दक्षिण कोंकणी उतरावळि

A Southern Konkani Vocabulary Collection

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - / ! Bksp
ज्ञ त्र क्ष श्र ( ) ? : Bksp
Tab Del
Tab Del
ि Enter
Enter
Shift , . Shift
Shift * Shift
or
Discover!more

Meanings of

वाटें वाजप
 1. To beat the plate
  Category: Idioms
  Interpretation: To broadcast to all and sundry(fig)
 2. declare openly to all and sundry  (v.)
  Category: Idiomatic phrasal verbs
  figurative meaning

Related matches for

वाटें वाजप
Idiomsवाकप्रचार
 1. अंदा तिंदा मुकुंदा
 2. अजीर्णाक भोजन वीष
 3. अडळी मोडली, मांय मेल्ली, सुनेक बुद्धि आयली
 4. अधिक पंचादिक कोरू नये
 5. अनाथाक देवु रक्षकु अथवा कोण नातिल्याक देवु आसा
 6. अन्यायु केल्लेल्यांक देवु हातु दीना
 7. अपसव्या उतरां
 8. अम्माले ताली भांगारय सोन्नारु फारतलो
 9. अर्द कापणी
 10. अर्ध बोडाचो पुप्पूयो
 11. अल्पांक भाग्य आयल्यारी मदरातीचेंय सातें धरतलीं
 12. अशी म्होणचें न्हय, तशी म्होणचें न्हय, दीवाळेचे दीवे रे पुता
 13. आंगाचो रोगु वतलो, मनाचो वचोना
 14. आंबूस सूळि अथवा आंबूस पुळची
 15. आंबो पोणोसु चडु
 16. आंब्या प्रति आंबाडो
 17. आगळान गळो कातरता
 18. आजि आपयल्यारी फाय ओ म्हणता
 19. आजि होळी, फाय पोळी, परां उकूळी
 20. आडळेले बोटाकच आडोळचें चड
 21. आडळेलेच बोटाक दुशेरीय आडळता
 22. आडें सरी जावप
 23. आतांचे कालाक कोणाक कोण ना
 24. आनी तोंड गोड करका
 25. आपण करना, दुसर्यांकय सोडना
 26. आपण खायना, दुसर्यांकय दीना
 27. आपण चांग जाल्यारि जग चांग
 28. आपण्याली सावळी आपण्याले पाया मूळांतु
 29. आबोक नाकाय नातूरां, पोणज्याक जाय कित्याक शेणतूरां
 30. आमगेले भाणांतु वोरोवु आसा जाल्यारी शेजवसारी जेवणाक आपयतलो
 31. आयदनांतुलो दीवो
 32. आयली दिवाळी, परबो निवळी
 33. आयवंत दांत
 34. आयि मेल्ली म्हुण न्हय रडता, घारियो खांवचाक रडता
 35. आवसूक नाका चेरडूं, आज्येक जांवका नातूरां
 36. आशा चळ्यारि आयुष चडता वे
 37. आशिल्याक भुक्के ना अन्न, मेल्लेल्याक पिंडदान
 38. आशिल्लें नातिल्लें सग घेवनु आयल्लो
 39. आसतना वता पालकेरि, मेल्यारि वता वाश्यारि
 40. उकरि वाटता
 41. उजो म्हळ्यार आंग लासता वे
 42. उज्या दीस
 43. उदकांतु हुम्मेता
 44. उदकांतुलो कोब्बु
 45. उदकाडें जांवचे वेळारि स्थल सोदप
 46. उलयलो जाल्यार उलयलो, उलयलेना जाल्यार उलयलेना, दोनीय ना वाट
 47. उष्टी पत्रावळि सी लळता आनी गांव भर भोवंता
 48. उष्टे वार्यार कायळो
 49. एक उंड्येक एकि टुकळि
 50. एक निब्बान येवयात जालें
 51. एक मेळ्यार धा वेचु
 52. एमडणा पावसु
 53. करचें सग अपसव्य
 54. करडीक केस रोम एकच
 55. करडीक भीवनातिल्लो कांबळीक भिता वे?
