दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

मळब तुंटून पडूक वता म्हुण ताका खांदु दिंवचाक जातलें वे

Related matches for

मळब तुंटून पडूक वता म्हुण ताका खांदु दिंवचाक जातलें वे
Proverbsम्हणी
  1. अधिरेक जाल्यारि अमृतय वीष
  2. अन्यायाक कुन्यायु
  3. अपराध करनातिल्याक भय ना
  4. अभ्यासु केल्यारि हस्तेकय उबारयात
  5. अर्द भोरलोलो कोळसो हालचो चड
  6. अर्द माड्यार चडून हातु सोडचें न्हय
  7. अल्प ज्ञान अपायकर
  8. अल्पायुष्यांक बुद्धि चडि
  9. आंग गोरें म्हुण सावळी गोरी वे
  10. आंग तिमयल्यार नंतणा मासळी धरूक जायना
  11. आंगण चोयल्यारि घरा लक्षण
  12. आंबो वोयल्यारि चींचि जायना
  13. आंब्या कालारि फतोरु पडल्यारीय आंबोच
  14. आंब्या रुकाक फातोरु मारचें चड
  15. आक उडता म्हुण पाक उडूक गेल्यार खाणींतु (वा गोबरा राशीर) पडतलें
  16. आकुळेली गाय अप्पय भटाक
  17. आचार चलयतल्यांक विचारु ऊणे
  18. आजि आशिल्लो फाय ना
  19. आजि एक मेळचें फाय दोनि मेळचा पशी चांग
  20. आजि कोरचें फायक दवोरनये अथवा आजीचें काम फाय म्हुण दवरनाका
  21. आजि मेल्यारि फाय दोनि
  22. आजि रडलोलो फाय हासतलो
  23. आज्यान वोयिलो रूकु म्हुण गळपास घेंवचें वे?
  24. आपण गाढव जाल्यारि दुशेर्यानी फाटीर बेसल्यारि कित्या कोपचें
  25. आपण बुडता, दुसर्यांकय बुडयता
  26. आपण मेल्यारि आपणाक मोक्षु
  27. आपण शेण खावनु दुसर्याले तोंडाक हातु पुशीता
  28. आपण्यालि फाटि आपण थापटायता
  29. आपण्याली जीब, आपण्याले दांतांनी चाबल्यारि कोणाक कोपूचें
  30. आपण्याले जांगेरि दोरी विणल्यारि दुकी कळता
  31. आपण्याले पाया पोंदाचें कूवाळें विसरून दुशेर्यांले पाया पोंदाचें सासम सोदीता
  32. आपण्याले हाताक कूलि ना
  33. आपण्यालें कार्य महा कार्य, दुशेर्यांलें काजू बी
  34. आपण्यालें विसरता, दुशेर्यांलें उलयता
  35. आपत्कालाक पांवचो खरो मित्र
  36. आपे खांवका किं खण्णां मोवंका/मेजुका?
  37. आबोन दिल्लेलें ओकद घुटू करका
  38. आयचो भिकमागरी फायचो रायु
  39. आयचो रायु फायचो भिक्षु
  40. आयु पळोवनु वेचु करी अथवा आदायु पळोवनु खर्चु करी
  41. आयुष्य आसा जाल्यारि नांकारि फातोरु घाल्यारीय मोरना
  42. आयेलो तेरावो म्हणूय जालो, घारी खेल्ली म्हणूय जाली
  43. आळस्याक दीसु सरना, कष्ट काडतल्याक रातीय पावना
  44. आळस्याक बिकंड भाजि म्हळ्यारि हरवेंच गोड म्हणता
  45. आवय वाणा (अथवा वाडना) जेवण, बाप्पै सोणा (अथवा सोडना) मागूक
  46. आवयेक पळोवनु धूवेक व्हर, दूद पळोवनु म्हशीक व्हर
  47. आवसु नातिल्लें चेरडूं पोटारें
  48. आवसु पळयता पोट, बायल पळयता मोट
  49. आवाळे विकून मेळ्ळेले दुड्ड खोरजु खायनाय
