दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

वाटें वाजप
 1. To beat the plate
  Category: Idioms
  Interpretation: To broadcast to all and sundry(fig)
 2. declare openly to all and sundry  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning

Related matches for

वाटें वाजप
Idiomsवाकप्रचार
 1. अंदा तिंदा मुकुंदा
 2. अजीर्णाक भोजन वीष
 3. अडळी मोडली, मांय मेल्ली, सुनेक बुद्धि आयली
 4. अधिक पंचादिक कोरू नये
 5. अनाथाक देवु रक्षकु अथवा कोण नातिल्याक देवु आसा
 6. अन्यायु केल्लेल्यांक देवु हातु दीना
 7. अपसव्या उतरां
 8. अम्माले ताली भांगारय सोन्नारु फारतलो
 9. अर्द कापणी
 10. अर्ध बोडाचो पुप्पूयो
 11. अल्पांक भाग्य आयल्यारी मदरातीचेंय सातें धरतलीं
 12. अशी म्होणचें न्हय, तशी म्होणचें न्हय, दीवाळेचे दीवे रे पुता
 13. आंगाचो रोगु वतलो, मनाचो वचोना
 14. आंबूस सूळि अथवा आंबूस पुळची
 15. आंबो पोणोसु चडु
 16. आंब्या प्रति आंबाडो
 17. आगळान गळो कातरता
 18. आजि आपयल्यारी फाय ओ म्हणता
 19. आजि होळी, फाय पोळी, परां उकूळी
 20. आडळेले बोटाकच आडोळचें चड
 21. आडळेलेच बोटाक दुशेरीय आडळता
 22. आडें सरी जावप
 23. आतांचे कालाक कोणाक कोण ना
 24. आनी तोंड गोड करका
 25. आपण करना, दुसर्यांकय सोडना
 26. आपण खायना, दुसर्यांकय दीना
 27. आपण चांग जाल्यारि जग चांग
 28. आपण्याली सावळी आपण्याले पाया मूळांतु
 29. आबोक नाकाय नातूरां, पोणज्याक जाय कित्याक शेणतूरां
 30. आमगेले भाणांतु वोरोवु आसा जाल्यारी शेजवसारी जेवणाक आपयतलो
 31. आयदनांतुलो दीवो
 32. आयली दिवाळी, परबो निवळी
 33. आयवंत दांत
 34. आयि मेल्ली म्हुण न्हय रडता, घारियो खांवचाक रडता
 35. आवसूक नाका चेरडूं, आज्येक जांवका नातूरां
 36. आशा चळ्यारि आयुष चडता वे
 37. आशिल्याक भुक्के ना अन्न, मेल्लेल्याक पिंडदान
 38. आशिल्लें नातिल्लें सग घेवनु आयल्लो
 39. आसतना वता पालकेरि, मेल्यारि वता वाश्यारि
 40. उकरि वाटता
 41. उजो म्हळ्यार आंग लासता वे
 42. उज्या दीस
 43. उदकांतु हुम्मेता
 44. उदकांतुलो कोब्बु
 45. उदकाडें जांवचे वेळारि स्थल सोदप
 46. उलयलो जाल्यार उलयलो, उलयलेना जाल्यार उलयलेना, दोनीय ना वाट
 47. उष्टी पत्रावळि सी लळता आनी गांव भर भोवंता
 48. उष्टे वार्यार कायळो
 49. एक उंड्येक एकि टुकळि
 50. एक निब्बान येवयात जालें
 51. एक मेळ्यार धा वेचु
 52. एमडणा पावसु
 53. करचें सग अपसव्य
 54. करडीक केस रोम एकच
 55. करडीक भीवनातिल्लो कांबळीक भिता वे?
 56. कर्म धुल्यारि परिहारु न्हय
 57. कर्मांतु बरयलेलें जन्मांतु सुंटना
 58. कष्ट कालारि देवा उडगासु येता
 59. कष्ट कालारि बेसल्ली माणायीय शत्रू
 60. कांटी काडून बडियेरि दवरचें ना
 61. कांय पोणु वचुन्ना
 62. कानु फूंकि म्हळ्यार वान फुंकीता
 63. काम कांय सांगूनाका, जेवणा खाणाक विसोरनाका
 64. काम केल्यारि दाम आसा
 65. काम जालें, वोयदु मेल्लो
 66. कायळो उद्दारि उबता
 67. कायळ्या शापान म्हशि मरना
 68. कायळ्याक यजमानत्व दिल्यारि जगली भरि पिष्ट
 69. कायळ्यान हागुनातिल्लें झाड ना, सूण्यान मुतुनातिल्लो खूंटु ना
 70. काळकांतुलो पेट्टु
 71. काळे तोंडान धवें शीत वाडता
 72. काशींतु गेलोलो बुक्को
 73. काशींतु गेल्यारीय रामेश्वरांतु गेल्यारीय पाप सुंटना
 74. किमुसा मांस खावनु बाटलो
 75. किरणेचें वोत
 76. कीडी रण्णीं
 77. कीड्यां सोवे
 78. कुंबकरणाची सेवा अथवा कुंबकर्णा नीद
 79. कुरडो दीवो
 80. कुसलें कुवाळें कुष्ट भट्टाक
 81. कूरटु आयकना
 82. केल्लेलें कर्म
 83. केळीं गोड म्हुण साल्यो खावंचें वे?
