप्पट
 41. केप्पो
 42. केप्पो नागर
 43. कोंको
 44. कोंगे दोळ्यांचो
 45. कोपिष्टु
 46. खरडे बोडाचो
 47. खाडयाळो
 48. खावगो
 49. खिन्नटेल्लो
 50. खुळो मनीषु
 51. खूडकूटि
 52. खूडखुंटो
 53. खैवादि
 54. खोदनो
 55. खोरजुवाळो
 56. गालबुक्को
 57. गुडंबर
 58. गुडगुंडो
 59. गुड्डो
 60. गुरुत्वनातिल्लो
 61. गोंडो
 62. गोमटो कातरचो
 63. घटिमुटी
 64. घरमाजर
 65. घाणयारो
 66. घोंघो
 67. घोडी
 68. घोळको
 69. चाडी सांगूचो
 70. चाबकूरो
 71. चाबकोरु
 72. चिकला म्हारु
 73. चिन्निचेडी
 74. चिन्वार्दि
 75. चिरपूचो
 76. चूडीचो उजो
 77. चोंचोरो
 78. चोर मेंडो
 79. चोरांतु चोरु
 80. जंतू
 81. जघांट
 82. जझरो
 83. जट्टे केसांचो
 84. जळूव
 85. जाणतल्लो
 86. जिब्बटि
 87. जूनि
 88. जोगी मामु
 89. जोरडो
 90. जोळूव
 91. झगडवाळो
 92. झगडाळू
 93. झझरो
 94. झांकरो
 95. झांकि
 96. झुजूचो
 97. झोंपरो
 98. टोण्णु
 99. तृप्ति नात्तिल्लो
 100. तोरटी
 101. थोंटो
 102. दांतपाडो
 103. दावकूरो
 104. दावको
 105. दाष्टीकु
 106. दिगूसो
 107. दुड खावगो
 108. दुडवाळो
 109. दुर्बळो
 110. दुष्टु
 111. देवान रचिल्लो
 112. द्रोहि
 113. धवो बेब्बो
 114. नरकट स्वभावाचो
 115. नांक चेपको
 116. नांक शिंब्रो
 117. नागडें बेताळ
 118. नातिल्लो
 119. निदे झारो
 120. निब्बटि
 121. निब्बोरु
 122. नीच
 123. नेटवी
 124. नेणतल्लो
 125. परसणीचो
 126. पांगो
 127. पाकां वाळती
 128. पातलांगी
 129. पादांचो
 130. पापणि
 131. पापणो
 132. पापिष्टु
 133. पाय मोडको
 134. पाय वांकडो
 135. पारे जालोलो
 136. पिटनळी
 137. पिटबावली
 138. पित्तकाडी
 139. पिवगो
 140. पिशांट
 141. पिशाचो
 142. पिश्या भूत
 143. पेड
 144. पेडि
 145. पोंगो
 146. पोंजां चोरु
 147. पोकळ
 148. पोकळमनीषु
 149. पोटकिटकीटो
 150. पोटकुटखूटि
 151. पोटकुडकुळि
 152. पोटारो
 153. पोरटो
 154. प्राण खावगो
 155. फटकीरो
 156. फटयारो
Adjectives for personalityव्यक्तित्व संबंधित विशेषण
 1. अस्वडीचें
 2. एकदुदरें
 3. एकमेळीचें
 4. एचिमुंगें
 5. किरकिरांचें
 6. किर्ती वाचीलें
 7. कुसंगें
 8. कूडे मनाचें
 9. कोपिष्ट
 10. खुशी
 11. खोरजुवाळें
 12. गर्वी
 13. गळकातरें
 14. गुणवंत
 15. गोमटो कातरचें
 16. गोळकोष्ट स्वभावाचें
 17. चिरपूचें
 18. चोरपणाचें
 19. जळकायेचें
 20. जाग्रता नातिलें
 21. जाळ दाकोवंचें
 22. जिबट
 23. जोर
 24. झगडवाळें
 25. झांकूचें
 26. झुजूचें
 27. झुमझूमें
 28. डंभी
 29. दया माया नातिल्लें
 30. दया मायेचें
 31. दयाळु
 32. दळिद्री
 33. दळिद्रीचें
 34. दाक्षिण्य नातिल्लें
 35. दुरमुखी
 36. दुर्बुद्धीचें
 37. दुर्मुखी
 38. धोनकुट्याचें
 39. धोनकूटें
 40. नरकट
 41. निष्पाप
 42. नेटवी
 43. परसणीचें
 44. पातळावणेचें
 45. पाप
 46. पापाचें
 47. पापी
 48. पाषाणा हरद्याचें
 49. पिशांट
 50. पिशाचें
 51. प्रताप दाकोंवचें
 52. प्राप्ति नातिल्लें
 53. फटयारें
 54. फटवणेचें
 55. फटी मारचें
Adjectives for features of objectsसामानांचीं वैशिष्टां संबंधित विशेषण