दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

बायल
 1. wife  (n.)
  Category: Relationship
 2. woman  (n.)
  Category: Common nouns
 3. woman  (n.)
  Category: Singular-plural
  एकवचन: बायल
  Singular: woman
  बहुवचन: बायलो
  Plural: women

Related matches for

बायल
Relationshipसोयरीक दायरीक
 1. अक्का
 2. अक्की
 3. अड्डे भयणि
 4. अड्डे भावु
 5. अड्डे भावुंडां
 6. अण्णा
 7. अन्नु
 8. अप्पप्पा
 9. अप्पा
 10. अब्बा
 11. अम्मम्मा
 12. अम्मा
 13. आज्जी
 14. आज्जो
 15. आनु
 16. आब
 17. आबु
 18. आयी
 19. आवय
 20. आवसु
 21. घरकारणि
 22. घोवु
 23. चेरडूं
 24. चेरडूवां
 25. चेल्या चेरडूं
 26. चेल्ये चेरडूं
 27. जांवंय
 28. जाव
 29. ज्येष्ठा
 30. तिकटी
 31. तिकटो
 32. दत्तपुत्री
 33. दत्तपुत्रु
 34. देरु
 35. धाकटी अम्मा
 36. धाकटी धूव
 37. धाकटी बायल
 38. धाकटी भयणि
 39. धाकटीं चेरडूवां
 40. धाकटीं भुरगीं
 41. धाकटो घोवु
 42. धाकटो पूतु
 43. धाकटो बप्पा
 44. धाकटो बामूणु
 45. धाकटो भावु
 46. धाकलो भावु
 47. धुवडी
 48. धूव
 49. नंडावो
 50. नंणद
 51. नाति
 52. नातूरां
 53. नात्तु
 54. पाच्ची
 55. पिज्जी
 56. पिज्जो
 57. पुतणीयो
 58. पूतु
 59. पोणजाबु
 60. पोणजायी
 61. पोणजी
 62. पोणजी आयी
 63. पोणजो
 64. पोणजो आबु
 65. पोणती
 66. पोणतु
 67. पोणतूर
 68. पोरल्या चेरडूं
 69. पोसकी धूव
 70. पोसकें चेरडूं
 71. पोसको पूतु
 72. बप्पम्मा
 73. बप्पा
 74. बापूल्यो
 75. बापूस
 76. बाबु
 77. बामूणु
 78. बायल
 79. बायी
 80. बालक
 81. भयणि
 82. भर्तारु
 83. भाची
 84. भाचूरां
 85. भाचो
 86. भावज
 87. भावाजी
 88. भावु
 89. भावुंडां
 90. भुरगें
 91. भैया
 92. मम्मम्मा
 93. मांय
 94. मांयी
 95. मांवु
 96. मामु
 97. मावळण
 98. मावळो
 99. मावशी
 100. मावुम्मा
 101. मेवणी
 102. मेवणो
 103. म्हांतु
 104. म्हालगडी भयणि
 105. म्हालगडो भावु
 106. म्हाव
 107. वेणि
 108. वेयु
 109. व्होन्नी
 110. व्होळ्ळम्मा
 111. शिशु
 112. शेणजी
 113. शेणजो
 114. शेणतुर
 115. साडू
 116. साडूक
 117. सून
Singular-pluralएकवचन-बहुवचन
 1. अक्कियो
 2. अक्की
 3. आंबे
 4. आंबो
 5. आबु
 6. आब्बम्मारां
 7. आयदन
 8. आयदनां
 9. काणियो
 10. काणी
 11. केळि
 12. केळीं
 13. केळें
 14. केळ्यो
 15. खण
 16. खणां
 17. खांदे
 18. खांदो
 19. खोले
 20. खोलो
 21. गुल्लियो
 22. गुल्ली
 23. घर
 24. घरां
 25. चेडुवां
 26. चेडूं
 27. चेरडुवां
 28. चेरडूं
 29. चेल्लियो
 30. चेल्ली
 31. चेल्ले
 32. चेल्लो
 33. चोर
 34. चोरु
 35. जन्म
 36. जन्मु
 37. जवळ
 38. जवळां
 39. जाव
 40. जावो
 41. झाड
 42. झाडां
 43. तारि
 44. तारुवां
 45. तारूं
 46. तार्यो
 47. तीळ
 48. तीळु
 49. तीळे
 50. तीळो
 51. ते
 52. तो
 53. दादले