 56. कर्म धुल्यारि परिहारु न्हय
 57. कर्मांतु बरयलेलें जन्मांतु सुंटना
 58. कष्ट कालारि देवा उडगासु येता
 59. कष्ट कालारि बेसल्ली माणायीय शत्रू
 60. कांटी काडून बडियेरि दवरचें ना
 61. कांय पोणु वचुन्ना
 62. कानु फूंकि म्हळ्यार वान फुंकीता
 63. काम कांय सांगूनाका, जेवणा खाणाक विसोरनाका
 64. काम केल्यारि दाम आसा
 65. काम जालें, वोयदु मेल्लो
 66. कायळो उद्दारि उबता
 67. कायळ्या शापान म्हशि मरना
 68. कायळ्याक यजमानत्व दिल्यारि जगली भरि पिष्ट
 69. कायळ्यान हागुनातिल्लें झाड ना, सूण्यान मुतुनातिल्लो खूंटु ना
 70. काळकांतुलो पेट्टु
 71. काळे तोंडान धवें शीत वाडता
 72. काशींतु गेलोलो बुक्को
 73. काशींतु गेल्यारीय रामेश्वरांतु गेल्यारीय पाप सुंटना
 74. किमुसा मांस खावनु बाटलो
 75. किरणेचें वोत
 76. कीडी रण्णीं
 77. कीड्यां सोवे
 78. कुंबकरणाची सेवा अथवा कुंबकर्णा नीद
 79. कुरडो दीवो
 80. कुसलें कुवाळें कुष्ट भट्टाक
 81. कूरटु आयकना
 82. केल्लेलें कर्म
 83. केळीं गोड म्हुण साल्यो खावंचें वे?
 84. केळीं सोलूचें ससार किं खांवचें ससार
 85. केस आशिल्याक कसीय शेंडी बांदुयात
 86. कोंकोणो व्हावनु मेल्लो, शेणै खावनु मेल्लो
 87. कोडु जावनु गीळूकय नज, गोड जावनु थू करूकय नज
 88. कोडु दुद्दि गंगेंतु बुडयल्यारि गोडु जाता वे
 89. कोडु वीष
 90. कोडुनिंबा रूकु अमृतान शिंपल्यारीय गोडु जायना
 91. कोणाकोणु लागना
 92. कोयरु दोळ्यांतु, फुंकप कानांतु
 93. कोल्लिणीले घराक झळक्या तोरण
 94. खंय न्हय जालेलें
 95. खंय महाशेष आनी खंय गांयडोळु
 96. खाणा वेळारि मेणा दोळे
 97. खाणींतु गेल्लें
 98. खाता पिता देवु दिता
 99. खारजुकूली उतरां
 100. खिटांतु भरशी लूटि
 101. खेळु कायरीं वे
 102. खोट्टो वचून भाटियेंतु पडता
 103. गणपति करूक वचून मांकड केल्लें
 104. गरडां मोडप
 105. गांव भरि भोवनु आयलो तुळसी काट्यारि मुतूक बेसलो
 106. गांवु सोणु (सोडून)परगावांतु गेल्यारीय प्रारब्ध सोणा(सोडना)
 107. गाढवांगेले गायनाक सूणे ताळु धरता
 108. गायक मारली म्हुण सांगून वासराक कोणे मारप ना
 109. गुरु नातिल्लें विद्या ना
 110. गुरुत्व नातिल्यांक तिन्नीय एकडे
 111. गोंयड्यांतु खुंटी मारनु भोवंता
 112. गोंयड्यांतु गू ना
 113. गोडाकय जीवु गोडु
 114. गोबरा राशीर पडलेली हस्ते फाटीर पावली
 115. गोमटो गेल्लोलो माडो
 116. घरा उजो लागल्यारीय उटावना