  50. आवाळो दीवनु कुवाळें घेवप
  51. आशा म्हांतारी जायना
  52. आशिल्या चेरडाक ना गति, आनीक जावंच्याक तुळाभारु
  53. आशिल्यांक आशा चडि
  54. आशे खेल्लेलें ताळ्यांतु येता
  55. आसा कांबळि खाता शीं, ना कांबळि भित्ता शीं
  56. आसा जाल्यार गोकळाष्टमि, ना जालयार विनाचवति अथवा आसा जाल्यारि आष्टमि, ना जाल्यारि एकादशि
  57. उजो नातिल्लें धुवोरु ना
  58. उडिदु फुगल्यारि मद्दाळें जाता वे
  59. उदकांतु राबून मासळे लागी वैरि करप
  60. उदकाकय रगत घटि
  61. उदकार मारल्यार दोनि जायना
  62. उद्धारि पडून थू केल्यारि हर्द्यारि
  63. उमती पडल्यारीय नांक ऊंचच
  64. उमते कोळस्यार उदाक
  65. उलयलेलें वरता केल्लेलें/मारलेलें विसरता
  66. उशीण्या ब्यारु उष्णाक कारण
  67. उष्टे वार्यार नंतणा पान उडवप ना
  68. उष्ट्या फोंडावेले पानांक सूणीं झगडताय
  69. एक आव्यांतुलीं आयदनां, एक वता दुदाक, एक वता मासळेक
  70. एक उतरान मोळ्ळेलें (अथवा मोडलेलें) मन धा उतरांनी समकी जायना
  71. एक कानान आयकिल्लें आनीयेक कानान सोडका
  72. एक काम चांग जावनु करका जाल्यार आपणानच करका
  73. एक कोपान बांयतु उडकी मारल्यारि शें कोपानय उंचारि येंवचाक जावुन्ना
  74. एक खतखत्यान कूळीतु शिजुन्ना
  75. एक दुडवाचें सरक व्हांवचाक दोन दुड्ड
  76. एक दोषान मोंचूव बुडता, एक कीटीन घर जळता
  77. एक पेट्टाक दोनि कुटके
  78. एक फट्येक धा फटीयो
  79. एक भरतेक एकि सुक्ति, एक पुनवेक एकि उम्मास
  80. एक रातीन फालें जायना
  81. एक सोराची मणी
  82. एक हातान ताळियो वाजूक जावन्ना
  83. एक हातान दिवंचें आनी एक हातान आयकूनये
  84. एकु कालु मांयचो जाल्यार एकु सुन्नेचो
  85. एकु सांकोवु घाल्यार अळतांतूय पेळतांतूय जांवका
  86. ओतून गेल्लेलें दूद कृष्णाक अर्पण
  87. कपलांतुलें अथवा कपला बरो पुसल्यार वचना
  88. कपालांतु नातिल्याक कोंकून घाल्यारीय वोंकून वता
  89. करटे इंगाळो सरी ओस्तु न्हय स्वभावु तोलूक
  90. करटें कांतल्यारि सोयी मेळना
  91. करटें हातांतु काडची बुद्धी
  92. करट्या उदाक तांय मुयेक समुद्रु
  93. करतल्लो चड उलयना, उलयतल्लो चड करना
  94. करता आसतना रड, खाता आसतना गोड
  95. करू नज आशिल्लें केल्यारि जावू नज आशिल्लें जातलें
  96. कर्म तकीत फल
  97. कळंबेलेल्या वाट्यांतु ताका शीत वाडलेली संगती
  98. कळनातिल्याक सांगुयात, कळतल्याक कितें सांगूचें
  99. कवडा खिळियेक तांय कान आसाय
  100. कस्तूरी धांपून दवरल्यारीय पोरमोळु निपता वे
  101. कांटो वोयल्यारि रिते पायानी चमकूक जावन्ना
  102. कांट्यान कांटो काडका
  103. काजु/खाजुरु पिकतरि कायळ्या तोंडाक रूं
  104. काडिये घराक आंगस्या माड