 84. केळीं सोलूचें ससार किं खांवचें ससार
 85. केस आशिल्याक कसीय शेंडी बांदुयात
 86. कोंकोणो व्हावनु मेल्लो, शेणै खावनु मेल्लो
 87. कोडु जावनु गीळूकय नज, गोड जावनु थू करूकय नज
 88. कोडु दुद्दि गंगेंतु बुडयल्यारि गोडु जाता वे
 89. कोडु वीष
 90. कोडुनिंबा रूकु अमृतान शिंपल्यारीय गोडु जायना
 91. कोणाकोणु लागना
 92. कोयरु दोळ्यांतु, फुंकप कानांतु
 93. कोल्लिणीले घराक झळक्या तोरण
 94. खंय न्हय जालेलें
 95. खंय महाशेष आनी खंय गांयडोळु
 96. खाणा वेळारि मेणा दोळे
 97. खाणींतु गेल्लें
 98. खाता पिता देवु दिता
 99. खारजुकूली उतरां
 100. खिटांतु भरशी लूटि
 101. खेळु कायरीं वे
 102. खोट्टो वचून भाटियेंतु पडता
 103. गणपति करूक वचून मांकड केल्लें
 104. गरडां मोडप
 105. गांव भरि भोवनु आयलो तुळसी काट्यारि मुतूक बेसलो
 106. गांवु सोणु (सोडून)परगावांतु गेल्यारीय प्रारब्ध सोणा(सोडना)
 107. गाढवांगेले गायनाक सूणे ताळु धरता
 108. गायक मारली म्हुण सांगून वासराक कोणे मारप ना
 109. गुरु नातिल्लें विद्या ना
 110. गुरुत्व नातिल्यांक तिन्नीय एकडे
 111. गोंयड्यांतु खुंटी मारनु भोवंता
 112. गोंयड्यांतु गू ना
 113. गोडाकय जीवु गोडु
 114. गोबरा राशीर पडलेली हस्ते फाटीर पावली
 115. गोमटो गेल्लोलो माडो
 116. घरा उजो लागल्यारीय उटावना
 117. घरा सर जालोलो व्होरो
 118. घोड्या कदी धावनु येवनु कीड्या कदी हळु वता
 119. घोणी उद्दारि उडली
 120. चामेले दंद
 121. चिल्वाण कायरीं न्हय
 122. चुन्नो भोरूक काडयात
 123. चेरडा निमितीं अम्माक
 124. चेरडाक बळ रण्णे (अथवा रडणें)
 125. चेरडालें हाल आवसू कडे
 126. चेल्येक उलयलेलें सुन्नेक लागता
 127. चेल्ली चंदी, दोळे कुरडे
 128. चेल्ली जाली म्हुण रडूनाका, मासोलु वाटून दितली ती तुका, चेल्लो जालो म्हुण हासूनाका, लासून भाजून खातोलो तो तुका
 129. चेल्ली बुदवंति, दायी आशिल्ले कडे दावल सोदिता, दावल आशिल्ले कडे दायी सोदिता
 130. जळकायेक वोकद ना
 131. जाळा व्यादीक वा वोकद ना
 132. जिबेरि आसा गूळीकु
 133. जीवारि आयलेले वैराग्य
 134. जीवु मेळ्यारि भीक मागन
 135. जेवणा रूचि आवसून वाडल्यारि
 136. जेविल्ले पानार हागून घालूनयें
 137. झरीक आयिलें उदाक राबता, हूवाराचें व्होळता
 138. झाड हुमाटून मूळ फुटला कि म्हुण पळयता
 139. झोडा वारें येतना माड्या मूणांतु राबूनयें
 140. डंगीरो वाजप
 141. तरनी बायल पोटांतु जाळ
 142. तळ्यांतुली अंत्रावळि
 143. ताका अन्न घालप आसा
 144. ताकाक आयलेल्याक म्हशीचें मोल कित्याक
 145. ताकाक ना वाट, धयांक चीट कशी?
 146. ताकाक येवनु मडकें निपयता
 147. तागतागेले मुष्टींतु खंपूचें मात्र ताणताणे धोरयात
 148. ताटर कपाल
 149. ताटियेरि मारनु भिसरांवचें
 150. ताणताणे मेल्यारि ताकताका मोक्षु
 151. तीच तीच पाल्लवी
 152. तीनि तिरकूट, रानणींतु शिरपुट
 153. तीर्थ आसल्यारि भट्टु ना भट्टु आसल्यारि तीर्थ ना
 154. तीळु उडोंवचाक स्थायु ना
 155. तीळु खेल्यारि तीळा इतलीच भूक वतली
 156. तुगेले तारवारि मिगेलें फपळ
 157. तुजी शिकवण
 158. तुज्यान जायत जाल्यारि
 159. तुस्सु मोल
 160. तूं भुंयचेर साकून किरलेल्लो न्हय
 161. तूं रुकाक फुटल्लो न्हय
 162. तूप खातल्ले चेरडालें रूप पळयल्यारीच कळता
 163. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 164. तेण्डूळ्याक बी चडि, मोटव्याक बुद्धि चडि
 165. तेर्या पानावेलें उदक
 166. तेल विकरलोलो रडता म्हुण नारलु विकरलोलो कित्याक रडता
 167. तेला थेंबो
 168. तो अळ्ळीं
 169. तो जोडता, तो मोडता, आमका कसलें गा जाळ
 170. तोंडांतु बोट घाल्यारि चाबूक कळना
 171. तोंडांतु साकून पडलेलें उतर परतून काडूक जावन्ना
 172. तोंडारि मारप
 173. तोपलांतुलें व्हेल्यारीय कपलांतुलें व्हरत वे?