 117. घरा सर जालोलो व्होरो
 118. घोड्या कदी धावनु येवनु कीड्या कदी हळु वता
 119. घोणी उद्दारि उडली
 120. चामेले दंद
 121. चिल्वाण कायरीं न्हय
 122. चुन्नो भोरूक काडयात
 123. चेरडा निमितीं अम्माक
 124. चेरडाक बळ रण्णे (अथवा रडणें)
 125. चेरडालें हाल आवसू कडे
 126. चेल्येक उलयलेलें सुन्नेक लागता
 127. चेल्ली चंदी, दोळे कुरडे
 128. चेल्ली जाली म्हुण रडूनाका, मासोलु वाटून दितली ती तुका, चेल्लो जालो म्हुण हासूनाका, लासून भाजून खातोलो तो तुका
 129. चेल्ली बुदवंति, दायी आशिल्ले कडे दावल सोदिता, दावल आशिल्ले कडे दायी सोदिता
 130. जळकायेक वोकद ना
 131. जाळा व्यादीक वा वोकद ना
 132. जिबेरि आसा गूळीकु
 133. जीवारि आयलेले वैराग्य
 134. जीवु मेळ्यारि भीक मागन
 135. जेवणा रूचि आवसून वाडल्यारि
 136. जेविल्ले पानार हागून घालूनयें
 137. झरीक आयिलें उदाक राबता, हूवाराचें व्होळता
 138. झाड हुमाटून मूळ फुटला कि म्हुण पळयता
 139. झोडा वारें येतना माड्या मूणांतु राबूनयें
 140. डंगीरो वाजप
 141. तरनी बायल पोटांतु जाळ
 142. तळ्यांतुली अंत्रावळि
 143. ताका अन्न घालप आसा
 144. ताकाक आयलेल्याक म्हशीचें मोल कित्याक
 145. ताकाक ना वाट, धयांक चीट कशी?
 146. ताकाक येवनु मडकें निपयता
 147. तागतागेले मुष्टींतु खंपूचें मात्र ताणताणे धोरयात
 148. ताटर कपाल
 149. ताटियेरि मारनु भिसरांवचें
 150. ताणताणे मेल्यारि ताकताका मोक्षु
 151. तीच तीच पाल्लवी
 152. तीनि तिरकूट, रानणींतु शिरपुट
 153. तीर्थ आसल्यारि भट्टु ना भट्टु आसल्यारि तीर्थ ना
 154. तीळु उडोंवचाक स्थायु ना
 155. तीळु खेल्यारि तीळा इतलीच भूक वतली
 156. तुगेले तारवारि मिगेलें फपळ
 157. तुजी शिकवण
 158. तुज्यान जायत जाल्यारि
 159. तुस्सु मोल
 160. तूं भुंयचेर साकून किरलेल्लो न्हय
 161. तूं रुकाक फुटल्लो न्हय
 162. तूप खातल्ले चेरडालें रूप पळयल्यारीच कळता
 163. तृप्ति आसचें महाभाग्य
 164. तेण्डूळ्याक बी चडि, मोटव्याक बुद्धि चडि
 165. तेर्या पानावेलें उदक
 166. तेल विकरलोलो रडता म्हुण नारलु विकरलोलो कित्याक रडता
 167. तेला थेंबो
 168. तो अळ्ळीं
 169. तो जोडता, तो मोडता, आमका कसलें गा जाळ
 170. तोंडांतु बोट घाल्यारि चाबूक कळना
 171. तोंडांतु साकून पडलेलें उतर परतून काडूक जावन्ना
 172. तोंडारि मारप
 173. तोपलांतुलें व्हेल्यारीय कपलांतुलें व्हरत वे?