  105. काना पाळी आनी पोटा नाळी वाडोंवचे इतली वाडतली
  106. कामा तकीत दाम
  107. कायलीवेले पोळ्याक कायलातोच जाय
  108. कायळेक तिगेल्लीं पिल्लां चंद
  109. कायळो उडलो म्हुण पाक उडता
  110. कायळो गोपरारि बेसलो म्हुण घोणी जायना
  111. कायळो न्हाल्यार ढोंक जाता वे
  112. कायळ्या दोळो तवश्या मिड्येर
  113. कारया रुकाक बोर जाता वे
  114. कारातें सकरेंतु घाल्यारीय कोडूच
  115. कार्या बी दुदांतु भाजिल्यारीय कोडूच
  116. काळें म्हुण कीट न्हय, धवें म्हुण पीट न्हय
  117. किरांगुळे बोट सुजल्यार कितलें सुजत
  118. कुंकड खेल्लेल्या मात्यार पाक
  119. कुंकडान रडल्यार फालें जायना
  120. कुंडो खेल्लेले तोंडान मांडो खावयात, मांडो खेलेले तोंडान कुंडो खावनये
  121. कुरडो मागता एकु दोळो, देवु दिता दोनि
  122. कुरड्यांतु काणसो रायु
  123. कुरड्याक चाळीसपत्र कित्याक
  124. कुरड्याक राति इतें फालें इतें
  125. कुरड्याली दिवटी अथवा कुरड्या हातांतु दीवो
  126. कुराडीचो दांडो कुळाक नाशु
  127. कुल गोत्र ऊणे जाल्यारीय मल मूत्र ऊणे न्हय
  128. कुल्ले पळोवनु माणायी आनी तोंड पळोवनु पोळे
  129. कुवाळेक कूवाळें जड न्हय
  130. कुसल्या शिताक करपल्ली ओडी
  131. कुसल्लें बोट कातोरनु उडोंवका
  132. केल्लेलें कर्म फाटि घेता
  133. केल्लेलें खांवका, आयिल्लें भोगुका
  134. केळि वचून कांट्येरि पडल्यारीय कांटी वचून केळीर पडल्यारीय नाशु केळीकच
  135. केळीं खातल्याक तोंड दुकता वे?
  136. खाक्यांतुलें पडूकय नज, फळ्यावेलें काडूकायी
  137. खाडाक उजो लागल्ले वेळार हापोळु भाजूक वता
  138. खाता अथवा मेळता तशीच आशा चडि
  139. खालटाकडे उदाक धांवता
  140. खावंचें घोवाचें, घेवंचें मींडाचें
  141. खावूक जेवूक आसा जाल्यार सोयरे खूब
  142. खेत्रपाळा मात्यार खरवडा पेट्ट
  143. खोंचून उलोवंचाकय चांग वेंचून उलोवंचें
  144. खोट्टो वचून भट्टिये लागी सांगता
  145. गरुडाले गावांतु नागर पंचमि
  146. गाढव शींग हाडूक गेल्लें, कान कवोळनु आयलें
  147. गाढवा कानांतु वेद आयकयल्या वरी
  148. गाढवाक घासल्यार घोडो जाता वे
  149. गायक मारनु व्हाणो दान दिंवचें
  150. गायचे वासराचे लागी पडल्यारि तण खाता, सूण्या पेट्या लागी पडल्यारि गू खाता
  151. गावांतुलो वीरु, बायले मुकारि भीरु
  152. गेलोलो मानु आनी मेलोलो मनीषु परतून येना
  153. गेल्लेली बुद्धी हस्तेन ओडिल्यारीय परतून मेळन्ना
  154. गेल्लोलो मानु परत येना, भेतिल्लें माणिक सम जायना
  155. गेल्लोलो वेळु हस्तीन वोडिल्यारीय येवन्ना
  156. गोडा गुळियेक फाटि पोट ना
  157. गोडा भरणेंतु हातु घाल्यार लेवनातिल्लो आसा वे
  158. गोडा लागी मूय, म्होवा लागी मूस