 54. दादलो
 55. दिवलियो
 56. दिवली
 57. देव
 58. देवु
 59. धूव
 60. धूवो
 61. नणंद
 62. नणंदो
 63. नातूर
 64. नातूरां
 65. पक्षियो
 66. पक्षी
 67. पाळ
 68. पाळां
 69. पुतु
 70. पूत
 71. फळ
 72. फळां
 73. फळीं
 74. फळें
 75. फाडीं
 76. फाडें
 77. फुलां
 78. बांय अथवा बांयि
 79. बांयो
 80. बायल
 81. बायलो
 82. बायी
 83. बायो
 84. भयणि
 85. भयण्यो
 86. भावुंड
 87. भावुंडां
 88. भीरीं
 89. भीरें
 90. भोगडीं
 91. भोगडें
 92. भोवरियो
 93. भोवरी
 94. भोवरे
 95. भोवरो
 96. राय
 97. रायु
 98. वाट
 99. वाटीं
 100. वाटें
 101. वाटो
 102. वेळ
 103. वेळां
 104. सवणीं
 105. सवणें
 106. सांकड
 107. सांकोडु
 108. सावळियो
 109. सावळी
Common nounsसामान्य नाम
 1. अनाथ
 2. अविवाहिता
 3. आंगावेलें चेरडूं
 4. आतिथेय
 5. आतिथेया
 6. आलावंती
 7. आळावंतीणि
 8. उदारी
 9. उशीणे घेतल्लो
 10. उशीणे दिल्लोलो
 11. कस्सेचो
 12. कुमारी
 13. कोडाचो
 14. खोतीणि
 15. खोतु
 16. गण
 17. गर्विष्टु
 18. गुंडा
 19. गुणवंतु
 20. गुर्बीणि
 21. गृहस्था
 22. गृहस्थु
 23. घरकारणि
 24. घरकारी
 25. घरजांवंय
 26. घरवंत
 27. घरा धनी
 28. चेडूं
 29. चेडो
 30. चेरको
 31. चेरडुबाळां
 32. चेरडुवाळो
 33. चेली
 34. चेलो
 35. जार
 36. ज्येष्ठा
 37. तरणे प्रायेचो
 38. दयवंत
 39. दयाळु
 40. दवरलेली
 41. दादूलो
 42. दानधर्मिष्ट
 43. दानधर्मी
 44. दामेली
 45. दायजी
 46. दोस्त
 47. धनी
 48. धन्नी
 49. धन्नीणि
 50. धर्मिष्टु
 51. धाकलो
 52. धेड्डि
 53. धेड्डी
 54. धेड्डो
 55. धैर्यवंतु
 56. नपुंसक
 57. नर मनीषु
 58. नांव पाविल्लो
 59. नागडो
 60. नातुरवाळो
 61. पंडित
 62. परकिष्ठु
 63. परिकर्म्मी
 64. परीक्षार्थि
 65. पापर
 66. पिकल्लो
 67. पितर
 68. पिवणे चेरडूं
 69. पूर्वजु
 70. पोरटी
 71. पोरटो
 72. पोरल्या चेरडूं
 73. पोसको
 74. प्रेमि
 75. बंजारी
 76. बंदी
 77. बंदो
 78. बंधुबांधव
 79. बंधू
 80. बळवंत
 81. बायल
 82. बायल मनीषी
 83. बाळ
 84. बाळांति
 85. बिच्चूक
 86. बुदवंत
 87. बोडकि बायल
 88. ब्रह्मचारी
 89. ब्राह्मण
 90. ब्राह्मणि
 91. भक्तु
 92. भजपी
 93. भष्टल्लि
 94. भागेली
 95. भाडकारि
 96. भायरचो
 97. मनोरोगी
 98. मित्र
 99. मींडु
 100. मोगी
 101. म्हालगडो
 102. यजमान
 103. युवक
 104. रिणेली
 105. रोगी
 106. रोगेलि
 107. रोगेली
 108. वर्तक
 109. वर्तकु
 110. वळकीचो
 111. वसर्ती
 112. वांजि
 113. वांटेली
 114. वारस
 115. वारिस
 116. विधवा
 117. विधूर
 118. वेश्या
 119. व्होकल
 120. व्होरेतु
 121. व्होरो
 122. शक्तीवंत
 123. शिखंडि
 124. शिखंडी
 125. शिश्य
 126. शेजार घरचो
 127. संतत सहचारि
 128. संतती
 129. सखा
 130. सखी
 131. सवाशीण
 132. सहवासी
 133. साक्षि
 134. साहसी
 135. सोयरो
 136. स्त्री