 174. तोय विताय
 175. तोयां तेवु
 176. थंडेंतु कांबळि जडि कोणाक
 177. थना पशी चड दूद कोंपराक येत वे
 178. थोंटे चेल्याक तुंटि चेल्ली
 179. दया बिये कदी वोयल्यारि वाड्डता
 180. दरिद्रकायेक अधिकमासु
 181. दाकय निपय
 182. दाट सालीचें मोटें केळें
 183. दाडियेक लागूक ना
 184. दान मेळ्ळेलें धर्माक गेल्लें
 185. दिवलेंतुली वाति
 186. दीगि वालि
 187. दुखा मांचो
 188. दुदापायसांतु मिटा फोडो
 189. दूद आनीक उदाक
 190. दूद पीवनु मरतल्याक वीष नाका
 191. देनपारां बाराचेरि
 192. देवा निब्बान भटाक
 193. देवान आठयल्यारि आंब्याक पोणोसु जावयात
 194. देवाले निब्बान भट्टाक
 195. देवु आसा जाल्यारि कोण जाय
 196. देवु दितना चारीय वाटेन दिता
 197. दोनि फुटयलें
 198. दोळ्यांतुलें कशड
 199. धरि गोमटेक मारि घासु
 200. धा जाणांचे मुकारि
 201. धूयि कमळे धुता कमळे
 202. धोलीरि बेसलो म्हुण वोंय वोड्डूक नज
 203. नमस्ते जावनु
 204. नवें नवें आंगार घेवें, परणे परणे उश्याक घेवें
 205. नारदालें दंद
Idiomatic phrasal verbsवाक्यांश क्रिया
 1. अपसव्य उलवप
 2. अपसव्य करप
 3. अमकें जाय तमकें नाका म्हणप
 4. अर्पण करप
 5. अवतार करप
 6. अवतार जावप
 7. अशी तशी करप
 8. अशी तशी सांगप
 9. अशीणान खांवचें घुंवडावनु तशीणान तोणांतु घालप
 10. अस्वडि दोळ्यांनी चोवप
 11. आंग घेवप
 12. आंग फुल्लेवप
 13. आंग वीणप
 14. आंगाक कांटे येवप
 15. आंगान दवरप
 16. आंगार पडप
 17. आंगार पडूक येवप
 18. आंबूस तोंड करप
 19. आंब्यारि तुंब्यारि घालनु उलवप
 20. आंयडेवप
 21. आंयडो घालप
 22. आंयडो पडप
 23. आकाश पाताळ एक करप
 24. आजि फायि करप
 25. आडवाट धरप
 26. आडूवें वाडप
 27. आयलेले पायांनी वचप
 28. आयलेले पायांरि राबप
 29. आवाळो दीवनु कूवाळें घेवप
 30. आशाउशार नासप
 31. आसन मांडप
 32. उंगटो दिकून रावण बरवप
 33. उजो एकडे करप
 34. उजो काडप
 35. उजो खावप
 36. उजो येवप
 37. उजो लावप
 38. उज्या इंगळ्याक न्हाणवप
 39. उज्या खेळु खेळप
 40. उज्या पावसु पडप
 41. उडकी मारनु करप
 42. उडप
 43. उतरां परतून काडप
 44. उतरांनी खोंचप
 45. उदका तेवु करप
 46. उदका पशी पातळ करप
 47. उदाक मारप
 48. उबेवप
 49. उमते कोळस्यार उदाक राकवप
 50. उलयतना म्होवु व्होळवप
 51. उसरमेटि काडप
 52. उसळप
 53. उसळावप
 54. ऊब येवप
 55. एका दोनी सांगप
 56. एकाएक सांगप
 57. एकाचें चार करनु सांगप
 58. कपला वचप
 59. कपान घेवप
 60. कपाल पडप
 61. करटें काडप
 62. करट्यांतु नांक बुडवप
 63. कलय काडप
 64. कवड आड करप
 65. कवड काडप
 66. कवड दीवप
 67. कवडेंतु हाडून कोळसो भेतप
 68. कांटी काडून बड्येरि दवरप
 69. कांटी जावप
 70. कांटे फुलप
 71. कांटे येवप
 72. कांबळि काडप