  159. गोबोरांतु फुंकि मारल्यारि दोळ्यांतु पडतलो
  160. घर लासूचे वेळारि केळि कातरताय
  161. घर सान जाल्यारीय मन होड आसूका
  162. घरचे देवाक पूजा ना, भायरचे देवाक निवेदु
  163. घरचें सस्सार, दुरचें मेघाव अथवा म्हारग
  164. घरां भितरि वागु, घरा भायर कोल्लो
  165. घरां भीक, मिशियां तूप
  166. घर्र म्हळ्यारि घारी जायना
  167. घोड्याक शिंगां दीना देवु
  168. घोड्यारि बेसलो म्हूण खूंटु मोडूक नज
  169. घोणीक आनीक सर्पाक दुकोवनु सोडूनयें
  170. घोवा बायलेचें एक चित्त, मड्केंतु जाता शीत
  171. घोवालें आनी बायलेलें मन एक जाल्यारि चिंचे पानारि नीद अथवा कांडणारि नीद पडता
  172. घोवु मेल्याकय बोड तासिल्लें दुख चड
  173. चर्वेक अवसल्ली मांडि
  174. चांगाक गेल्ययारि आंगाक गू
  175. चाकरी केल्यारि भाकरी मेळता
  176. चानियेक रुकार चडूक शिकोंवका नाका
  177. चामा रूचि सूण्याक, लोखंडा रूची घोड्याक, सांखाळे रूचि हस्तेक
  178. चामाराले देवाक वाण्णे पूजा
  179. चेर्डाक ना तीन दुड्ड, उवाळनु उडोंवचाक स दुड्ड
  180. चेर्डूं जांगेर हागीलें म्हुण जांग कातोरचें वें
  181. चोरांक चांदिण्या हुसको
  182. चोरूक शिकल्यारि निपोंवचाकय शिकुका
  183. जांवय आयला राती, मांयचे तोणांतु माती
  184. जातलें जड, व्हांवतलें बोड, पायांक कसले जाळ
  185. जेवणा खाणाक माका आपय, दंदाक बांदाक तुका
  186. जेवनु बेसल्या लागी जांवका उंडी मागूक
  187. जेवलेल्यांक भूक चडि, न्हालेल्यांक चिकोलु चडु
  188. जोरल्याक मीशी रिगयल्यारि पूरो
  189. तटिये बागिलाक पितळी बीग
  190. तळें राकतल्लो उदकाक मरना
  191. तळ्यांतु बुडल्लो शेळ्याक तांय धरता
  192. ताणताणे खोणच्या फोंडांतु ताणताणे पडचें
  193. ताळियो वाजूक दोनि हात जाय
  194. ताळूव विसोरनु तेल दवरूक नज
  195. तीळु खावनु व्रत भष्टलें
  196. तीळु सुकता तेलाक, लेंडि सुकता कित्याक
  197. तुस्सु कांडून हाताक फोडु
  198. तृप्ति आसचें महाभाग्य
  199. तेंकडेन म्होवु काडल्यारि तोणांतु पडचो ना
  200. थळथळेंवचें सग भांगार न्हय
  201. थू करूकय जायना, गीळूकय जायना
  202. दांत आसतना चोणे खांवचे
  203. दान दिंवचे गायक दांत मेजप ना
  204. दामाचेच लागी दामु होळता
  205. दामु आशिल्याक मानु
  206. दामु आशिल्याक सोयरे चड
  207. दायी आसतना कोणेय हातु लासप आसा वे
  208. दिंवचें ससार, घेंवचें कठिन
  209. दिवले मूळांतु काळूकु
  210. दिवोडु वता म्होण गांयडळान गेल्यारि वोतांतु करपुन वतलो
  211. दीवो आपण जळता, दुशेर्यांक उजवाडु दिता
  212. दीस काडूक वाट ना जाल्यारीय मिश्येक तूप
  213. दीस सगळोच उदक शिंपून सांज जातरि कोळसो भेतप
  214. दुडवांवेल्यान घोणी सरी उबची ना