 174. तोय विताय
 175. तोयां तेवु
 176. थंडेंतु कांबळि जडि कोणाक
 177. थना पशी चड दूद कोंपराक येत वे
 178. थोंटे चेल्याक तुंटि चेल्ली
 179. दया बिये कदी वोयल्यारि वाड्डता
 180. दरिद्रकायेक अधिकमासु
 181. दाकय निपय
 182. दाट सालीचें मोटें केळें
 183. दाडियेक लागूक ना
 184. दान मेळ्ळेलें धर्माक गेल्लें
 185. दिवलेंतुली वाति
 186. दीगि वालि
 187. दुखा मांचो
 188. दुदापायसांतु मिटा फोडो
 189. दूद आनीक उदाक
 190. दूद पीवनु मरतल्याक वीष नाका
 191. देनपारां बाराचेरि
 192. देवा निब्बान भटाक
 193. देवान आठयल्यारि आंब्याक पोणोसु जावयात
 194. देवाले निब्बान भट्टाक
 195. देवु आसा जाल्यारि कोण जाय
 196. देवु दितना चारीय वाटेन दिता
 197. दोनि फुटयलें
 198. दोळ्यांतुलें कशड
 199. धरि गोमटेक मारि घासु
 200. धा जाणांचे मुकारि
 201. धूयि कमळे धुता कमळे
 202. धोलीरि बेसलो म्हुण वोंय वोड्डूक नज
 203. नमस्ते जावनु
 204. नवें नवें आंगार घेवें, परणे परणे उश्याक घेवें
 205. नारदालें दंद
 206. नुपुरो जावनु
 207. न्यायु सोणु (सोडून) अन्यायु करतल्याक देवु हातु दीना
 208. पदां कळनातिल्लो भगवंत न्हय, मंत्र येनाशिल्लो भटु न्हय
 209. पांच वर्षां चेल्ली आसा जाल्यारि पंचेवीस दंदांक आधारु
 210. पाड्यान बाल उबारल्यारि
 211. पाप आशिल्ले कडे भय
 212. पारलीचो आयतार
 213. पुड्डी सरी दिकूक ना
 214. पुताक आयिल्ली सोयरीक, बप्पाक जाली व्हारडीक
 215. पूर्व जन्माचें रीण ह्या जन्मांतु
 216. पेज हूनि जाल्यारि आंबलेक घासु
 217. प्रयासु तुजे लागी
 218. फटक करून
 219. फापरा मुस्तिल्लो, हांतणारी पडलो
 220. फुगय फुगय माका फुगय, हांव तुगेलो व्होळ्ळो जावंय
 221. फूट उदक
 222. फूल दिंवचे कडे पाकूळी पुणि दी
 223. फूल विकिल्ले कड वावळ्यो विकूनयें
 224. फोंडु आशिल्ले कडे उदाक राबता
 225. बप्पूस तकित पूतु, आवसु तकित धूव
 226. बांदारि बेसून बालान उदाक ओडून पीवंची बुद्धि
 227. बामणाक नाका जालेली बायल शेजवासर्याक सरी नाका
 228. बायलां थायु रान्नी (रांदणी) पोरलांतु
 229. बाल्लाक बांदूक ना
 230. बेंदरले स्वभाव
 231. बेट्टो हातु
 232. बोकडा खाड
 233. बोकोडु खातल्याक कुंकड पावन्ना
 234. बोट चिंवल्यारि पोट भोरचेंना
 235. बोड आशिल्लो
 236. ब्राह्मणान बट्टप ना, समुद्रान आटप ना
 237. भस्मासुरालो वोरु
 238. भायर एक भितरि एक
 239. मडवळी दंद
 240. मडवोळाली मोट
 241. मनांत एक मुकार एक
 242. मरता चोय पोणु
 243. मांकडा व्हारडिकेक कुंकडा व्होराण
 244. मांकडा व्हारडीकेक गाडवा गायन
 245. माजर चारि पायारि
 246. माजरा बोडावेली पोणती
 247. माजराक खेळु, विंदराक जीवु
 248. माजराले दोळे दुदारि, सूण्याले कुळ्यारि
 249. माजरी दांत माजरी पिल्लांक लागनाय
 250. मातें खाल पाय ऊंच करून
 251. मात्यारि मारल्यारि बालान, बालारि मारल्यारि मात्यान
 252. मिगेलेंच वर्षीक व्हांवतलों हांव
 253. मिटा इतली मिटसाणि आसतली वे मिटांतु घालेल्याक
 254. मुर्तारि
 255. मेल्लेलें कुंकड पाकां हालयता
 256. मेळतना चारीय वाटेन मेळता
 257. म्हशी फाटण्यार पावसु
 258. म्हशीचें शींग म्हशीक जड न्हय
 259. म्हारालें म्हाराक होड, रायालें रायाक होड
 260. म्हालगड्यांलें उत्तर प्रमाण
 261. रगड्या लागी निमगून वे मासोलु वाटूचो
 262. रगोडो तिमल्यार भिजता वे
 263. रांवदयी उलयता
 264. रान सगळें भोवनु राकूड मेळ्ळेंना
 265. रामेश्वरा कापणी
 266. रायाक साजूचीच प्रजा
 267. रायालें मन आनी रुकाची सावळी तावतावळी परतता
 268. लुयतल्याले हातांतुलो व्हीळो ओपूक नज
 269. लेकल्यारि देवु, ना जाल्यारि फातोरु
 270. लेकिल्लें एक, जालेलें आनी एक
 271. लोकटो उसळचें दंद
 272. लोण्येंतुलो आगोळु
 273. वज्यारि वजें
 274. वागा तोणांतुली गाय
 275. वाटें वाजप
 276. वार्यावेली गाय
 277. वासूराचे गोमटेरि दोर, बायलांले गोमटेरि दोरी
 278. विंदुरु कितें हागतलो आनी शेण्यो कितें थापतलो
 279. विश्वविधानि
 280. वीडी वोडतल्या ताळो पळय, पुड्डी ताणतल्या दोळे पळय, पान खातल्या आंगण पळय
 281. वेळु न्हय जालेले वेळार
 282. वोत म्हुण ना, पावसु म्हुण ना, दोवु म्हुण ना
 283. व्हकल जालीना, जाल्यारीय व्होळी जालेली आसा
 284. व्हारडीके मंटवांतु, म्हशी वासुराक सोदून आयलो
 285. व्होकल मोरो व्होरेतु मोरो, भट्टाली घडी ताटांतु पोडो