 73. काड्डी जावप
 74. काड्डी मोडप
 75. काणी सांगप
 76. कातरींतु घालप
 77. कान दीवनु आयकप
 78. कान दीवप
 79. कान पीळप
 80. कान फुलावप
 81. कान भरप
 82. कान भांगार करप
 83. कानकवडां पडप
 84. काना कान आयकूनातिल्लें राबवप
 85. काना खीळी वचप
 86. कानां मूसु वचप
 87. कानांतु कापूस भरप
 88. कानांतु व्हरप
 89. कानांतु शिशें भरप
 90. कानारि पडप
 91. कापसांतु खुंटी मारप
 92. कासु दीवनु लासु घेवप
 93. किरवोंटीक मारप
 94. किर्ती वाचप
 95. किर्त्यो वाचप
 96. कीटि चडवप
 97. कीडावप
 98. कीडी रडणीं रडप
 99. कुंबास्तरि दवरप
 100. कुळ्या पोंदाक हातु घालप
 101. कोंकून काडप
 102. कोचावप
 103. कोपु निस्तावप
 104. कोपु नीवप
 105. कोशोवनु घालप
 106. खंचें खंय न्हय जावप
 107. खणस करनु जाप दीवप
 108. खत्रबोड्यारि काडप वा घालप
 109. खरपून खरपून रूं करप
 110. खरपून खावप
 111. खरपून खोरोज करप
 112. खवदळेवप
 113. खांकि दीवनु वोंकि घेवप
 114. खांदाक खांदु दीवप
 115. खांदारि बेसून कानु चाबप
 116. खांदु मारप
 117. खाक्यां मारनु व्हरप
 118. खाडूं पडप
 119. खाल ऊंच करप
 120. खाल ऊंच काडप
 121. खाल जावप
 122. खावडि खावप
 123. खावनु वचप
 124. खाववप
 125. खुंटी मारनु बेसप(गांडींतु)
 126. खुंटी सरी बेसप
 127. खुंटो जावनु राबप
 128. खुंटो सरी राबप
 129. खूंटु नातिल्लें वोंय बांदप
 130. खूरीश व्हांवप
 131. खेळवप
 132. खेळार पडप
 133. खैवादि जावप
 134. खोंपून उलवप
 135. खोट्टो भाट्टियां पडप
 136. खोदनो फुटवप
 137. खोरजु खावनु येवप
 138. गच्ची मारप
 139. गति आसप
 140. गभिताना सोवे सोवप
 141. गळ्याक बांदप
 142. गा जावप
 143. गांठावप
 144. गांठि घालप
 145. गांठि सोडवप
 146. गांडि झरवप
 147. गांडि तासप
 148. गांडीक उजो लागप
 149. गांडीक उजो लावप
 150. गांथून काडप
 151. गाडव करप
 152. गाढवपण दाकवप
 153. गायचें चाम पांगुरलोलो वागु जावप
 154. गायचें चाम पांगूरनु येंवचे समयारि वागा चाम भायर काडप
 155. गीळप
 156. गुडोळो जावप
 157. गुल्लेर दीवनु वांयगण घेवप
 158. गुळक्यांतु घालप
 159. गूळो जावप
 160. गेरशेरि मारनु विंदुराक धावंडावप
 161. गोंयडो झरवप
 162. गोंयड्यांतु उजो येवप
 163. गोंयड्याक पुसून सोडप
 164. गोठेवनु भोंवप
 165. गोडा गुळ्यान गळो कातरप
 166. गोबोरु उबवप
 167. गोमटेरि पडप
 168. गोमटेरि पेसकाति दवरप
 169. गोमटो कातरप
 170. गोलांटि घेवप
 171. गोळकोष्ट उलवप
 172. घडामंडि करप
 173. घडी मोडप
 174. घडीस मेळप
 175. घड्यो मेजप
 176. घर खांवचाक येवप
 177. घर चलवप
 178. घर पुसून व्हरप
 179. घर पोंवप
 180. घर मात्यार घेवप
 181. घांट दाकवप
 182. घांट लागप
 183. घांटून काडप