  215. दुड्ड आसा जाल्यार गुड्डो हालोवयात
  216. दुड्डु आसा जाल्यारि भय
  217. दुड्डु दवरि बांदूनु, तो वता सुंटूनु
  218. दुड्डु म्हळ्यारि प्रेत सरी तोंड आं करता
  219. दुदान जीब लासतची ताक फुंकून पिता
  220. दुसर्यां खातीरि फोंडु खोळ्ळो, आपण पाय निसोरनु पडलो
  221. दूरा आशिल्ले मित्रां पशी लागी आशिल्लो शत्रूच उपकाराक पांवचो
  222. दूरा आसतना डोंगोरु लानु
  223. देर्ल अथवा घरचे मोगरेक पोरमोळु ऊणे
  224. देवान दिल्लें कर्मान व्हेल्लें
  225. देवान सोडलेले मारीक मनुष्याचान चांग करूक जायत वे
  226. दोगा शिवाय लडाय ना
  227. दोगांचे झगड्यांतु तिसर्याक गूणु
  228. दोनि घरचे सोयर्याक दोनीय घरकडे जेवण ना
  229. दोळ्यार आयिल्लें भोवरेरि गेल्लें
  230. धन ना जाल्यारीय रीण नाका
  231. धनाक पाकां आसाय
  232. धनियान चाकराक सांगलें, चाकरान सूण्याक सांगलें, सूण्यान बाल्लाक (शेंपूडाक) सांगलें
  233. धर्मा गायचे दांत चोवप ना
  234. धवें आशिल्लें पूरा दूद न्हय
  235. धवें कारातें भितरि कोडु
  236. धा जाणाली आवसु काट्यारि
  237. धोत्र व्हड जाल्यारीय गोत्र व्हड जायत वे
  238. नज जालेल्यानी वाडल्यारि मीट तांय अळ्ळीं
  239. नरकाक णव वाटो, सोर्गाक एकीच
  240. नवें कापड हाडचे फूडे पोरणें रांदणींतु घालें
  241. नांका पशी व्हड मोतीं
  242. नांचूक कळना जाल्यार आंगण वांकूडें
  243. नांव व्होड, करणी सानी
  244. निदेल्लें माजर विंदराक धरीत वे
  245. निरपराधीक भय ना
  246. निशें दिकुनातिल्यान कुय्यां दिकीलीं
  247. निश्यांतु मुगूळ (पाकें) दिकूक येता जाल्यारीय पदवेक ऊणावु ना
  248. नेणतल्याक भूत, जाणतल्याक सूत
  249. पातळ गूवांतु फातोरु मारूनयें
  250. पाप्यान गेल्लेले कडे पाताळ अथवा पापीन गेल्लेले कडे पावल भरि उदाक
  251. पाया कांटो काडूक कूराडी कित्याक
  252. पालकेंतु बेसून भीक मागप
  253. पाळ राबून न्हाण चमकुन्ना
  254. पिंड रचिल्लो देवु उंडी रचिना वे
  255. पूतु मेल्यारीय सुनेन रांड जांवका
  256. पोंगीरो पोटोन धरनु आंगाक कांटे
  257. पोट भरलेले ब्रामणाक धंय्यांतु फातोरु
  258. पोटाक ना म्हुण सुंगट भाजून खावप ना
  259. पोडगो तापल्ले वेळारि रोंटी भाजून काडका
  260. प्रयत्न करनस्तना प्रारब्धाक रडूनयें
  261. फटियेक गेल्यारि कर्टें लाभु
  262. फपळ होंटींतु दवरयात, माडी दवरूक जाता वे
  263. फाटीर देवु बेसलो म्हुण गाडवाक गर्व
  264. फाटीर मारल्यारीय पोटारि मारूनयें
  265. फातोरु पुजीलो देवु जालो
  266. फाय मरतलो म्हुण आजि फोंडु खोणप आसा वे
  267. फुटल्लो कोळसो केन्ना जोडना
  268. फुल्लेल्या फुलाक पोरमोळु येवनातिल्लें राबत वे?