 286. व्होरेतु चोयता व्होकले तोंड, पुरोहित चोयता दक्षिणे तोंड
 287. शीत शिजून पेज जाली
 288. शेळ शिता उंडि
 289. शेळि घडी
 290. सग पालक्येंतु बेसल्यारि व्हांवतलें कोण
 291. सबाव न्हय घोड्याक शींग दिल्लेंना
 292. सांगता एक, करता आनी एक
 293. सांगिल्लें सग प्रमाण
 294. साबार जाल्यार विकट
 295. सायबाले मांटवांतु सुब्बालें येस
 296. सासमाक गुड्डो करता, मुयेक हस्ति म्हणता
 297. सुकल्ले रुकाक दीरु येवन्ना
 298. सुको सूण्या गू भाजून दिल्यारीय खातलो
 299. सूण्या माजराली व्हारडीक
 300. सूण्या वर्षीका वर्तमानां
 301. सूण्याक मानु कि यजमानु
 302. सूण्याक रोम वाडली म्हुण केळश्यांचाक कसलो उपकारु
 303. सून चोयता कन्नडेंतु, मांय चोयता मडकेंतु
 304. सोंतु जावंचे दीव्याक उजवाडु चडु
 305. सोनरान कानु विंदल्यारि दुकना
 306. सोस्यालें आयुष्य झाडा मूळांतु
 307. स्वर्ग दारवोटो
 308. स्वासु सोडूक वेळु ना
 309. हरद्यांतु जीवु आसा मेरेन
 310. हस्ती नातिल्लें आराट
 311. हस्ते तोणांतुलो कोब्बु
 312. हस्तेक घांट बांदुका वे
 313. हस्तेन भुंजून आयल्यारि सरी कळचेंना
 314. हस्तेरि बेसल्यान रायु न्हय, पायान चमकिल्यार दळिद्रु न्हय
 315. हस्तेरि बेसल्यानी हस्तेरि बेसुका, गाडवारि बेसल्यानी गाडवारि बेसुका
 316. हस्तेरि बेसून मागूनयें, घोड्यारि बेसून कुरवूंनयें
 317. हस्तेले दांत, खांवचे वेगळे, दाकोंवचे वेगळे
 318. हांवें सांगिल्लें ताका जिरलेंना
 319. हागिल्लें मुतिल्लें
 320. हाड धाडावनु पिटो करनु
 321. हुवारा उदाक
 322. होड करू ना
 323. होडानी खेल्यारि सूवादाक, सानानी खेल्यारि भुकेक
Idiomatic phrasal verbsवाक्यांश क्रिया
 1. अपसव्य उलवप
 2. अपसव्य करप
 3. अमकें जाय तमकें नाका म्हणप
 4. अर्पण करप
 5. अवतार करप
 6. अवतार जावप
 7. अशी तशी करप
 8. अशी तशी सांगप
 9. अशीणान खांवचें घुंवडावनु तशीणान तोणांतु घालप
 10. अस्वडि दोळ्यांनी चोवप
 11. आंग घेवप
 12. आंग फुल्लेवप
 13. आंग वीणप
 14. आंगाक कांटे येवप
 15. आंगान दवरप
 16. आंगार पडप
 17. आंगार पडूक येवप
 18. आंबूस तोंड करप
 19. आंब्यारि तुंब्यारि घालनु उलवप
 20. आंयडेवप
 21. आंयडो घालप
 22. आंयडो पडप
 23. आकाश पाताळ एक करप
 24. आजि फायि करप
 25. आडवाट धरप
 26. आडूवें वाडप
 27. आयलेले पायांनी वचप
 28. आयलेले पायांरि राबप
 29. आवाळो दीवनु कूवाळें घेवप
 30. आशाउशार नासप
 31. आसन मांडप
 32. उंगटो दिकून रावण बरवप
 33. उजो एकडे करप
 34. उजो काडप
 35. उजो खावप
 36. उजो येवप
 37. उजो लावप
 38. उज्या इंगळ्याक न्हाणवप
 39. उज्या खेळु खेळप
 40. उज्या पावसु पडप
 41. उडकी मारनु करप
 42. उडप
 43. उतरां परतून काडप
 44. उतरांनी खोंचप
 45. उदका तेवु करप
 46. उदका पशी पातळ करप
 47. उदाक मारप
 48. उबेवप
 49. उमते कोळस्यार उदाक राकवप
 50. उलयतना म्होवु व्होळवप
 51. उसरमेटि काडप
 52. उसळप
 53. उसळावप
 54. ऊब येवप
 55. एका दोनी सांगप
 56. एकाएक सांगप
 57. एकाचें चार करनु सांगप
 58. कपला वचप
 59. कपान घेवप
 60. कपाल पडप
 61. करटें काडप
 62. करट्यांतु नांक बुडवप
 63. कलय काडप
 64. कवड आड करप
 65. कवड काडप
 66. कवड दीवप
 67. कवडेंतु हाडून कोळसो भेतप
 68. कांटी काडून बड्येरि दवरप
 69. कांटी जावप
 70. कांटे फुलप
 71. कांटे येवप
 72. कांबळि काडप
 73. काड्डी जावप
 74. काड्डी मोडप
 75. काणी सांगप
 76. कातरींतु घालप
 77. कान दीवनु आयकप
 78. कान दीवप
 79. कान पीळप
 80. कान फुलावप
 81. कान भरप
 82. कान भांगार करप
 83. कानकवडां पडप
 84. काना कान आयकूनातिल्लें राबवप
 85. काना खीळी वचप
 86. कानां मूसु वचप
 87. कानांतु कापूस भरप
 88. कानांतु व्हरप
 89. कानांतु शिशें भरप
 90. कानारि पडप
 91. कापसांतु खुंटी मारप
 92. कासु दीवनु लासु घेवप
 93. किरवोंटीक मारप
 94. किर्ती वाचप
 95. किर्त्यो वाचप
 96. कीटि चडवप
 97. कीडावप
 98. कीडी रडणीं रडप
 99. कुंबास्तरि दवरप
 100. कुळ्या पोंदाक हातु घालप
 101. कोंकून काडप
 102. कोचावप
 103. कोपु निस्तावप
 104. कोपु नीवप
 105. कोशोवनु घालप
 106. खंचें खंय न्हय जावप
 107. खणस करनु जाप दीवप
 108. खत्रबोड्यारि काडप वा घालप
 109. खरपून खरपून रूं करप
 110. खरपून खावप
 111. खरपून खोरोज करप
 112. खवदळेवप
 113. खांकि दीवनु वोंकि घेवप
 114. खांदाक खांदु दीवप
 115. खांदारि बेसून कानु चाबप
 116. खांदु मारप