 184. घाण घालप
 185. घाणी घालप
 186. घाणी परमळ कळप
 187. घाण्या बांदप
 188. घायाक मीट लावप
 189. घारी घालप
 190. घासु घेवनु पडप
 191. घासु घेवप
 192. घिरघीरि लागप
 193. घुवंडावनु उलवप
 194. घोडो जावनु वचप
 195. चक्रव्यूहांतु पडप
 196. चटणी करप
 197. चटणी जावप
 198. चड जावप
 199. चड जून जावप
 200. चिकून चिकून चोवप
 201. चिरपप
 202. चिवडी करून सोडप
 203. चुन्नो काडप
 204. चूडि लावप
 205. चेपून पडप
 206. चोंचावप
 207. चोरा हातांतु चावी दीवप
 208. चोवनु काडप
 209. जड जावप
 210. जपसप
 211. जळप
 212. जांगो दाकोवनु फालें करप
 213. जागरण करप
 214. जातक लागप
 215. जिबे खोरजु वचप
 216. जिबे तलवारि आसप
 217. जिबेक हाड ना जावप
 218. जिबेरि काडप
 219. जिबेरि गूळिक येवप
 220. जिबेरि वरप
 221. जिबेरि साकून पडप
 222. जीब काडप
 223. जीब दीगि करप
 224. जीब फोंडांतु वचप
 225. जीब मोडप
 226. जीब हालवप
 227. जीरप
 228. जीवा जाळ येवप
 229. जीवारि आयिल्लें कोणाचेरीय काडप
 230. जीवारि आयिल्लें वैराग्य कोणाचेरीय काडप
 231. जीवु करप
 232. जीवु कातरींतु सोडप
 233. जीवु खाल ऊंच जावप
 234. जीवु खाल येवप
 235. जीवु खावप
 236. जीवु गळ्यांतु येवप
 237. जीवु घाण घालप
 238. जीवु घेवनु धावंप
 239. जीवु जडु जावप
 240. जीवु तोणांतु येवप
 241. जीवु दिंवचाक तयार आसाप
 242. जीवु येवप
 243. जीवु ल्होवु जावप
 244. जीवु सोडप
 245. जीवु हातांतु काडप
 246. जुंटायि काडप
 247. जुंटायि दाकवप
 248. जून जावप
 249. जोपप
 250. झिगि जावप
 251. झिगि मारनु किरलेवप
 252. झिगी मारनु वाड्डप
 253. झुलुंभ दाकवप
 254. झोळी भरप
 255. डांगीरो वाजप
 256. तडीरि पांवप
 257. तांकवप
 258. तांबळी करप
 259. ताजेताजे स्थायार दवरप
 260. ताणप
 261. तायकीळि किरलेवप
 262. तारीचे दुड्ड दीवनु पोवनु वचप
 263. ताळूव विसोरनु तेल दवरप
 264. ताळो खमटेवप
 265. ताळो पडप
 266. ताळ्या उदाक आटवप
 267. ताळ्या जीब लावप
 268. ताळ्यांतु गूळो येवप
 269. तिकटें मारप
 270. तिकसाणि मरप
 271. तित्तो फोदो करप
 272. तिमून थापो जावप
 273. तिम्मून कोल्लो जावप
 274. तीन दुडवांक वोस्तु नासप
 275. तुंटून तुंटून आयकूक येवप
 276. तुस्सु मोल लेकप
 277. तेकबडकाक भोवंप
 278. तैमाड करनु उसळावप
 279. तोंड आंबसावप
 280. तोंड आंबूस करप
 281. तोंड एद्दें करप
 282. तोंड करप
 283. तोंड काळें करप
 284. तोंड कोडवावप
 285. तोंड कोडु करप
 286. तोंड कोपोरो करप
 287. तोंड गोड करप
 288. तोंड गोडसेवप
 289. तोंड घालप
 290. तोंड धरनु बांदप
 291. तोंड धवें जावप
 292. तोंड फुगवप
 293. तोंड फुलप
 294. तोंड फुल्लावप
 295. तोंड वांकडें करप
 296. तोंड शींवप
 297. तोंडा खोरजु पर घालप