  269. बड्डी मारनु घे म्हळ्यार जांवचें वे
  270. बड्डी मोळ्यारि(मोडल्यारि) दोरियेन बांदचें, मन मोळ्यारि कित्यान बांदचें
  271. बरपडेचे बामणाक तेरपडेची बायल अथवा बारा पोडीचे बामणाक तेरा पोडीची बायल
  272. बांयचें तोंड धांपुयात, न्हंयचें बांदूक जावन्ना
  273. बांयतूले बेब्याक बांयीची ब्रमांड
  274. बायल जाल्यारि पायांक संकाळ, चेरडुं जाल्यारि तोंडांतु माती
  275. बायलो आनी मात्ये कोळसे समची
  276. बींयां तकीत झाड, झाडा तकीत फळ
  277. बींयांचो गूण किरलेतरि कळता
  278. बुदवंताक सोदुका जाता, पिशे खंयीच मेळताय
  279. बुद्धि आशिल्याक भांगार अथवा भांडार कित्याक
  280. बेट्टो अच्चारी बेसून जांग(वा गोट्टे वा गांडि) ताशीता
  281. बेसून जातरि पाय नीट करका
  282. भरलोलो कळसो चकुंदळेना
  283. भांगरा सूव आसा जाल्यारीय लोकंडा सूव जाय जातली
  284. भांगरा सूव म्हुण आठोवनु पोटांतु चडोंवचाक जातलें वे
  285. भांगार तुकूचे कडे माजरा कसलें कायरीं
  286. भात कांडूक नग्गू, खीरि खांवचाक जग्गू
  287. भायर व्होड, भितरि पेड
  288. भायरच्यान गाय, भितरि वागु
  289. भूज झरय, जीब लळय
  290. मंत्रतंत्र भटु जाण, खावंचें जेवंचें हांव जाण
  291. मद्य घरांतु रिगल्यारि बुद्धि घर सोणु (सोडून) वतली
  292. मनांतु स्थायु आसा जाल्यारि मोंचुवारि स्थायु आसतलो
  293. मनांतुलें मनांतु, जनांतुलें जनांतु, तुळसी दळ कानांतु
  294. मनुष्यालें जीवित उदकांतुलें फुगूट
  295. मरतलो म्हुण मषणांतु वचून पडप आसा वे
  296. मळब तुंटून पडूक वता म्हुण ताका खांदु दिंवचाक जातलें वे
  297. मांचो अथवा खाटलो सानु जाल्यारीय खूर चारीच
  298. मांडो खावंचे कालाक कुंडो खेल्लोलो उडगास आसूका
  299. मांय सून झगोणु शितांतु रेंव
  300. मांयचेरि कोपुनु चेरडक पेट्ट
  301. मागल्यान चोवनु जावंका मुकारि वचाक
  302. माजरा भाग्यान शिक्या पोडु तुंटलो
  303. माजरा सट्टी धरनु सूण्या बारसो तांय सोदूचें
  304. माडियेक आनी माड्याक एक खाडूं अवसुन्ना
  305. माड्या मूणांतु दूद पिल्यारीय सूरु म्हणतलीं
  306. मात्यावेलें वजें खांद्यार पावलें
  307. माळपैमामाक अजीर्ण, गांवांतु पेजे जेवण
  308. मिश्येक ना खोबरेल, खाडाक खंचें मोगरेल
  309. मीट खेलोलो उदाक पितलो
  310. मुकारि चोयनातिल्लो मागशी पडता
  311. मूर्ति सानि जाल्यारीय कीर्ति व्होडि
  312. मेळता तशी आशा चडि
  313. मोगा चेरडाक पाय वांकडे
  314. मोरनु गेल्लेल्यांचें जातक कोणे वाचप ना
  315. मोरु नांचता म्हुण कुंकडय नांचता
  316. मोवु आशिल्ले कडेच खोरें लागतलें
  317. रडचे चेरडाक दूद आसा
  318. रांदूक कळना जाल्यारि राकूड वोल्लें
  319. रानांतु गेल्यारि वागा भय, घरां आयल्यारि बायले भय
  320. राबून मुतूचे गृहस्ताक धांवतना मुतूचो पुरोगित
  321. रामनाम जपीता, केस्सान गळो कातरता
  322. रामेश्वराक गेल्यारीय शनीश्वर सोणा (सोडना)
  323. रायाचे तकित जनपद
  324. रायाले खांड्याक दोनीय तांतु धार
  325. रितें कोळस्याक व्होडलो सोवदु
  326. रीण केल्यारि घाण्यांतु हातु दिल्या वरी