 117. खाक्यां मारनु व्हरप
 118. खाडूं पडप
 119. खाल ऊंच करप
 120. खाल ऊंच काडप
 121. खाल जावप
 122. खावडि खावप
 123. खावनु वचप
 124. खाववप
 125. खुंटी मारनु बेसप(गांडींतु)
 126. खुंटी सरी बेसप
 127. खुंटो जावनु राबप
 128. खुंटो सरी राबप
 129. खूंटु नातिल्लें वोंय बांदप
 130. खूरीश व्हांवप
 131. खेळवप
 132. खेळार पडप
 133. खैवादि जावप
 134. खोंपून उलवप
 135. खोट्टो भाट्टियां पडप
 136. खोदनो फुटवप
 137. खोरजु खावनु येवप
 138. गच्ची मारप
 139. गति आसप
 140. गभिताना सोवे सोवप
 141. गळ्याक बांदप
 142. गा जावप
 143. गांठावप
 144. गांठि घालप
 145. गांठि सोडवप
 146. गांडि झरवप
 147. गांडि तासप
 148. गांडीक उजो लागप
 149. गांडीक उजो लावप
 150. गांथून काडप
 151. गाडव करप
 152. गाढवपण दाकवप
 153. गायचें चाम पांगुरलोलो वागु जावप
 154. गायचें चाम पांगूरनु येंवचे समयारि वागा चाम भायर काडप
 155. गीळप
 156. गुडोळो जावप
 157. गुल्लेर दीवनु वांयगण घेवप
 158. गुळक्यांतु घालप
 159. गूळो जावप
 160. गेरशेरि मारनु विंदुराक धावंडावप
 161. गोंयडो झरवप
 162. गोंयड्यांतु उजो येवप
 163. गोंयड्याक पुसून सोडप
 164. गोठेवनु भोंवप
 165. गोडा गुळ्यान गळो कातरप
 166. गोबोरु उबवप
 167. गोमटेरि पडप
 168. गोमटेरि पेसकाति दवरप
 169. गोमटो कातरप
 170. गोलांटि घेवप
 171. गोळकोष्ट उलवप
 172. घडामंडि करप
 173. घडी मोडप
 174. घडीस मेळप
 175. घड्यो मेजप
 176. घर खांवचाक येवप
 177. घर चलवप
 178. घर पुसून व्हरप
 179. घर पोंवप
 180. घर मात्यार घेवप
 181. घांट दाकवप
 182. घांट लागप
 183. घांटून काडप
 184. घाण घालप
 185. घाणी घालप
 186. घाणी परमळ कळप
 187. घाण्या बांदप
 188. घायाक मीट लावप
 189. घारी घालप
 190. घासु घेवनु पडप
 191. घासु घेवप
 192. घिरघीरि लागप
 193. घुवंडावनु उलवप
 194. घोडो जावनु वचप
 195. चक्रव्यूहांतु पडप
 196. चटणी करप
 197. चटणी जावप
 198. चड जावप
 199. चड जून जावप
 200. चिकून चिकून चोवप
 201. चिरपप
 202. चिवडी करून सोडप
 203. चुन्नो काडप
 204. चूडि लावप
 205. चेपून पडप
 206. चोंचावप
 207. चोरा हातांतु चावी दीवप
 208. चोवनु काडप
 209. जड जावप
 210. जपसप
 211. जळप
 212. जांगो दाकोवनु फालें करप
 213. जागरण करप
 214. जातक लागप
 215. जिबे खोरजु वचप
 216. जिबे तलवारि आसप
 217. जिबेक हाड ना जावप
 218. जिबेरि काडप
 219. जिबेरि गूळिक येवप
 220. जिबेरि वरप
 221. जिबेरि साकून पडप
 222. जीब काडप
 223. जीब दीगि करप
 224. जीब फोंडांतु वचप
 225. जीब मोडप
 226. जीब हालवप
 227. जीरप
 228. जीवा जाळ येवप
 229. जीवारि आयिल्लें कोणाचेरीय काडप
 230. जीवारि आयिल्लें वैराग्य कोणाचेरीय काडप
 231. जीवु करप
 232. जीवु कातरींतु सोडप
 233. जीवु खाल ऊंच जावप
 234. जीवु खाल येवप
 235. जीवु खावप
 236. जीवु गळ्यांतु येवप
 237. जीवु घाण घालप
 238. जीवु घेवनु धावंप
 239. जीवु जडु जावप
 240. जीवु तोणांतु येवप
 241. जीवु दिंवचाक तयार आसाप
 242. जीवु येवप
 243. जीवु ल्होवु जावप
 244. जीवु सोडप
 245. जीवु हातांतु काडप
 246. जुंटायि काडप
 247. जुंटायि दाकवप
 248. जून जावप
 249. जोपप
 250. झिगि जावप
 251. झिगि मारनु किरलेवप
 252. झिगी मारनु वाड्डप
 253. झुलुंभ दाकवप
 254. झोळी भरप
 255. डांगीरो वाजप
 256. तडीरि पांवप
 257. तांकवप
 258. तांबळी करप
 259. ताजेताजे स्थायार दवरप
 260. ताणप
 261. तायकीळि किरलेवप
 262. तारीचे दुड्ड दीवनु पोवनु वचप
 263. ताळूव विसोरनु तेल दवरप
 264. ताळो खमटेवप
 265. ताळो पडप
 266. ताळ्या उदाक आटवप
 267. ताळ्या जीब लावप
 268. ताळ्यांतु गूळो येवप
 269. तिकटें मारप
 270. तिकसाणि मरप
 271. तित्तो फोदो करप
 272. तिमून थापो जावप
 273. तिम्मून कोल्लो जावप
 274. तीन दुडवांक वोस्तु नासप
 275. तुंटून तुंटून आयकूक येवप
 276. तुस्सु मोल लेकप
 277. तेकबडकाक भोवंप
 278. तैमाड करनु उसळावप
 279. तोंड आंबसावप
 280. तोंड आंबूस करप
 281. तोंड एद्दें करप
 282. तोंड करप
 283. तोंड काळें करप
 284. तोंड कोडवावप
 285. तोंड कोडु करप
 286. तोंड कोपोरो करप
 287. तोंड गोड करप
 288. तोंड गोडसेवप
 289. तोंड घालप
 290. तोंड धरनु बांदप
 291. तोंड धवें जावप
 292. तोंड फुगवप
 293. तोंड फुलप
 294. तोंड फुल्लावप
 295. तोंड वांकडें करप