 298. तोंडां करप
 299. तोंडांतु केळीं चेपप
 300. तोंडांतु चेपप
 301. तोंडांतु जीब दवरप
 302. तोंडांतु बोंतो चेपप
 303. तोंडांतु बोटां घालप
 304. तोंडांतुलें भायर काडप
 305. तोंडाक खीळी घालप
 306. तोंडाक तोंड चोवनु बेसप
 307. तोंडाक धरप
 308. तोंडारि आयिल्लें उलवप
 309. तोंडारि उजवाडु भरप
 310. तोंडारि काळूकु मांडप
 311. थंड करप
 312. थंडावप
 313. थापो जावप
 314. दर्शन दीवप
 315. दळिद्री दाकवप
 316. दवरून घेवप
 317. दावे तांतूल्यान उटावप
 318. दिष्टि लागप
 319. दीवप घेवप
 320. दीवाळी काडप
 321. दीवाळी न्हावप
 322. दीस काडप
 323. दीस चुकप
 324. दीस निसरप
 325. दीस मेजप
 326. दीस मेजून काडप
 327. दुखा मांचार पडप
 328. दुखांतु लळप
 329. दुड उवसप
 330. दुड पुड्डी करप
 331. दुडु खावप
 332. दुड्ड दीवनु चाबूचे सूण्याक घेवप
 333. देव दिकप
 334. देवदेव करप
 335. देवु करनु दवरप
 336. दोन मोंचुवारि पाय दवरप
 337. दोळे करनु चोवप
 338. दोळे कोंगे जावप
 339. दोळे घालप
 340. दोळे चुकप
 341. दोळे दवरप
 342. दोळे दाकवप
 343. दोळे धांकप
 344. दोळे धांपून काळूकु करप
 345. दोळे पडप
 346. दोळे फोंडांतु वचप
 347. दोळे बेट्टे करप
 348. दोळे भरनु पळवप
 349. दोळे मारप
 350. दोळे मोटे करप
 351. दोळे मोडप
 352. दोळे लागप
 353. दोळे वा दोळ्यांचे मुकार आसप
 354. दोळे विस्कळेवप
 355. दोळे सूवप
 356. दोळो चुकवप
 357. दोळो मारप
 358. दोळो लागप
 359. दोळ्यां आड राबप
 360. दोळ्यां काजल सूवनु पळोवप
 361. दोळ्यां काजलो येवप
 362. दोळ्यां काळूक येवप
 363. दोळ्यां कोंगो येवप
 364. दोळ्यां तेल घालनु चोवप
 365. दोळ्यां पीयां येवप
 366. दोळ्यांक खवळि येवप
 367. दोळ्यांतु पडप
 368. दोळ्यांतु पुड्डी फापडप
 369. दोळ्यांतु रगत ना जावप
 370. दोळ्यांतु रगत हाडवप
 371. दोळ्यांतुल्यान उज्या कीटि उसळप
 372. धवो जावप
 373. धाडवून चेंचप
 374. धूळि उबवप
 375. धूवनु बेसप
 376. नजनज करप
 377. नजनज जावनु करप
 378. नट्टपेरे करप
 379. नमन करप
 380. नरकु दिकप
 381. नांक दोळे सुजवप
 382. नांक धाडावप
 383. नांक वांकडें करप
 384. नांक व्होळवप
 385. नांकटान काडयात जालेलें खोर्यान काडप
 386. नांकांतु काडून उलवप
 387. नांकांतु धुवोरु येवप
 388. नांकांतु मूसु वचप
 389. नांकांतु येशि खावप
 390. नांकारि बोट दवरप
 391. नांचवप
 392. नांव आसप
 393. नांव घाण घालप
 394. नांव वायट करप
 395. नाकनाका जावनु खावप
 396. नाटक खेळप
 397. नाट्य दाकवप
 398. नाडी सोडप
 399. नायेंकार करप
 400. नारोदु जावप
 401. निमित्त मेळप
 402. निवळावप
 403. निश्यां कापूस पडप
 404. निश्यां सोकणि पडप
 405. नीववप
 406. नुतोच बेसप