  327. रेंव सोणु विंदिल्यारि खालाक पोडची ना
  328. लजेक गेल्यारि पेजेक विग्न
  329. लासल्ले इंगळ्यारि तेला थेंबो
  330. लासल्ले मासळेक कुसल्ली चींच
  331. वयजीणी कडे पोट निपोंवचें कशी
  332. वांजीक वेते दुकी कळत वे
  333. वागा पिल्लाक दुदान पोसल्यारीय स्वभावु सोणा
  334. वागा मिशियेरि कोल्लो खेळता
  335. वागाक घूडांतु घालतच कोणेय फातोरु मारयात
  336. वाटेन वचे वागा माका येवनु खागा
  337. वाडतल्यान चोवंका ना जाल्यारि जेवतल्यान चोवंका
  338. वानांतु पडल्यारि कांडणा पेट्ट घेवंका
  339. वानांतु बेसूनु कांडणा मारु चुकोवंचाक जाता वे
  340. वारें नातिल्लें पान हालना
  341. वार्यारि घालतलीं, पावळेंतु घालन्ना
  342. विंदुराक मारूक घराक उजो घालप ना
  343. शुरवे पोटपूजा, मागीर देवपूजा
  344. शेणांतुले कीड्याक शेणा घाणी कळना
  345. सगळीं बोटां एक वरी न्हय
  346. सगळो बुडल्यारि शीं खायना
  347. सत्याक केदणाय बारा वर्षां
  348. सत्याक नाशु वा मरण ना
  349. समिंद्रांतु आसा मासो, तीरार करताय ताजे वांटे
  350. समिंद्रु पोवनु पावल भरि उदकांतु मेल्लो
  351. सर्पाक दूद दिल्यारीय वीष ओंकीता अथवा वोंकीता
  352. ससमा येद्दें मातें, मळबा येद्दें सातें
  353. ससरायेचें खाण हागवणेक म्हारग
  354. सांगचें पुराण, खावंचें शेण
  355. सान सांगतले चड, करतले ऊणे
  356. सुन्नेक ह्या दिवाळेक त्या दिवाळेक, धूवेक ह्या शुक्रारा त्या शुक्रारा
  357. सूंटि नातिल्लो कषायु ना
  358. सूण्या माजराली सोयरीक, दिसु भरि लडाय
  359. सूण्या शेंपडी नळ्येंतु घाल्यारीय वांकडीच
  360. सूण्याक केदनाय गोबरा राशि
  361. सूण्याक पाट्याचें हांतूण करनु दिल्यारीय तें गोबरा राशीरि
  362. सूण्याक सगोळो नारलु
  363. सूण्याक सिंहासनारि बेसयल्यारीय गोबरा राशीच सूख
  364. सूण्यान सूण्यान झगोणु शितांतु रेंव
  365. सूव चडोंवचाक स्थायु दिल्यारि फारकोलूच चडयताय अथवा सूव खोंबूक स्थल दिल्यारि खोरें चडयताय
  366. सूवेन काडचें कांडणान काडका जातलें अथवा सूवेन काडूक आशिल्लें खोर्यान काडका जातलें
  367. हस्ती लक्कून वता, मुंबुराचें लेक करता
  368. हस्ती सुकली म्हुण गोट्यांतु बांदप आसा वे
  369. हांतूण पळोवनु पाय पातळावंचें
  370. हांव दिकिल्ले कोंब्याक शींगां तीनि
  371. हागूक जातरि वे आड्डी सोदप
  372. हागेलो दुड्डु कूडो जाल्यारि आंगडकाराक उलोंवका कित्याक?
  373. हातगूण चांग जाल्यारि हातांतु आशिल्लें भांगार
  374. हातांतु ना कास, ताका खंचें कैलास
  375. हातांतु पावनातिल्लें फूल देवाक
  376. हातांतु साकून पडल्यारि काडयात, तोंडांतु साकून पडल्यार काडूक जावन्ना
  377. हाताचे करटेक कानडी जाय वे
  378. हातान उबारनातिल्ली साण भांगरान बांदतच व्हांवली
  379. हार उडता म्हुण गांयडोळ उडता
  380. हुन दुदान लासल्लें माजर शेळ दूदाक भिता
  381. हुन्नारि हून केल्यारि काम ससार जाता
  382. हून उदका घोटु
  383. होंटींतु आसा चेडो, सोदून भोवंताय सगळो वाडो
  384. होळ्ळें आसा रान, हींगु बांदूक ना पान