 296. तोंड शींवप
 297. तोंडा खोरजु पर घालप
 298. तोंडां करप
 299. तोंडांतु केळीं चेपप
 300. तोंडांतु चेपप
 301. तोंडांतु जीब दवरप
 302. तोंडांतु बोंतो चेपप
 303. तोंडांतु बोटां घालप
 304. तोंडांतुलें भायर काडप
 305. तोंडाक खीळी घालप
 306. तोंडाक तोंड चोवनु बेसप
 307. तोंडाक धरप
 308. तोंडारि आयिल्लें उलवप
 309. तोंडारि उजवाडु भरप
 310. तोंडारि काळूकु मांडप
 311. थंड करप
 312. थंडावप
 313. थापो जावप
 314. दर्शन दीवप
 315. दळिद्री दाकवप
 316. दवरून घेवप
 317. दावे तांतूल्यान उटावप
 318. दिष्टि लागप
 319. दीवप घेवप
 320. दीवाळी काडप
 321. दीवाळी न्हावप
 322. दीस काडप
 323. दीस चुकप
 324. दीस निसरप
 325. दीस मेजप
 326. दीस मेजून काडप
 327. दुखा मांचार पडप
 328. दुखांतु लळप
 329. दुड उवसप
 330. दुड पुड्डी करप
 331. दुडु खावप
 332. दुड्ड दीवनु चाबूचे सूण्याक घेवप
 333. देव दिकप
 334. देवदेव करप
 335. देवु करनु दवरप
 336. दोन मोंचुवारि पाय दवरप
 337. दोळे करनु चोवप
 338. दोळे कोंगे जावप
 339. दोळे घालप
 340. दोळे चुकप
 341. दोळे दवरप
 342. दोळे दाकवप
 343. दोळे धांकप
 344. दोळे धांपून काळूकु करप
 345. दोळे पडप
 346. दोळे फोंडांतु वचप
 347. दोळे बेट्टे करप
 348. दोळे भरनु पळवप
 349. दोळे मारप
 350. दोळे मोटे करप
 351. दोळे मोडप
 352. दोळे लागप
 353. दोळे वा दोळ्यांचे मुकार आसप
 354. दोळे विस्कळेवप
 355. दोळे सूवप
 356. दोळो चुकवप
 357. दोळो मारप
 358. दोळो लागप
 359. दोळ्यां आड राबप
 360. दोळ्यां काजल सूवनु पळोवप
 361. दोळ्यां काजलो येवप
 362. दोळ्यां काळूक येवप
 363. दोळ्यां कोंगो येवप
 364. दोळ्यां तेल घालनु चोवप
 365. दोळ्यां पीयां येवप
 366. दोळ्यांक खवळि येवप
 367. दोळ्यांतु पडप
 368. दोळ्यांतु पुड्डी फापडप
 369. दोळ्यांतु रगत ना जावप
 370. दोळ्यांतु रगत हाडवप
 371. दोळ्यांतुल्यान उज्या कीटि उसळप
 372. धवो जावप
 373. धाडवून चेंचप
 374. धूळि उबवप
 375. धूवनु बेसप
 376. नजनज करप
 377. नजनज जावनु करप
 378. नट्टपेरे करप
 379. नमन करप
 380. नरकु दिकप
 381. नांक दोळे सुजवप
 382. नांक धाडावप
 383. नांक वांकडें करप
 384. नांक व्होळवप
 385. नांकटान काडयात जालेलें खोर्यान काडप
 386. नांकांतु काडून उलवप
 387. नांकांतु धुवोरु येवप
 388. नांकांतु मूसु वचप
 389. नांकांतु येशि खावप
 390. नांकारि बोट दवरप
 391. नांचवप
 392. नांव आसप
 393. नांव घाण घालप
 394. नांव वायट करप
 395. नाकनाका जावनु खावप
 396. नाटक खेळप
 397. नाट्य दाकवप
 398. नाडी सोडप
 399. नायेंकार करप
 400. नारोदु जावप
 401. निमित्त मेळप
 402. निवळावप
 403. निश्यां कापूस पडप
 404. निश्यां सोकणि पडप
 405. नीववप
 406. नुतोच बेसप
 407. नुत्तनां काडप
 408. नुपुरपुरो जावप
 409. नोणच्याक घालप
 410. न्हाण दूरा वचप
 411. न्हाण निसरप
 412. न्हाण पडप
 413. न्हाण लागप
 414. न्हावंचाक लागप
 415. पंचादिकेक बेसप
 416. पटळी फुटवप
 417. पत्रासां मारप
 418. पदवी दाकवप
 419. पदवी सांगप
 420. परसणी काडप
 421. परसून बेसप
 422. पराक्रम दाकवप
 423. पराधीन सांगप
 424. पाक उबल्यारि कायळो उबलो म्हणप
 425. पाकां उडून भायर सरप
 426. पाकां दवरप
 427. पाकां फुटप
 428. पातळावणि उलवप
 429. पान धोरनु दवरप
 430. पान पुसून जेवप
 431. पाय ओडप
 432. पाय दवरप
 433. पाय धरप
 434. पाय फोंडांतु पावंप
 435. पाय भुंयचेर लागना जावप
 436. पाय येवप
 437. पायां खाडूं पडप
 438. पायां पडप
 439. पायां पाय घालप
 440. पायां पाय पडप
 441. पायारि पडप
 442. पायारि राबूक जावप
 443. पायीं जावप
 444. पालकेंतु बेसून भीक मागप
 445. पावटि घालप
 446. पावल दवरप
 447. पाष्ट आसप
 448. पिंजून पिंजून चोवप
 449. पिंडू जावप
 450. पीट करप
 451. पुज्जा करप
 452. पुराण सांगप
 453. पुळ्येक तोंड येवप
 454. पेट्टु घेवप
 455. पेट्टु पडप
 456. पेलतडि वचप
 457. पोंद खोणप
 458. पोंदाचे खडिकुळ्यांतु हातु घालप
 459. पोंदाचें खरपून काडप
 460. पोंदो सोदप
 461. पोट टुण्ण जावप
 462. पोट पेळी जावप
 463. पोट फाटीक थापप
 464. पोट फुगप
 465. पोट फुल्लेवप
 466. पोट भरि उलवप
 467. पोट भाजप
 468. पोट येवप
 469. पोट लासप
 470. पोटांतु आखांतु येवप
 471. पोटांतु उंडाळे येवप
 472. पोटांतु उजो येवप
 473. पोटांतु कायळे रडप
 474. पोटांतु कोले रडप
 475. पोटांतु खल्ल जावप
 476. पोटांतु पिल्लां रडप
 477. पोटांतु पैलो येवप
 478. पोटांतु लासप वा लासु येवप
 479. पोटांतु वायु रडप
 480. पोटाक यागु लागप
 481. पोटारि वोडो दवरप
 482. पोट्टि मारनु खावप
 483. पोणु येवप
 484. पोल जावप
 485. पोळो मांडप
 486. पोवटेक गूळो येवप
 487. प्रताप दाकवप
 488. प्राणु खावप
 489. प्राणु घाण घालप
 490. प्राणु घेवनु खेळप
 491. प्राणु तुंटोवनु काडप
 492. प्राणु सोडप
 493. फटि वीणप
 494. फटी करनु काडप
 495. फण्ण करप
 496. फण्ण घालप
 497. फण्ण जावप
 498. फाटि घेवप
 499. फाटि थापटावप
 500. फाटि वीणप
 501. फाटि सरप
 502. फाटि सोडप
 503. फापरा दीवप
 504. फापरा मारप
 505. फापरावप
 506. फापावनु दवरप
 507. फारकप
 508. फालें करप
 509. फिरफीरि भायर काडप
 510. फिरफीरि भायर येवप
 511. फुंकून व्हरप
 512. फुगवण काडप
 513. फुग्गे काडप
 514. फुलझडावप
 515. फुलझडेवप
 516. फुलां माळप
 517. फुलावप
 518. फुल्लेवप
 519. फूंकि मारनु व्हरप
 520. फूंकि मोलाक दीवप
 521. फूट उदक जावप (रांवदय)
 522. फूट करप
 523. फूट जावप
 524. फूटु जावप
 525. फोंडांतु देवंवप
 526. फोंडांतु पाय पांवप
 527. बड्डी दवरप
 528. बड्डी दीवनु पेट्टु घेवप
 529. बड्येर चडवप
 530. बड्येर नांचवप
 531. बाणु सोडप
 532. बाणु सोडलेले वरि धांवप
 533. बिटकी कवळप
 534. बिल्लू जावप
 535. बीगम् वा वीगम् दाकवप
 536. बुद्धी खाणींतु वचप
 537. बुद्धी फोंडांतु वचप
 538. बुद्धी विकरप
 539. बुद्धी व्होळप
 540. बेसल्ले बेसपाक करप
 541. बेसल्लो खांदो कातरप
 542. बेसवप
 543. बोकले मारनु व्हरप
 544. बोट दाकवप
 545. बोटां मोडप
 546. बोड आसप
 547. बोड करप
 548. बोड कातरप
 549. बोड खावप
 550. बोड तासप
 551. बोड लान करप
 552. बोड हून करप
 553. बोडारि शितडो रकवप
 554. बोब पडप
 555. बोब मारप
 556. बोबाटि घालनु उलवप
 557. बोय जालेलें करप
 558. भण्णे खावप
 559. भण्णे गीळप
 560. भयान गूळो जावप
 561. भरती आसप
 562. भरती चडवप
 563. भरप
 564. भरशी बेसप
 565. भरून येवप
 566. भस्म करप
 567. भाजवप
 568. भायर जावप
 569. भायर फुटवप
 570. भायर बेसप
 571. भितभितरि सोदप
 572. भीवनु गूळी जावप
 573. भुंजप
 574. भुंजून भोवंप
 575. भुंयचेरि काडप
 576. भुरको मारनु खावप
 577. भूंयक खाववप
 578. भूक मरप
 579. भूक मारप
 580. भोवंत पावंप
 581. भोवरी उबारप
 582. मद्दें चडून उलवप
 583. मद्दें पडप
 584. मद्दें राबप
 585. मन आसप
 586. मन एकडेच राबवप
 587. मन ओडप
 588. मन करगप
 589. मन करप
 590. मन खावप
 591. मन खूरप
 592. मन घटि करप
 593. मन दवरप
 594. मन दवोरनु आयकप
 595. मन दीवनु आयकप
 596. मन दीवनु करप
 597. मन दुकप
 598. मन मरप
 599. मन मोडप
 600. मन लागप
 601. मन लावप
 602. मन सोडून उलवप अथवा मन सोणु उलवप
 603. मन सोडून करप अथवा मन सोणु करप
 604. मनांतु गांठी घालप
 605. मनांतु घालप
 606. मनांतु दवरप
 607. मनांतु मांडे खावप
 608. मनांतु व्हरप
 609. मनांतूच हासप
 610. मरण फाटि घेवप
 611. महाभारत चमकप
 612. मांचाक थापून पडप
 613. मांदरेक थापून पडप
 614. माखप
 615. माखून घेवप
 616. मागल्यान घेवप
 617. मागल्यान पडप
 618. मागशीं उलवप
 619. मागशीं ओडप
 620. मागशीं घेवप
 621. मागशीं मुकार पळवप
 622. माड्यार साकून खालाक पडप
 623. मातें आसप
 624. मातें खाल पाय ऊंच करप
 625. मातें खावप
 626. मातें घालप
 627. मातें घूवंप
 628. मातें घूवनु आसप
 629. मातें धाडावप
 630. मातें नीट धरप
 631. मातें बावगवप
 632. मातें लान करप
 633. मातें व्होरनु दीवप
 634. मातें सामकी आसप
 635. मातें सामकी न्हय आसप
 636. मातें हून करप
 637. मातें हून जावप
 638. मात्यार उज्या पावसु पडप
 639. मात्यारि अवेषु येवप
 640. मात्यारि आसप
 641. मात्यारि काडप
 642. मात्यारि घालप
 643. मात्यारि घेवनु नांचप
 644. मात्यारि घेवनु भोंवप
 645. मात्यारि घेवप
 646. मात्यारि चडप
 647. मात्यारि चडून बेसप
 648. मात्यारि दवरप
 649. मात्यारि बेसवप
 650. मात्यारि भूत येवप
 651. मात्यारि माखप
 652. मात्यावेलें देंवप
 653. मात्यावेलें वचप
 654. मारनु खावप
 655. मारनु चेंचून करवप
 656. मारनु पिटपिटो करप
 657. मारनु लेहार करप
 658. मास भरप
 659. मासळे दोळ्यार खवळी येवप
 660. मासार दीस वचप
 661. मीटमीरें लावनु सांगप
 662. मुकारि काडप
 663. मुकारि हाडप
 664. मुठाळा उतरां उलवप
 665. मुठींतु दवरप
 666. मुतितना जळप
 667. मुये बीळु सोदप
 668. मुर्तारि करप
 669. मुसांक मारप
 670. मूठि मारप
 671. मूळ खोणप
 672. मृत्यूचे तोणांतु चोवप
 673. मेजन तुकून उलवप
 674. मोट बांदप
 675. मोड्यार बेसून वोडे खावप
 676. मोल दवरप
 677. मोल लेकप
 678. म्होवु व्होळवप
 679. यजमानपण दाकवप
 680. यमलोकांतु वचून परतून येवप
 681. येता वता आसप
 682. येस जूळप
 683. यो वच करप
 684. रगत आटवप
 685. रगत उदाक करप
 686. रगत खतखतेवप
 687. रगत पीवप
 688. रगत मात्याक मारप
 689. रडणीं काडप अथवा रण्णीं काडप
 690. राबवप
 691. राबिल्ले राबपाक करप
 692. राबोवनु घेवप
 693. रामबाणु सोडप
 694. रीणांतु बुडप वा पडप
 695. लजेन मरप
 696. लज्जेवनु तोंड तांबडें जावप
 697. लळप
 698. लळवप
 699. लांबते लांबप
 700. लाती मारप
 701. लानु जावप
 702. लेंडीयो घालप
 703. लेपण काडप
 704. लोकटो वचप
 705. लोकट्याक उजो लागप
 706. लोकट्याक लागप
 707. वजें व्हांवप
 708. वट्टणेक आडळतरि फोंडु खोणप
 709. वनवास करप
 710. वनवासाक वचप
 711. वरिष्ट जावप
 712. वांकडि वाट धरप
 713. वांकडे दोळ्यांनी पळवप
 714. वांकडें तिंकडें करप
 715. वांकडें तिंकडें वचप
 716. वाजवप
 717. वाट आधार जावप
 718. वाट आसप
 719. वाट करप
 720. वाट चुकप
 721. वाट चोवप
 722. वाट धरप
 723. वाट ना जावप
 724. वाट विसरून येवप
 725. वाटें आसून करटें काडप
 726. वाटें वाजप
 727. वाटें विकून करटें काडप
 728. वाटेक दोळे खोवप
 729. वाटेरि घालप
 730. वाटेरि पडप
 731. वाटेरि राबप
 732. वाणावप
 733. वायट उलवप
 734. वायु जावप
 735. वायु लागप
 736. वारें लागप (कोणालेंय)
 737. वार्यारि उडवप
 738. वार्यारि पडप
 739. वार्यारि सोडप
 740. वास काडून नाशु करप
 741. विखार दाकवप
 742. विस्तार काडप
 743. विस्तार दाकवप
 744. वेगळ्याल्याक घेवनु भोवंप
 745. वेळु करप
 746. वेळु काडप
 747. वेळु काडून करप
 748. वेळु दीवप
 749. वेळु लागप
 750. वेळु वाटावप
 751. वेष दाकवप
 752. वोंट कवोळनु रडप
 753. वोंटु चेंबु करप
 754. वोंय उड्डून झगड्याक वचप
 755. वोत खावप
 756. वोत मोवु जावप
 757. शिंक्यार दवरप
 758. शिंगां आसप
 759. शिजप
 760. शितांतु रेंव घालप
 761. शितोडो घालप
 762. शिवरात्रि करप
 763. शीरो ताणु उलवप
 764. शेण काडप
 765. संथ जावप
 766. समाधान दीवप
 767. सम्म करप
 768. सवा गुडोळो जावप
 769. सा करनु करप
 770. सा करप
 771. सा पर सा करप
 772. सांकोवारि चडोवनु फळें ताणप
 773. सांगील्ले उतराक धरप
 774. सांज फुल्लेवप
 775. सांवकी न्हय आसप
 776. सान मांकडा करयान हून शितांतु हातु घालवप
 777. सामकी न्हय आसप
 778. सारणि काडप
 779. सारणि धांवडावप
 780. सारणि लावप
 781. सावळी पडप
 782. सासम दीवनु कूवाळें घेवप
 783. सासम पडप
 784. सासम फुटल्यारि गांव सगोळु पावंवप
 785. सिद्धांत काडप
 786. सीड परतप
 787. सुकती लागप
 788. सों जावप
 789. सोग्गो करप
 790. सोयरीक उलोवनु येवप
 791. सोयरीक काडप
 792. सोर्ग दारवटो करप
 793. सोर्ग दारवोटो दाकवप
 794. सोर्गु मेळप
 795. सोवनु पूरप
 796. स्वाहा करप
 797. हरदें फुटप
 798. हरदें भेतप
 799. हरद्यार पडूक येवप
 800. हरद्यार बेसून करवप
 801. हस्ति जावनु वचप
 802. हांडीर मारप
 803. हागिल्लेंय मुतिल्लेंय सोदप
 804. हाडां पुड्डि करप
 805. हात आसप
 806. हात खुरखुरेवप
 807. हात घालप
 808. हात दवरप
 809. हात दाकवप
 810. हात दीवप
 811. हात धूवप
 812. हात परतप
 813. हात फाफुडप
 814. हात बरकत आसप
 815. हात बांदून आसप
 816. हात मागल्यान आसप
 817. हात मागशीं ओडप
 818. हात लायलो म्हुण करप
 819. हात लावप
 820. हात सडळ आसप
 821. हात सोडप
 822. हात सोडून दीवप अथवा हात सोणु दीवप
 823. हात हालोवनु भोवंप
 824. हात हालोवनु येवप
 825. हातपाय खोल्ले करप
 826. हातपाय नीट करप
 827. हातपाय शेळ जावप
 828. हातपाय हालवप
 829. हाता खाल आसप
 830. हाता खोरजु पर घालप
 831. हाता गूण आसप
 832. हाता भायर आसप
 833. हातांतु करप
 834. हातांतु करप (दुड वा भूंय)
 835. हातांतु घालप
 836. हातांतुलें सोडून वचप
 837. हाताक लागप
 838. हातु धांवडावप
 839. हातु धांवप
 840. हुंगून भोंवप
 841. ह्ये कानान आयकून त्ये कानान सोडप